Crowdlending: Invester i lånebaseret crowdfunding (2023)

Crowdlending, crowdfunding og mange andre begreber er begyndt at dukke op i Danmark og det være svært at finde hoved og hale i hvad der er hvad, samt hvad man kan bruge det til.

De færreste ved for eksempel at man på Kameo kan investere i lånebaseret crowdfunding, det man kalder crowdlending. Her kan du investere i virksomheder i vækst og ejendomsprojekter rundt om i verdenen. Her kan du altså udvide din investeringsportefølje og samtidig hjælpe andre med deres byggeprojekter eller virksomheder.

Er du virksomhed eller ejendomsudvikler som mangler finansiering? Så er Kameo også et sted for dig, hos Kameo kan du søge finansiering og få din virksomhed eller dit projekt på deres platform og få midler igennem den lånebaserede crowdfunding metode, crowdlending.

Hvad er crowdlending og crowdfunding?

Mange forbinder crowdlending med crowdfunding og dette er fuldstændigt korrekt at gøre. Crowdlending er nemlig en gren af crowdfunding og basere sig på lån.

Crowdlending handler om at flere individer går sammen om at finansiere en virksomhed eller et projekt med henblik på tilbagebetaling af det investerede beløb inklusiv en rente, dermed tjener den som investerer i projektet eller virksomhed penge og virksomheden/projektet får finansieret deres projekt.

Crowdfunding, crowdlending og de mange andre underkategorier er nye typer for fundraising som har eksisteret i rigtigt mange år og som kan foregå på mange forskellige måder. Det handler om at rejse midler (finansiering) og der er enten én eller flere involveret. Da man begyndte at se tendenser til at flere individuelle kunne gå sammen om at støtte et projekt eller en virksomhed så blev crowdfunding og de mange underkategorier skabt og det har uden tvivl skabt mere vækst og flere investeringsmuligheder for privatpersoner, for mig så er crowdlending og de mange crowdfundingmetoder bestemt noget som hjælper alle i hele verdenen, da det er med til at skabe vækst.

(Video) Hvad er Kameo? | Crowdlending | Investering for alle

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding kan deles op i fire forskellige kategorier og én af dem er det vi i dag kalder crowdlending eller lånebaseret crowdfunding. Du kan se de fire forskellige crowdfundingsmetoder herunder:

  • Reward-baseret crowdfunding
  • Låne-baseret crowdfunding (crowdlending)
  • Investerings-baseret crowdfunding
  • Donations-baseret crowdfunding

Crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk) er en måde, hvorpå man kan rejse penge til et projekt ved at indsamle både store og små bidrag fra en større gruppe bidragydere typisk via en crowdfunding-platform på internettet. Man kan rejse penge til vidt forskellige projekter som film, plader, bøger, computerspil [1], kapital til iværksættervirksomheder eller samfundsnyttige projekter.

Crowdfunding – Wikipedia.org

Hvad er crowdlending?

Crowdlending er en type crowdfunding, bedre betegnet som lånebaseret crowdfunding og er én af de fire forskellige crowdfundingsmetoder som findes.

Med crowdlending kan virksomheder låne penge igennem en platform, som eksempelvis Kameo og få finansiering til det de har behov for, ved at blive støttet af flere individuelle personer, fremfor én enkelt investor eller en virksomhed, som har været den mere traditionelle metode at søge finansiering på foruden banklån til virksomheder.

Peer-to-peer-udlån, også forkortet som P2P-udlån, er praksis med at låne penge til enkeltpersoner eller virksomheder gennem onlinetjenester, der matcher långivere med låntagere.

Peer-to-peer lending – Wikipedia.org

Det er ikke altid muligt for virksomheder og ejendomsudviklere at få finansiering igennem banken eller enkelte virksomheder og/eller investorer og det er her crowdlending kommer ind i billedet. Som crowdfunding, så er crowdlending en fantastisk måde at få finansiering på hvor alle har noget at vinde.

Kameo – Invester i crowdlending

Kameo er for dig som investor en platform hvor du kan investere I bade virksomhedslån til virksomheder I vækst og ejendomsudviklere som søger finansiering til udvikling af større boligudviklingsprojekter.

For virksomheder og ejendomsudviklere er Kameo er sted at søge finansiering til det de ønsker, indenfor platformen betingelser selvfølgelig.

Ønsker du at investere i crowdlending i form af virksomhedslån (P2P) og/eller ejendomsprojekter så er Kameo platformen for dig. Hos Kameo kan du forvente en høj afkastning på 5-15% også er det samtidig superenkelt at komme i gang. Du kan oprette en gratis investeringskonto på få minutter og du slipper for at betale gebyrer.

Hos Kameo er der i alt udlånt mere end 1.1 milliard kroner fordelt på 430 lån hvoraf den gennemsnitlige afkastning har været 9,1% – Af de 1.1 milliard kroner er mere end +556 millioner kroner tilbagebetalt, årsagen til dette er de mange igangværende projekter og virksomhedslån og du skal derfor ikke regne med at de +544 millioner kroner i difference ikke er/vil blive tilbagebetalt, det er en kombination af igangværende og tabte investering og dermed ikke udelukkende projekter og virksomhedslån som har gået tabt.

Hos Kameo kan du investere helt ned fra kr. 500,- og opefter og alle projekter som du finder på Kameo’s platform har gennemgået en grundig kreditvurdering, hvilket gør det til en særdeles ”sikker” investeringsmulighed.

Kameo er Skandinaviens tørste investeringsplatform indenfor lånebaseret crowdfunding, crowdlending og tilbyder investering og finansiering i både Danmark, Norge og Sverige.

Husk at investeringer via Kameo indebærer en risiko som kan påvirke dit afkast.

Hvorfor investere i lånebaseret crowdfunding?

Der er mange grunde til at det kan være en god idé at investere i crowdlending, den lånebaserede crowdfundingsmetode, men for at nævne de mest gældende, så kan man nævne ting som:

  • Sikker investering
  • Høj afkastning
  • Risikospredning

Sikker investering

Alle investeringer, både på Kameo og på andre platforme som eksempelvis eToro, har en risiko involveret og det er derfor man kalder det en investering og ikke en penge for øgning. Hvis der var 100% sikkerhed i en investering, da ville det være en pengemaskine eller blot en penge for øgning da du er sikret at det du invester vil stige, hvilket langt fra er realiteten.

Men med det sagt, så laver Kameo en grundig kreditvurdering af alle projekter og virksomheder som findes på deres platform og dermed er sandsynligheden for at virksomheden eller projektet og dermed din investering går i vasken en del lavere end hos mange andre investeringsmetoder som du finder online.

Høj afkastning

Ud fra hvad risikoen er, taget udgangspunkt i afkastningen på tidligere crowdlendingprojekter på investeringsplatformen Kameo, så er afkastningen ganske høj til sammenligning og det er derfor en lukrativ investeringsmetode som samtidig indeholder en vis sikkerhed baseret på tidligere investeringsmuligheder på platformen. Selvom 5-15% ikke kan lyde af meget, så er det faktisk ganske højt når man sammenligner risikoen og tidligere projekter. Men som så mange gange sagt, så er der ingen garanti og enhver investering hos både Kameo og andre investeringsplatforme kan gå tabt.

Risikospredning

En af de meste almene og velkendte ordsprog og råd indenfor investering er, aldrig læg alle dine æg i samme kurv – Med dette menes, aldrig invester alle din penge i én ting eller ét sted. Hvis du eksempelvis har investere i både aktier og kryptovaluta, så kan du formindske din risiko ved at investere i crowdlending, da det er usandsynligt at både dine aktier, kryptovalutaer og investeringer i crowdlending vil gå tabt og på denne måde spreder du dine æg, altså dine investering i forskellige ting.

Hvad er crowdfunding?

Crowdfunding er en måde at indsamle midler og finansiere projekter og virksomheder på, ved hjælp af et større antal mennesker som bidrager med et mindre beløb, i modsætning til den traditionelle metode hvor én investor eller virksomhed går ind og finansiere projektet ene og alene, heraf navnet ”crowd” som betydergruppepå dansk og ”funding” som betyderfinansiering– Crowdfunding.

Hvad er crowdlending?

Crowdlendinger et begreb og en finansieringsmetode som har udviklet sig fra crowdfunding og er en gren af crowdfunding. Crowdlending er med andre ordlånebaseret crowdfunding, hvor en virksomhed, projektudvikler eller lignende som søger midler, kan låne dem af en gruppe/flere mennesker, fremfor en bank eller investor.

Hvordan investere man i crowdlending?

Den enkleste og efter min mening bedste måde at investere icrowdlendingpå er igennem investeringsplatformen Kameo – Her kan du gratis oprette en investeringskonto og komme i gang med investering i crowdlending i form af virksomhedslån og ejendomsudviklingsprojekter.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 14/09/2023

Views: 6328

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.