Competentieboek stage k5 en k6. - Februari competentieboek K56 Stage HBO-Rechten werkt! Na je studie - StudeerSnel (2022)

Februari

competentieboek

K56 Stage

HBO-Rechten werkt!Na je studie aan de Juridische Hogeschool de arbeidsmarkt op

De opleiding HBO-Rechten is een uitstekende basis voor het vinden van een leuke baan. Veel afgestudeerdenaan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys hebben dat al bewezen.Een greep uit de reacties verzameld uit de evaluaties:

“Een goede voorbereiding op het werkveld. En specifiek in de branche waarin ik later werkzaam wil zijn. Hadwellicht nog meer willen doen!”

“De stage heeft mij heel goed voorbereid en heeft mij zelfs geholpen met de richting van mijn (toekomstige)studie en carrière”

“Ik vond het een leerzame ervaring. Je krijgt een veel beter beeld van de praktijk en de branche waar je stageloopt“.

“Ik ben zeer tevreden over het hele stagetraject. Ik heb het geluk gehad om niet alleen een geweldigestagedocent en stagementor te hebben, maar ook hele leuke collega's die van mijn stageperiode een leerzameen gezellige periode hebben gemaakt”.

We hopen dat jouw stage-ervaring net zo positief gaat zijn!

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

Titel Stage

Periode 02 februari 2022 t/m 17 juni 2022

Editie Februari 2022

Aantal te behalen EC’s 30

Verplicht te volgen blok Ja

Module Brightspace JHS-F-K56-Stage-2021-

Samenstellers competentieboek Maya van de Donk, beleidscoördinator stage

Nicole Vergeer, praktijkcoördinator stage

Contactgegevens Stage-jhs@fontys

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

Inhoudsopgave

 • Begrippenlijst............................................................................................................................
 • HOOFDSTUK 1 Inleiding..........................................................................................................
 • HOOFDSTUK 2 Algemene informatie.....................................................................................
  • 2 Inleiding..............................................................................................................
  • 2 Positionering van de stage.....................................................................................
  • 2 Competenties......................................................................................................
  • 2 Beginvereisten...................................................................................................
   • 2.4. Sollicitatiedrempel.....................................................................................
   • 2.4. Stagedrempel............................................................................................
  • 2 Doelstelling........................................................................................................
  • 2 Studiebelasting...................................................................................................
  • 2 Fraude/Plagiaat en Urkund..................................................................................
  • 2 Taal...................................................................................................................
  • 2 Beoordeling.......................................................................................................
 • HOOFDSTUK 3 Stageproces...................................................................................................
  • 3 Inleiding............................................................................................................
   • 3.1 Planning stageproces........................................................................
   • 3.1 Startbijeenkomst..............................................................................
   • 3.1 Afspraken met stagementor...............................................................
   • 3.1 Nulmeting invullen en formuleren leerdoelen......................................
   • 3.1 Eerste stagebezoek...........................................................................
   • 3.1 Eerste intervisie................................................................................
   • 3.1 Eerste reflectie.................................................................................
   • 3.1 Ontwikkelgesprek met stagementor....................................................
   • 3.1 Tweede intervisie..............................................................................
   • 3.1 Tweede reflectie inclusief organisatieanalyse.......................................
   • 3.1 Ontwikkelgesprek student/docent......................................................
   • 3.1 Terugkomdag...................................................................................
   • 3.1 Tweede stagebezoek inclusief presentatie van het onderzoek................
   • 3.1 Derde intervisie................................................................................
   • 3.1 Derde reflectie.................................................................................
   • 3.1 Eindbeoordeling stagementor............................................................
   • 3.1 Inleveren digitaal dossier...................................................................
   • 3.1 Eindbeoordeling docent....................................................................
   • 3.1 Totale beoordeling............................................................................

Begrippenlijst............................................................................................................................

OER Onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7 WHW.Opleiding Opleidingsonderdeel van de Juridische Hogeschool zoals opgenomen in het Croho register.Stagecoördinator Medewerker van de Juridische Hogeschool die op beleidsniveau belast is met buitenschools leren.Stagebureau Persoon of personen belast met de dagelijkse gang van zaken rond de stage.Stagedocent Docent van de opleiding die de begeleiding en beoordeling verzorgt.Stagedrempel Minimaal aantal studiepunten dat door de student behaald moet zijn om aan de stageperiode te mogen starten.Stagementor Medewerker van de stageverlener die de stagiair op de werkplek begeleidt tijdens de stage.Stage Beroepspraktijkvorming welke een essentieel onderdeel uitmaakt van het curriculum.Stageverlener Stagebiedende organisatie.Stagiair Student van een opleiding ingeschreven bij de opleiding met wie een stagecontract wordt gesloten.Studielast Genormeerde tijdsinvestering in eenheden van 28 studiebelastingsuren verbonden aan een onderwijseenheid.

Onder student, stagiair, hij of hem, wordt tevens begrepen studente, stagiaire, zij of haar.

HOOFDSTUK 1 Inleiding..........................................................................................................

Vooraf

Gedurende je stage kun je nog steeds te maken hebben met onzekerheden als gevolg vande coronacrisis.

Dat betekent dat we vanuit de JHS te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en van Avansen Fontys volgen. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoering van je stage en/of de vormvan de begeleiding en/of geplande bijeenkomsten. Zorg er dan ook voor dat je je mail enBrightspace ook tijdens je stage regelmatig checkt voor aanvullende informatie.

Verder volg je in principe de richtlijnen vanuit je stage organisatie. Mochten er van daaruitaanvullende maatregelen genomen worden die invloed hebben op de uitvoering enkwaliteit van je stage, neem dan contact op met je stagedocent.

Dit competentieboek beschrijft de inrichting van de blokken K-56, ofwel: de meewerkstage(hierna: stage) in het derde jaar van de opleiding HBO-Rechten.Tijdens je stage werk je aan algemene hbo-competenties en aan één of meer hbo-rechten-competenties. Als hbo-jurist heb je deze competenties bijna dagelijks nodig bij de uitoefeningvan je beroep. Dat kan uiteraard in elke denkbare juridische context zijn.

Competenties bevatten naast een inhoudelijke component een vaardigheids- enattitudecomponent. Gedurende de stage gebruik je je (juridische) kennis én laat je eenhouding zien die past bij de ontwikkeling naar een beginnend beroepsbeoefenaar.

We wensen je een succesvolle en plezierige stagetijd toe!

Leeswijzer

De stage is te onderscheiden in een ‘proces’- en een ‘onderzoek’-gedeelte. Beide onderdelenworden achtereenvolgens op chronologische wijze beschreven. Documenten en aanvullendeinformatie die je nodig hebt, zoals een feedbackformulier, een beoordelingsformulier e.vind je op Brightspace in de module JHS-F-K56-Stage-2021-22. Als stagiair ben je ervoorverantwoordelijk dat je stagementor de juiste documenten krijgt; download deze vanBrightspace en stuur ze naar je mentor.

Via Brightspace blijf je op de hoogte, heb je echter na het raadplegen van Brightspace en/ofhet lezen van dit competentieboek nog vragen, stel ze gerust via stage-jhs@fontys.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

curriculum vertegenwoordigt en ervoor zorgt dat de opleiding ook echt eenberoepsopleiding is. De stage vindt plaats aan het begin van het derde studiejaar. Hetwerken en leren in de praktijk is noodzakelijk voor een praktisch ingesteldemedewerker die weet hoe concrete problemen en vraagstukken aangepakt moetenworden.

2 Competenties

Tijdens je stage laat je in een praktijkomgeving zien hoe je je als stagiair in die competentiesdie tijdens de eerste twee jaar van je studie aan de JHS aan bod zijn gekomen (of nog aanbod komen), ontwikkelt. Deze competenties die als een rode draad door het curriculumlopen zijn:

Competenties Landelijk beroeps-en opleidingsprofiel HBO-rechten:

 1. Analyseren
 2. Adviseren
 3. Belangen behartigen
 4. Beslissen
 5. Organiseren

Het is veelal niet mogelijk om aan alle competenties 1 t/m 5 te werken; afhankelijk van debranche waarin je stageloopt werk je meer of minder aan de verschillende competenties.Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de competenties.

Competenties

1. Rechtsvragen formuleren en beantwoorden, op basis van een analyse van de praktijk enjuridisch relevante feiten en juridische bronnen (Analyseren)

ToelichtingVoordat de hbo-jurist een beroepsproduct maakt, dient hij de praktijk te analyseren.Vervolgens formuleert hij de juridisch relevante vragen. Hij beschikt over de daarvoorbenodigde onderzoeksvaardigheden: hij gaat systematisch te werk door de relevantejuridische bronnen te selecteren en verzamelen, zoals wetgeving en jurisprudentie. Zijnanalyse omvat onder andere het proces van verzamelen, selecteren en kwalificeren van depraktijksituatie, de daaruit voorvloeiende relevante feiten en juridische bronnen. De hbo-jurist moet dit volledige proces doorlopen om een goed beroepsproduct op te leveren.

2. Voor de praktijk bruikbare juridische adviezen geven op basis van een analyse(Adviseren)ToelichtingNadat de hbo-jurist de adviesvraag heeft verhelderd, onderzoekt hij onder andere de feiten,standpunten, belangen, rechtsbronnen en toepasselijke rechtsregels. Na een analyse brengthij mondeling of schriftelijk in passende vorm en professionele formuleringen eenonderbouwd advies uit, waarbij zijn overwegingen inzage geven in hoe het advies tot stand isgekomen en hoe hij rekening houdt met aspecten als klantvriendelijkheid, effectiviteit,bruikbaarheid en draagvlak.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

3. Juridische belangen van anderen behartigen door rechtsbijstand te verlenen, teonderhandelen en te bemiddelen (Belangen behartigen)ToelichtingDe hbo-jurist treedt op als belangenbehartiger voor personen en organisaties. Hetbehartigen van belangen kan bestaan uit gerechtelijk of buitengerechtelijkvertegenwoordigen. Dit kan mondeling en schriftelijk gebeuren. De jurist maakt daarbijgebruik van een gedegen (juridische) analyse en zet op het moment dat de situatie dit vereistonderhandelings- en bemiddelingstechnieken in. De jurist onderhoudt voorts in alle fasesvan het vertegenwoordigen het contact met de cliënt en kan zijn keuze voor een(conflicthanterings)methode goed onderbouwen.

4. De rechtspositie van één of enkele (rechts)personen vaststellen, verantwoorden envastleggen, na het duiden en wegen van juridische argumenten en maatschappelijkefactoren. (Beslissen)ToelichtingDe hbo-jurist neemt namens een klant of organisatie een beslissing of bereidt die voor. Bij debeslissing worden onder andere, na een gedegen (juridische) analyse, juridische argumentenen maatschappelijke factoren betrokken. De jurist kan een beslissing onderbouwen enformeel vastleggen. Beslissingen kunnen betrekking hebben op de publiekrechtelijke en opde privaatrechtelijke sfeer.

5. Organisatieprocessen efficiënt en effectief uitvoeren en regisseren in een juridischecontext, met aandacht voor legal tech, juridisch proces- en kwaliteitsmanagement, kennis-en informatiemanagement en innovatie (Organiseren)ToelichtingDe hbo-jurist draagt in een juridische beroepsomgeving zorg voor het aanleggen, beheren,ontsluiten en overdragen van juridische dossiers en informatie in de eigen organisatie of deketen. Hij is in staat juridische dienstverlening, processen of projecten efficiënt en effectief teanalyseren, in te richten en uit te voeren. Daarbij heeft hij onder andere oog voor (digitale)ontwikkelingen die kansen bieden voor vernieuwing en verbetering van juridische dienstenen processen. Hij kan samenwerken met professionals van verschillende disciplines en zoektcontinu naar mogelijkheden om zijn eigen functioneren en dat van de organisatie teverbeteren.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

2 Studiebelasting

De gehele stageperiode heeft een studiebelasting van 840 studiebelastingsuren. Elke 28 uuraan investering staat voor 1 studiepunt. In deze periode kunnen dus 30 studiepunten wordenbehaald.

2 Fraude/Plagiaat en Urkund

Voor de regeling betreffende fraude en plagiaat wordt verwezen naar de OER. De JuridischeHogeschool Avans-Fontys maakt gebruik van het plagiaat-detectiesysteem Urkund.

De Urkund-mailadressen van de medewerkers vervallen met ingang van schooljaar 2021-2022.

Schriftelijk werk dat ter beoordeling moet worden ingeleverd, moet vanaf september 2022ingeleverd worden via Brightspace. Het plagiaat-detectiesysteem is gekoppeld aanBrightspace, het ingeleverde werk wordt zo automatisch gescand op overeenkomsten metmeerdere bronnen.Nadat je het schriftelijk werk hebt ingeleverd, ontvang je een bevestiging van Brightspacemet als titel Submission receipt. De originele bevestiging kun je bewaren als bewijs vandigitaal inleveren.

Indien fraude, plagiaat, onregelmatigheden dan wel misbruik in welke vorm dan ook wordtgeconstateerd, wordt geen eindcijfer bepaald. De zaak wordt dan aanhangig gemaakt bij deexamencommissie.

2 Taal

De beroepsproducten en de overige schriftelijke stukken die worden ingeleverd, worden metbetrekking tot taal conform de algemene regels van de Juridische Hogeschool nagekeken. Deactuele, geldende taalnorm staat in Brightspace; JHS informatieplein- Handleidingen.

2 Beoordeling

De stage wordt door zowel de stagedocent als de stageorganisatie beoordeeld op deonderdelen ‘proces’ en ‘onderzoek’. De beoordeling van de stagedocent is bindend. Destagementor heeft hierin een adviserende rol. Het op te leveren beroepsproduct vormthierop een uitzondering. Dit wordt alleen door de stagementor beoordeeld. Indien de docentwezenlijk afwijkt van de beoordeling van de stagementor dient hij deze afwijking teonderbouwen.

Het eindcijfer stage komt tot stand door een weging van 80% (proces) en 20% (onderzoek).

Indien beide onderdelen beoordeeld zijn met minimaal het cijfer 5, is de stage succesvolafgerond en worden de 30 studiepunten toegekend.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

Voor de beoordelingscriteria ten aanzien van ‘proces’ en ‘onderzoek’ verwijzen we naarBrightspace.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

voor de eerstejaars erg leuk. Zorg wel dat je dit goed afstemt met je stageorganisatie. Jehoeft hiervoor geen actie te nemen richting het stagebureau.

3.1 Startbijeenkomst

Op dinsdag voor de start van de stage is er een online startbijeenkomst. Deze bestaat uit eencentraal deel waarin je relevante startinformatie krijgt en een decentraal deel waarin jekennis maakt met je stagedocent en je intervisiegroep. Met elkaar maak je afspraken over debegeleiding van je stage en de verwachtingen en inhoud van intervisie. Er is ook voldoendegelegenheid om persoonlijke zaken te bespreken.De link voor het centrale deel zal gedeeld worden op Brightspace in de module JHS-F-K56-Stage-2021-22.Voor het decentrale deel stuurt de begeleidende docent je een uitnodiging via de mail.

3.1 Afspraken met stagementor

In de eerste week maak je afspraken met je mentor over de invulling van je stage. Zorgervoor dat je mentor goed op de hoogte is van de verplichtingen waaraan je moet voldoenen wat jouw verwachtingen zijn over de werkzaamheden en de begeleiding. Ter informatie:de mentor ontvangt uiterlijk in week 2 via e-mail onze stagevoorwaarden en planning vanhet stagebureau. Zorg er dus voor dat het stagebureau de juiste informatie van jestagementor heeft.

3.1 Nulmeting invullen en formuleren leerdoelen

In week twee vul je “als nulmeting” het procesgedeelte van de “Rubrics stagementor” in.Feitelijk geef je daarmee aan waar je bij de start van je stage staat in je ontwikkeling. Deuitkomsten van deze “nulmeting” bespreek je vervolgens met je stagementor. Op basishiervan bespreek je met je mentor waar je graag aan wilt werken in je stageperiode en opwelke wijze je dat gaat doen.

Vervolgens formuleer je zelfstandig 4 leerdoelen en een plan van aanpak hiervoor.Alle leerdoelen moeten meetbaar beschreven en goed onderbouwd worden. Je dient aan tegeven waarom je hebt gekozen voor het specifieke leerdoel, wat je precies lastig vindt aanhet leerdoel, wat je wilt bereiken en hoe je dat concreet gaat doen. Zie Brightspace voor eenhandreiking voor het opstellen van SMART leerdoelen. Deze leerdoelen stuur je samen methet plan van aanpak naar je stagedocent en naar je stagementor.

3.1 Eerste stagebezoek

In week 4 vindt het eerste stagebezoek van je docent plaats. In dit gesprek staat dekennismaking centraal. Daarnaast worden de leerdoelen, het onderzoeksplan en dewederzijdse verwachtingen over de begeleiding en werkzaamheden besproken. Jij bereidthet gesprek voor, verzorgt de agenda en treedt op als voorzitter. Voor het gesprek staat een

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

uur gepland. Je bepaalt gezamenlijk of je de afspraak op locatie of via Teams plaats laatvinden.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

3.1 Tweede reflectie inclusief organisatieanalyse

In week 10 schrijf je een tweede reflectieverslag waarin je de ontwikkelingen van jeleerdoelen beschrijft en deze onderbouwt met concrete voorbeelden. Daarnaast maak je eenorganisatieanalyse en geef je antwoord op de vraag waarom deze organisatie/branche wel ofniet bij jou past. Je gaat dit beantwoorden aan de hand van het 7S-model van Mc Kinsey,zoals je dat bij het vak Management & Organisatie in de P4 hebt aangeboden gekregen. Ditbetekent dat je je, om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, opnieuw verdiept in destof van dat blok. Je betrekt in je antwoord in ieder geval onderstaande aspecten van hetmodel. Deze aspecten zijn bedoeld om richting te geven. Het is aan jou om hier eenpersoonlijke relevante analyse van te maken. De ‘S’ van systemen hoeft niet uitgewerkt teworden en is om die reden hieronder niet opgenomen.

S trategie - Missie, visie, toekomstbeeld van de organisatie waarin je werkt.S leutelvaardigheden - Wat zijn de bijzondere en/of specifieke vaardigheden die benodigd zijn om bij jouw stage organisatie te kunnen functioneren en past dat bij jou?S tructuur - Hoe is de organisatie vormgegeven? Hoeveel leidinggevende niveaus zijn er, op welk niveau ben jij actief en past dat bij je? Ben je werkzaam in het primaire of secundaire proces?S tijl - Managementstijl. Op welke wijze wordt er leiding gegeven en worden medewerkers gemotiveerd

 • Hoe verlopen de besluitvormingsprocessen.S taff - Hoe is de personele opbouw van de organisatie. Denk hierbij aan opleidingsniveau, verhouding man/vrouw, verhouding parttime/fulltime, gemiddeld aantal dienstjaren etc.S ignificante waarden - Cultuurtypering aan de hand van modellen
  • Opvallende waarden en normen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid binnen de organisatie

3.1 Ontwikkelgesprek student/docent

In week 11 voer je een ontwikkelgesprek met je docent. Je vult beiden de rubrics van hetproces in over je ontwikkeling tot dan toe en maakt concrete ontwikkelafspraken voor detweede helft van je stage. Je levert bij je docent hiervan een gespreksverslag in.

3.1 Terugkomdag

De terugkomdag op dinsdagmiddag 26 april bestaat uit een centraal gedeelte, een decentraalgedeelte en een voorlichting door jullie voor 2e jaars studenten. Het programma hiervoorwordt t.z. via Brightspace gecommuniceerd.Je maakt in ieder geval een flyer (1 A4 is voldoende) met:

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

 • Algemene gegevens over de organisatie
 • Je werkzaamheden
 • Een omschrijving van je onderzoek

Zorg dat de flyer er aantrekkelijk uitziet; deze dient ter oriëntatie voor de toekomstige groepstagiairs. De flyer moet je enkele dagen vóór de terugkomdag uploaden in een specialemodule “stagemarkt” van Brightspace. De instructie hiervoor vind je te zijner tijd opBrightspace.

3.1 Tweede stagebezoek inclusief presentatie van het onderzoek

Tijdens het tweede stagebezoek komen de volgende zaken aan de orde: - Presentatie van je onderzoek (maximaal tien minuten, visueel ondersteund). Tijdens deze presentatie licht je de belangrijkste aspecten van je onderzoek toe aan je opdrachtgever. - Reflectie op je eigen ontwikkeling en ervaringen. - Indicatie beoordeling door je stagementor. - Indicatie beoordeling door je stagedocent. - Bespreking beroepsproduct.

Je zorgt voor een agenda, een goede voorbereiding en je treedt op als voorzitter van hetgesprek.

3.1 Derde intervisie

Tijdens de derde en laatste intervisiebijeenkomst kijk je gezamenlijk terug op je stage. Deinzichten hieruit verwerk je in je laatste reflectie.

3.1 Derde reflectie

Je derde reflectie is tevens je eindreflectie. Naast een eindreflectie leerdoelen beschrijf jeook aan welke andere competenties je nog gewerkt hebt, hoe je dat hebt gedaan en watdaarvan het resultaat is.Hierin neem je tevens je ervaringen uit de intervisiebijeenkomsten mee.

3.1 Eindbeoordeling stagementor

In week 19 bespreek je samen met je mentor je eindbeoordeling. Ter voorbereiding van ditgesprek vullen jij en je mentor opnieuw de rubrics (proces/organisatie) in. Op basis hiervanvoeren jullie een eindgesprek en wordt de eindbeoordeling vastgesteld.

Competentieboek blok K56-Stage studiejaar 2021-2022 Juridische Hogeschool Avans & Fontys

Als je gaat solliciteren krijg je vaak de vraag ‘Wat zijn jouw skills?’ of ‘Wat zijn jouw sterke eigenschappen?'. Deze competenties kan je ontwikkelen. In deze blog gaan we dieper in op wat competenties zijn, wat je eraan hebt en hoe competenties ontwikkelt. 

En als je gaat solliciteren krijg je vaak de vraag ‘Wat zijn jouw skills?’ of ‘Wat zijn jouw sterke eigenschappen?’ Wist je dat ruim één op de drie medewerkers niets tot weinig doet aan eigen ontwikkeling.. Als je ook nog eens talent hebt voor zo’n competentie of vaardigheid, dan zul je zien dat het groeien in die competentie je makkelijker afgaat dan bij competenties die je nieuw aanleert of waar je minder potentie voor bezit.”. Als je weet welke kwaliteiten je bezit, kun je vaak goed inschatten of je een bepaalde competentie kunt leren.. Dit kan ook omgekeerd: als je weet wat je competenties zijn, kun je op zoek gaan naar de kwaliteiten die in je zitten.. Dan zul je je moeten verdiepen in de competenties die je daarvoor nodig hebt en zorgen dat je die competenties jezelf eigen maakt.” Competenties zijn dus niet alleen belangrijk voor een potentiële werkgever, maar ook voor jezelf.. Als je per competentie bedenkt/opschrijft in welke mate je deze wilt aanleren/bezitten/vervaardigen en wat je daarvoor moet doen, dan helpt het je om in te schatten hoe ver je bent.. Gelukkig heb je een leven lang gekregen om te leren, dus kies rustig per fase wat je nodig hebt en hoe je de competenties kunt aanleren.. Bezit je een competentie door en door en blijf je jezelf hierin vernieuwen, dan ben je een echte specialist.. Als je begint met je eerste baan, ben je je er vaak nog niet van bewust welke competenties je bezit.. Beschrijf ook competenties buiten je werk om Competenties komen niet alleen voor in het werkleven: als je solliciteert, heb je vaak de neiging om te verwijzen naar competenties die je hebt opgedaan tijdens werk.

De 7 SBL competenties voor leerkracht primair onderwijs. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.

Hij maakt op basis daarvan een plan van aanpak of een benadering om de kinderen te begeleiden naar een veilig en harmonisch leef- en werkklimaat en om hun sociaal-emotionele en morele ontwikkeling te bevorderen Hij voert dat plan van aanpak of die benadering uit Hij evalueert dat plan van aanpak of die benadering en stelt het zonodig bij, voor de hele groep en ook voor individuele kinderen Hij signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen en stelt, eventueel samen met collega’s, een passend plan van aanpak of benadering op.. Hij is vertrouwd met de leefwereld van basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun verwachtingen, met de culturele bepaaldheid daarvan, en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan Hij is bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkinderen, met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daarmee om kan gaan Hij is bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind, hij is vertrouwd met verschillende opvoedingspraktijken en met de culturele bepaaldheid daarvan; dit alles met name in hun consequenties voor het onderwijs en voor zijn doen en laten als leraar Hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij het jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen.. Hij vormt zich een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en van de manier waarop ze hun werk aanpakken Hij ontwerpt op basis daarvan (speel en) leeractiviteiten die voor de kinderen uitvoerbaar zijn en die hen aanzetten tot zelfwerkzaamheid Hij voert die activiteiten samen met de kinderen uit Hij evalueert die activiteiten en de effecten ervan en stelt ze zonodig bij, voor de hele groep maar ook voor individuele kinderen Hij signaleert leerproblemen en –belemmeringen en stelt, eventueel samen met collega’s, een passend plan van aanpak of benadering op.. Hij beheerst de leerinhouden van de vak- en vormingsgebieden, zoals beschreven in de kerndoelen voor het primair onderwijs Hij kent het belang van die leerinhouden voor het dagelijks leven van basisschoolkinderen en hij weet hoe zij die leerinhouden gebruiken Hij is vertrouwd met de opbouw van de leerinhouden in leerlijnen en met de samenhang daartussen Hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs, didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ict Hij is bekend met verschillende leer- en onderwijstheorieën en onderwijsarrangementen voor het jonge en oudere kind en hij weet hoe hij die in praktijk kan brengen Hij is vertrouwd met hoe kinderen leren, wat hun leerbehoeften zijn, hoe hun ontwikkeling verloopt, welke problemen zich daarbij kunnen voordoen en hij weet hoe hij daar mee om kan gaan.. Hij deel informatie die voor de voortgang van het werk van belang is, met collega’s en hij maakt gebruik van de informatie die hij van collega’s krijgt Hij levert een constructieve bijdrage aan verschillende vormen van overleg en samenwerken op school Hij geeft en ontvangt collegiale consultatie en intervisie Hij levert een (onderzoeksmatige) bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van zijn school. Hij werkt planmatig aan de ontwikkeling van zijn bekwaamheid, op basis van een goede analyse van zijn competenties Hij stemt de ontwikkeling van zijn bekwaamheid af op het beleid van de school Hij maakt bij die ontwikkeling gebruik van informatie van kinderen en collega’s en ook van collegiale hulp in de vorm van bijvoorbeeld intervisie en supervisie. Hij heeft voldoende gedragspsychologische kennis om zijn eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen en te analyseren Hij is op de hoogte van de onderwijspraktijk in andere scholen voor primair onderwijs en vervolgscholen en ook van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek, didactiek, inhouden, werkwijzen en organisatievormen in het primair onderwijs Hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pedagogiek en didactiek die relevant zijn voor zijn onderwijs

Competenties: Dit zijn de competenties die ik nog moeilijk vind en graag wil leren. Ik zal er een paar uitkiezen die ik deze stage dieper wi...

Vorig jaar heb ik mij gericht op de volgende competenties:Josja de Vree, Stageverslag ➢ toont enthousiasme bij individuele leerlingen en groepen➢ observeert en verwoordt het sociale klimaat in een groep➢ bereidt enkele individuele groepsactiviteiten voorMijn conclusie hieruit was dat ik mij dit jaar meer wilde gaan richten op het maken van de lessen en het goed overbrengen op het niveau van de leerlingen.. En ik vind het lastig om het niveau te bepalen van de leerlingen en daarop inspelen.. Pedagogisch competentDe student heeft een beeld van het sociale klimaat binnen groepen leerlingen en verbetert met hulp van de leraar het leef- en werkklimaat door de situatie te analyseren en een aanpak te kiezen.. Verder heeft de student een duidelijk beeld van individuele leerlingen en de zorgstructuur en benoemt de meest voorkomende, alledaagse ontwikkelings- en gedragsproblemen en verleent steun aan deze leerlingen.. Competent in het samenwerken met collega’sDe student neemt deel aan de werkzaamheden van een team binnen de school en werkt volgens de afspraken van de school.. Gedragsindicatoren➢ beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen gericht op feitelijke situaties➢ reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen➢ werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling➢ brengt onder woorden wat hij belangrijk vindt in zijn leraarschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat. Ik vind het moeilijk om in te schatten wat de leerlingen al begrijpen en wat nog niet en waar ik dan moet beginnen.. Daarom wil ik vragen kunnen stellen zodat ik niet het antwoord geef maar dat de leerling op een ander spoor gezet wordt of zelf een oplossing bedenkt, dit vind een hele goede eigenschap van het docent zijn.. Een ander punt is het tijdsbestek, ik vind het lastig om in te schatten hoeveel tijd een opdracht moet bevatten.Dit is meteen een link naar de laatste competentie dat je ook in je lesplan/brief een heldere opbouw aanhoud en deze ook in de les aanhoud.

Competentielijst voor werk en opleiding. Uitgebreide informatie en beschrijvingen over competenties voor de werkomgeving.

Dat zegt op zich wel wat maar het kan best zo zijn dat je bij de competenties binnen dit thema Communiceren verschillende uitslagen hebt die van belang zijn:. Je hebt bijvoorbeeld een hoge “score” op de competentie Assertieve communicatie (Je komt dus heel sterk voor jezelf op).. Assertief zijn - De mate waarin iemand op een goede manier opkomt voor eigen mening, rechten en standpunten met respect voor de ander.. Klantgericht zijn - De mate waarin iemand naar de wensen en behoeften van klanten luistert en hier rekening mee houdt.. Overtuigen - De mate waarin iemand door middel van de juiste argumenten andere mensen meekrijgt voor zijn mening, plannen en ideeën.. Voorbereiden - De mate waarin iemand materialen en middelen klaarzet of de mate waarin iemand vooraf nadenkt over wat hij moet gaan doen voordat hij aan het werk gaat.. Energie hebben - De mate waarin iemand actief is om de dingen te doen die hij wil doen Moed/durf hebben - De mate waarin iemand risico durft te nemen om een gunstig resultaat te bereiken, ook al kent iemand het eindresultaat niet en zou dit nadelige gevolgen voor hem kunnen hebben.. Respect hebben - De mate waarin iemand bewondering toont en eer bewijst aan een ander, een ander land, een andere cultuur of een andere religie.

Waar hebben we het over als we het hebben over competenties? Er zijn nogal wat begrippen met de samenstelling competentie. We zullen de begrippen in dit onderdeel verduidelijken.

Een competentietaal is een samenhangend model voor het beschrijven van het effectieve gedrag in een organisatie, bestaande uit competenties, definities van die competenties en gedragsindicatoren.. “Een competentie is het vermogen van een individu om te voldoen aan een vereiste vanuit de functie waarbij de medewerker kennis, houding en vaardigheden zodanig weet toe te passen, dat het leidt tot succesvol gedrag in uitdagende of kritieke situaties waar de medewerker het verschil kan maken.”. Het is namelijk iets wat iemand kan (vermogen) en wat vereist wordt van een medewerker in een functie, namelijk dat deze sommige uitdagende en kritische situaties tot een goed einde kan brengen (succes).. Een competentietaal is een samenhangend model voor het beschrijven van het effectieve gedrag in een organisatie, bestaande uit competenties, definities van die competenties en gedragsindicatoren.. Een voorbeeld van een algemeen model dat is toegespitst op de eigen organisatie is het competentiemodel van Altrecht.In de 360-Toolkit is eveneens een algemeen competentiemodel opgenomen, welke je rechtenvrij kunt gebruiken bij competentiemanagement en 360 graden feedback.. Er is daardoor te veel aandacht voor het leren te begrijpen van het model in plaats van het daadwerkelijk managen van competenties.. Bij het opstellen van een competentieprofiel voor een functie is het handig gebruik te maken van een competentieset of competentie taal.. Een competentiemodel of competentietaal is een model voor het beschrijven van het effectieve gedrag in een organisatie.. Een voorbeeld van een algemeen model dat is toegespitst op de eigen organisatie is het competentiemodel van Altrecht.In de 360-Toolkit is eveneens een algemeen competentiemodel opgenomen, welke je rechtenvrij kunt gebruiken bij competentiemanagement en 360 graden feedback.. Er is daardoor te veel aandacht voor het leren te begrijpen van het model in plaats van het daadwerkelijk managen van competenties.

Door competenties in kaart te brengen zie je welke kennis en vaardigheden in jouw organisatie aanwezig zijn of missen. Leer in 6 stappen hoe je dat doet!

Door competenties in kaart te brengen zie je snel welke kennis en vaardigheden binnen de organisatie aanwezig zijn of juist ontbreken.. Maar hoe maak je deze competenties inzichtelijk?. Beschikt de medewerker over de juiste competenties om zijn ambities waar te maken en zijn functie op de best mogelijke manier uit te oefenen?. Een goed overzicht van de aanwezige en te ontwikkelen competenties binnen je organisatie is dan ook een eerste belangrijke voorwaarde voor het opstellen van een gedegen competentieplan.. Door competenties goed in kaart te brengen, wordt het voor managers gemakkelijker om harde vaardigheden en soft skills van elkaar te onderscheiden.. Gedragsindicatoren zijn in dit geval beschrijvingen van concreet waarneembaar gedrag die bewijzen dat een medewerker beschikt over een bepaalde competentie.. Een gestructureerd interview richt zich vooral op vastliggende onderwerpen.. Een assessment center is een evaluatieproces dat wordt gebruikt om competenties te beoordelen.. Bovendien heb je nu een goed overzicht van de competenties die al dan niet aanwezig zijn bij je medewerkers.. Belangrijke informatie voor de organisatie van nu.. Ben je ook op zoek naar de juiste tools om de competenties en vaardigheden van medewerkers binnen jouw organisatie inzichtelijker te maken?

Competentiemanagement is sinds de komst van de Wet op Beroepen in het Onderwijs (BIO) belangrijk geworden in het onderwijs. Hoe kun je de competenties van leraren managen?

Vooral sinds de komst van de Wet op Beroepen in het Onderwijs (BIO) is het managen van de competenties van leraren belangrijk geworden in het onderwijs.. - goed kunnen samenwerken. - in staat zijn om goed te kunnen luisteren. - je leerstof kunnen afstemmen op het niveau van de leerlingen. - goed kunnen plannen. - goed kunnen inleven in de belevingswereld van de leerlingen. - in staat zijn om de voortgang van de leerlingen te kunnen monitoren.. Om goed zicht te hebben op de bekwaamheden van sollicitanten, wordt in het bedrijfsleven en binnen de overheid al jaren gebruikt gemaakt van assessments.. Het doen van een online assessment is een handige manier om je goed voor te bereiden op een sollicitatie.. Met het in kaart brengen van competenties van alle leraren, kan een schoolbestuur werken aan organisatiestructuur waarbij de competenties van elke leraar wordt benut.. Waar de ene leraar bijvoorbeeld een talent heeft voor exacte vakken, is de andere leraar juist muzikaal of creatief.. Een belangrijk onderdeel van competentiemanagement is om ervoor te zorgen dat elke medewerker binnen een organisatie gestimuleerd wordt om zijn of haar talenten te benutten.. En hoe weet je als leraar zelf waar jouw talenten precies liggen en op welke manier je die het beste kunt benutten?. Door het doen van persoonlijkheidstesten als onderdeel van competentiemanagement, krijg je inzicht in de karakteristieken die bepalend zijn voor je werkhouding en je karakteristieken.. Persoonlijke ontwikkeling is dan ook een vanzelfsprekend onderdeel van competentiemanagement.. Daarbij ga je, bijvoorbeeld door jezelf specifieke doelen te stellen, op zoek naar manieren waarop je jouw werkzaamheden efficiënter en gerichter kunt indelen.. De invloed van jou als leerkracht op gelijke kansen voor je leerlingenMedilex Onderwijs. Hoe kies je een middelbare school?

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 08/05/2022

Views: 5809

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.