Badania lekarskie pracowników - zmiany od 2023 roku (2024)

O tym co w zakresie badań lekarskich pracowników reguluje znowelizowana ustawa, przeczytasz poniżej.

Obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w przedmiocie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przepis art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z § 1 tego przepisu pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak § 2 analizowanej regulacji, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Co więcej:

 • Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników [por. § 2(1)];
 • Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy [por. § 3].

Niewątpliwie zatem z powyższej regulacji wynika, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Warto wskazać, że treść przepisu art. 207 Kodeksu pracy jednoznacznie wskazuje na to, że obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają charakter:

 • bezwarunkowy (obciążają pracodawcę niezależnie od sposobu spełniania świadczenia przez pracownika);
 • niepodzielny (działania i zaniechania innych podmiotów nie zwalniają pracodawcy od odpowiedzialności za stan BHP w miejscu pracy);
 • realny (muszą być wykonane w naturze bez możliwości wykonania zastępczego w postaci wypłaty równowartości nieotrzymanego świadczenia);
 • podwójnie zakwalifikowany (są powinnościami ze stosunku pracy o charakterze zobowiązaniowym wobec pracownika i publicznoprawnym wobec państwa, którego wykonanie jest zabezpieczone nadzorem państwowym) [por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt III APa 4/20].

A jeśli chcesz wiedzieć na temat obowiązków samego pracownika, to przejdź do tego artykułu.

Badania profilaktyczne pracowników w świetle przepisów Kodeksu pracy

Wśród badań profilaktycznych (lekarskich), którym to co do zasady podlegają pracownicy danego zakładu pracy należy wyróżnić:

 • badania wstępne;
 • badania okresowe;
 • badania kontrolne.

Wstępne badania lekarskie

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy;
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe [por. art. 229 § 1 Kodeksu pracy];

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych [por. art. § 1(1) Kodeksu pracy].

W przypadku osób (pracowników), którzy nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim oraz od tych, którzy pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, to pracodawca ma prawo zażądać od osoby aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie

Zgodnie z przepisem art. 229 § 2 Kodeksu pracy Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Z kolei § 3 analizowanego przepisu Kodeksu pracy stanowi, że Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Okresowym badaniom lekarskim podlegają:

 • okresowo wszyscy zatrudnieni pracownicy w terminach wyznaczonych przez lekarza medycyny pracy, które są wskazane w orzeczeniu o braku przeciwwskazań do pracy;
 • pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

Częstotliwość przeprowadzania badań kontrolnych okresowych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2021 r., sygn. akt II PSKP 13/21

 • Pracownik stawiający się do pracy po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni ma obowiązek poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, na które zostanie skierowany przez pracodawcę w trybie art. 229 § 2 k.p. Zgodnie bowiem z art. 229 § 2 k.p., pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku;
 • Z kolei, zgodnie z art. 229 § 4 k.p., pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.
 • Z treści art. 229 § 2 k.p.c. wynika, że „pracownik podlega” badaniom lekarskim, w tym kontrolnym. Poza dyskusją pozostają władcze właściwości przepisu. Zwrot ten należy odczytywać jako obowiązek poddania się badaniom, co znajduje odzwierciedlenie w zakazie wyrażonym w § 4 omawianego artykułu. Skoro pracodawca nie może dopuścić pracownika bez aktualnych badań do pracy, to omawianą powinność trzeba wiązać z podstawowym obowiązkiem, jakim jest wykonywanie pracy z art. 100 § 1 k.p. Pracownik, który bez usprawiedliwienia (co miało miejsce w stanie faktycznym sprawy) nie poddaje się badaniom kontrolnym uniemożliwia realizację świadczenia pracy, co jednoznacznie kwalifikowane jest jako występowanie przeciwko obowiązkowi o charakterze podstawowym.

Nowe brzmienie przepisów dotyczących profilaktyki lekarskiej

W przepisie art. 229 znajdują się nowe przepisy, tj.:

 • § 6: Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy, z zastrzeżeniem § 61. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

UWAGA – przepis art. 229 § 6 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.240) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 lutego 2023 r.

 • § 6(1): W przypadku gdy pracownik skierowany na wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej. Jeżeli pracownik wykona wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie zgodnie z programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, badania te są finansowane na zasadach określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej.
 • § 6(2): Jeżeli zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie odpowiada pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8, lekarz przeprowadzający wstępne, okresowe albo kontrolne badania lekarskie wydaje pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań wynikających z tych przepisów.
 • § 6(3): Lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, o którym mowa w § 4a, wyłącznie na podstawie wyników badań, których zakres odpowiada zakresowi badań określonych w przepisach wydanych na podstawie § 8.
 • § 6(4): Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia, które uwzględnia lekarz w ramach przeprowadzania badania wstępnego, badania okresowego albo badania kontrolnego pracownika.
 • § 6(5): Do przeprowadzania badań w zakresie wskazanym w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej stosuje się § 3.

UWAGA – przepis art. 229 § 6(1) – (5) dodane zostały przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2023.240) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 lutego 2023 r.

Wobec powyższych zmian wskazać należy, że:

 • badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrole są przeprowadzane na koszt pracodawcy;
 • pracodawca nie będzie ponosił kosztów związanych z wykonaniem przez pracownika badań lekarskich, w przypadku gdy pracownik skierowany na badania wstępne, okresowe albo kontrolne spełnia warunki objęcia programem zdrowotnym lub programem polityki zdrowotnej, (lekarz przeprowadzający badanie kieruje pracownika, za jego zgodą, do udziału w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej);
 • gdy zakres badań określonych w programie zdrowotnym lub programie polityki zdrowotnej nie będzie odpowiadał pełnemu zakresowi badań wymaganych w celu wydania orzeczenia lekarskiego dotyczącego przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu, lekarz przeprowadzający badania lekarskie zobowiązany jest wydać pracownikowi również skierowanie na przeprowadzenie pozostałych badań;
 • lekarz wydaje orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu tylko na podstawie wyników badań, których zakres odpowiada zakresowi badań określonych w przepisach.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie [por. art. 229 § 4 Kodeksu pracy]. Z kolei pracownik ma obowiązek wykonać polecenie pracodawcy i poddać się wstępnym, okresowym bądź kontrolnym badaniom lekarskim.

Choroba zawodowa również została uregulowana w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Charakteryzuje się tym, że jest ona wywołana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, które występując w środowisku pracy. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Podsumowanie

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków w zakresie ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. O czym należy zatem pamiętać w 2023 roku w przedmiocie badań profilaktycznych? Przede wszystkim o tym, iż:

 • wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę wydanego w dwóch egzemplarzach (jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne);
 • badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzane są co do zasady na koszt pracodawcy;
 • wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie w ramach programów profilaktyki zdrowia nie będą finansowo obciążą pracodawcy;
 • wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie będą przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy;
 • za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia.

Zastanawiasz się, jak obliczyć roczna podstawę wymiaru składki zdrowotnej? W tym artykule uzyskasz informacje na ten temat.

Badania lekarskie pracowników - zmiany od 2023 roku (2024)

FAQs

Badania lekarskie pracowników - zmiany od 2023 roku? ›

Czy obowiązek badań okresowych powróci w 2023 r.? Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma znowelizować przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Przywrócony zostanie, m.in. obowiązek wykonywania badań okresowych zawieszony na czas pandemii COVID-19.

Kto nie musi robić badań wstępnych? ›

Ze zwolnienia z przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich nie mogą skorzystać osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z bezwzględną koniecznością kierowania na badania lekarskie.

Kiedy wróci obowiązek badań lekarskich pracowników? ›

Przypomnijmy, że przepisy dotyczące realizacji badań powrócą, gdy odwołany zostanie stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego. Stan epidemii został co prawda zniesiony, jednak w jego miejsce od 16 maja b.r. wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a ten został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.

Czy aktualne badanie lekarskie jest ważne u nowego pracodawcy? ›

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego (wciąż trwa) lub epidemii (odwołany 16.05.2022 r.), ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca nie musi wysyłać na badania wstępne osoby ponownie zatrudnianej lub mającej aktualne orzeczenie lekarskie wystawione podczas pracy u innego pracodawcy.

Czy badania lekarskie są ważne u innego pracodawcy 2023? ›

Pracownik, który będzie zmieniał miejsce pracy nie będzie musiał być skierowany na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich. Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie dotychczasowego zaświadczenia lekarskiego z poprzedniej firmy.

Czy można zatrudnić pracownika bez badań wstępnych? ›

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Warunki pracy określone są w skierowaniu na badania.

Co grozi za brak badań lekarskich pracownika? ›

Pracodawca dopuszczający pracownika do pracy bez aktualnych badań narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie art. 283 §1 k.p., może na niego zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł.

Co dalej z badaniami okresowymi? ›

Teraz Ministerstwo Zdrowia zamierza przywrócić obowiązek wykonywania badań okresowych. - Nadal obowiązują przepisy ustawy w sprawie COVID-19, które zawieszają obowiązek przeprowadzania badań okresowych medycyny pracy.

Czy pracownik biurowy musi mieć badania lekarskie? ›

W przypadku gdy pracownicy biurowi używają komputera do pracy, przeprowadzenie badań okresowych powinno wystąpić co 4 lata (a w przypadku pracy bez komputera raz na 5 lat), jednak ostateczną decyzje w tym zakresie podejmuje lekarz medycyny pracy.

Co ile lat badania medycyny pracy? ›

Okres ważności wstępnych badań lekarskich określa lekarz medycyny pracy. Najczęściej jest to rok. Okresowe badania lekarskie – wykonywane są co 2-4 lata (w zależności od stanowiska pracy oraz szkodliwych lub uciążliwych warunków pracy występujących na stanowisku pracy).

Czy można podpisać umowę o pracę bez badań lekarskich? ›

Nie możesz dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracownik ma obowiązek poddać się badaniom lekarskim.

Jak długo są ważne badania wstępne przed zatrudnieniem? ›

Przepisy Kodeksu pracy nie określają dokładnego terminu, w jakim osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna wykonać wstępne badanie lekarskie. Jest tylko zaznaczone, że musi to nastąpić przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Kiedy należy wykonać ponowne badania okresowe? ›

Pracownik powinien wykonać badanie okresowe niezwłocznie po ustaniu pandemii. Co ważne stan zagrożenia epidemicznego przedłużony został do 31 grudnia 2022 r. i od tego czasu pracownik powinien wykonać okresowe badania lekarskie w ciągu 180 dni od wspomnianej daty.

Kiedy nie trzeba robić badań do pracy? ›

Kiedy nie będzie potrzeby kierowania na badania wstępne? Na wstępne badania lekarskie nie będziesz musiała kierować pracowników, których zatrudniasz ponownie na to samo stanowisko pracy lub na stanowisko, na którym występują takie same warunki pracy, w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Czy można iść do innego lekarza medycyny pracy? ›

13 ustawy o służbie medycyny pracy). Prawo wyboru jednostki wykonującej badania profilaktyczne służby pracodawcy, a nie pracownikowi. Pracownik nie może „na własną rękę” dokonać wyboru lekarza medycyny pracy, który wykona u niego badania profilaktyczne zdolności do pracy.

Jak długo ważne są wyniki badania krwi? ›

Wyniki pełnej morfologii są ważne przez okres dwóch miesięcy. Określają poziom czerwonych i białych krwinek, a także płytek krwi oraz hemoglobiny odpowiedzialnej za transport tlenu do komórek.

Co jesli pracodawca nie ma podpisanej umowy z lekarzem medycyny pracy? ›

Zaświadczenie o zdolności do pracy jest nieważne, jeśli zostało wystawione przez lekarza, z którym pracodawca nie ma podpisanej umowy (nawet jeśli lekarz ten ma uprawnienia do wykonywania badań pracowników).

Co jeśli pracownik nie przejdzie badań wstępnych? ›

Jeżeli badania nie zostały wykonane w terminie, z przyczyn leżących po stronie pracownika, wynagrodzenie się nie należy. Pracownik, który nie ma ważnych badań lekarskich, nie może być dopuszczony do pracy. Dotyczy to wszelkiego rodzaju badań - wstępnych, okresowych oraz kontrolnych (po długiej chorobie pracownika).

Kto musi mieć badania medycyny pracy? ›

Pracownicze badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 § 1 kp wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy; pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Czy można pracowac bez waznych badań lekarskich? ›

Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Czy można zwolnić pracownika bez ważnych badań lekarskich? ›

Pracodawca może, a nawet powinien, zwolnić pracownika, który nie chce poddać się badaniom. Pracownik odmówił przyjęcia skierowania na wymagane prawem badania lekarskie. Uznał, że to szykana ze strony pracodawcy oraz poszukiwanie pretekstu do jego zwolnienia.

Kto wysyła pracownika na badania lekarskie? ›

Skierowanie na badania lekarskie zawsze wydaje pracodawca, który pokrywa ich ewentualne koszty – wynika to z Kodeksu pracy oraz przepisów BHP. Badania okresowe i kontrolne wykonuje się w czasie pracy, natomiast wstępne – poza nim.

Kto powinien pilnować terminów badań okresowych? ›

Pracownik nie może odmówić poddaniu się badaniom, ponieważ złamie wówczas podstawowe obowiązki wyznaczone przez Kodeks. Puls HR zwraca uwagę na fakt, że pracownik nie musi pamiętać o sytuacjach, gdy powinien skorzystać z konsultacji lekarza medycyny pracy. W tym zakresie wszystkich terminów pilnuje pracodawca.

Czy czas na badania okresowe wlicza się do czasu pracy? ›

Według wyroku Sądu Najwyższego, I PKN 642/99, polecenie wykonania badań lekarskich to polecenie służbowe, które dotyczy pracy i jako takie powinno być wykonywane w jej godzinach. Dlatego obowiązkiem pracodawcy jest kierowanie pracownika na badania okresowe w tym czasie.

Na jaki czas badania okresowe po 50 roku życia? ›

Kobiety po ukończeniu 50. roku życia, podobnie jak mężczyźni, muszą wykonywać badania krwi oraz moczu co najmniej raz w roku. Powinny także kontrolować poziom glukozy i cholesterolu i trójglicerydów. Raz w roku konieczna jest wizyta u ginekologa i wykonanie badania cytologicznego oraz mammografii.

Jakie badania medycyny pracy do pracy biurowej? ›

Do nich należą: badania psychologicznych, badanie poziomu cukru we krwi, a w przypadku osób po 50. roku życia badanie EKG.

Jakie badania medycyny pracy Praca przy komputerze? ›

Osoby, które spędzają co najmniej 4 godziny przy monitorach ekranowych, obowiązują następujące zasady badań profilaktycznych: Badania wstępne – oceniają ostrość wzroku, zdolność konwergencji (jednoczesny ruch zbieżny oczu), przezierności soczewek, stan aparatu ochronnego oka oraz przedniego i tylnego odcinka oka.

Kiedy badania okulistyczne dla pracownika? ›

Badanie okulistyczne pracujących przy monitorach wymagane jest co cztery lata.

Co ile badania kontrolne? ›

Niektóre badania powinniśmy wykonywać każdego roku lub częściej, niezależnie od wieku. Są to: Podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, pomiar glukozy we krwi, badanie ogólne moczu – co roku. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi – co roku.

Czy lekarz medycyny pracy bada wzrok? ›

Wśród lekarzy medycyny pracy wyróżnia się lekarzy ogólnych, którzy przeprowadzają podstawowe badania, jak i lekarzy określonych specjalizacji, których zadaniem jest przeprowadzanie badań kierunkowych. Lekarzem medycyny pracy może więc być okulista, neurolog, kardiolog czy laryngolog.

Po co badanie moczu do pracy? ›

W celu oceny ogólnego stanu zdrowia kandydata do pracy oraz pracownika skierowanego na badania okresowe lekarz medycyny pracy zleca również przeprowadzenie badania krwi i moczu.

Ile kosztują badania wstępne do pracy 2023? ›

 • Badanie lekarskie (na podstawie skierowania pracodawcy) 552,85. Zw. 552,85.
 • Badanie lekarskie (bez skierowania pracodawcy) 552,85. 23% 680,01.
 • Badanie lekarskie odwoławcze. 552,85. 23% 680,01.

Czy pracodawca musi płacić za badania lekarskie? ›

Obciążenie pracownika kosztami badań lekarskich jest niedopuszczalne, nawet jeśli nastąpiło za jego zgodą. Natomiast niezwrócenie pracownikowi kosztów badań może zostać ocenione jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zalicza się je do nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów i zasad BHP.

Kiedy lekarz medycyny pracy może nie dopuścić do pracy? ›

Kiedy orzeczenie lekarza medycyny o zdolności do pracy staje się nieaktualne? W sytuacji, gdy pracownik zachoruje, a jego choroba trwa dłużej niż 30 dni, orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy staje się automatycznie nieaktualne.

Kiedy nowe badania lekarskie? ›

31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jakie badania przy zatrudnieniu pracownika? ›

Dla pracowników biurowych spędzających większość dnia przed komputerem będą to zwykle jedynie podstawowe badania krwi i moczu oraz sprawdzenie ostrości widzenia u okulisty. Jednak dla osób, których praca obejmuje kontakt z żywnością, niezbędne jest również wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych.

Czy można pracować bez medycyny pracy? ›

Nie można pracować bez aktualnych badań lekarskich. Rozliczaj wygodnie pracowników online! Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań! Brak aktualnego orzeczenia od lekarza oznacza brak zdolności do wykonywania pracy, a co za tym idzie - brak prawa do wynagrodzenia.

Kto odpowiada za brak badań okresowych w pracy? ›

Za brak ważnego orzeczenia lekarskiego konsekwencje ponosi pracodawca. Za nie przestrzeganie i naruszenie przepisów prawa pracy podlega karze grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych (art. 283 § 1 k.p.). Z kolei pracownik, który unika zrobienia obowiązkowych badań może zostać ukarany przez pracodawcę.

Czy badania kontrolne zastępują badania okresowe? ›

Warto zauważyć, że niezależność badań kontrolnych od okresowych przejawia się tym, że badania kontrolne przeprowadza się mimo, iż pracownik może posiadać ważne badania okresowe. W żadnym razie fakt posiadania ważnych badań okresowych nie zwalnia pracodawcy z obowiązku skierowania pracownika na badania kontrolne.

Kiedy nie trzeba robić nowych badań lekarskich? ›

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego (wciąż trwa) lub epidemii (odwołany 16.05.2022 r.), ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca nie musi wysyłać na badania wstępne osoby ponownie zatrudnianej lub mającej aktualne orzeczenie lekarskie wystawione podczas pracy u innego pracodawcy. Ma takie prawo na podstawie art.

Czy wrócił obowiązek badań okresowych? ›

Wykonywanie badań nadal jest zawieszone a to najwyższy czas, by obowiązek ich realizacji powrócił - uważają eksperci. Przypomnijmy, że przepisy dotyczące realizacji badań powrócą, gdy odwołany zostanie stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego.

Czy lekarz rodzinny może dać zdolność do pracy? ›

Bez zaświadczenia o zakończeniu leczenia, które wystawił lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) lub inny lekarz prowadzący, możemy nawet nie mieć możliwości zarejestrowania się u lekarza medycyny pracy. Jednakże lekarz POZ nie może wystawić zaświadczenia o zdolności do pracy, bo nie posiada takich uprawnień.

Czy lekarz rodzinny może podbić badania do pracy? ›

U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.), przewidziano dopuszczalność honorowania orzeczeń lekarskich wydanych przez innego lekarza niż lekarz ze specjalizacją medycyny pracy, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego. Zgodnie z art.

Jak długo są ważne badania krwi i moczu? ›

Jak długo ważne są wyniki Twoich badań?
NAZWA BADANIAOKRES WAŻNOŚCI WYNIKU
Morfologia krwi (pełna)2 miesiące
Rozmaz krwi (manualnie)1 miesiąc
Kreatynina2 miesiące
Badanie ogólne moczu1 tydzień
29 more rows
Nov 24, 2021

Jakie badania powinno się robić raz w roku? ›

Podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi oraz ogólne badanie moczu), a także lipidogram – raz w roku. RTG klatki piersiowej raz na pięć lat (osoby palące papierosy RTG klatki piersiowej co roku – diagnostyka raka płuca).

Jakie wyniki krwi są niepokojace? ›

Normy mieszczą się w granicach 80–97 fl. Większe wartości nie są powodem do obaw, jednak wyniki wyższe niż 110 fl mogą wiązać się z anemią wynikającą z niedoboru kwasu foliowego lub witaminy B12. Wartości poniżej normy sugerują niedobór żelaza.

Kto nie podlega wstępnym badaniom lekarskim? ›

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Kiedy lekarz medycyny pracy nie dopuści do pracy? ›

Kiedy orzeczenie lekarza medycyny o zdolności do pracy staje się nieaktualne? W sytuacji, gdy pracownik zachoruje, a jego choroba trwa dłużej niż 30 dni, orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy staje się automatycznie nieaktualne.

Czy każdy pracownik musi mieć badania lekarskie? ›

Badania wstępne wykonujemy przed podjęciem pracy i każdy przyszły pracownik musi dostarczyć pracodawcy orzeczenie lekarskie. Bez ważnych badań lekarskich nie zostanie on dopuszczony do wykonywania pracy.

Czy można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich? ›

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, zgodnie z art. 229 § 4 k.p. niedopuszczenie do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na określonym stanowisku.

Czy można iść prywatnie do lekarza medycyny pracy? ›

Prawo wyboru jednostki wykonującej badania profilaktyczne służby pracodawcy, a nie pracownikowi. Pracownik nie może „na własną rękę” dokonać wyboru lekarza medycyny pracy, który wykona u niego badania profilaktyczne zdolności do pracy.

Czy można rozpocząć pracę bez badań? ›

Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez pracownika pracy na danym stanowisku.

Czy można zrobić badania okresowe po terminie? ›

Czy pracodawca może wysłać pracownika na badania okresowe przed upływem terminu ich ważności? Co do zasady, badania profilaktyczne pracowników zachowują ważność do daty podanej przez lekarza medycyny pracy na orzeczeniu lekarskim wskazującym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Co jesli nie przejdzie się badań okresowych? ›

Pracownik może zostać skierowany do innej pracy o ile lekarz medycyny wyrazi na to zgodę, w razie gdy opcja taka nie będzie możliwa wówczas może nastąpić rozwiązanie umowy przez pracodawcę.

Co jesli nie przejdzie badań kontrolnych? ›

Utrata zdolności do wykonywania pracy orzeczona przez lekarza medycyny pracy w wyniku badań kontrolnych to przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę.

Co oznacza symbol 23 na orzeczeniu lekarskim? ›

23 – wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy.

Czy można zwolnić pracownika bez badań kontrolnych? ›

Pracodawca może, a nawet powinien, zwolnić pracownika, który nie chce poddać się badaniom. Pracownik odmówił przyjęcia skierowania na wymagane prawem badania lekarskie. Uznał, że to szykana ze strony pracodawcy oraz poszukiwanie pretekstu do jego zwolnienia.

Czy na badania okresowe należy się dzień wolny od pracy? ›

Kodeks pracy mówi o tym jasno. Prawnikowi nie przysługuje dzień wolny za wykonanie badań lekarskich. Jest zobowiązany do powrotu do pracy po odbyciu wizyty lekarskiej, o ile pracodawca nie postanowił inaczej.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5604

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.