De oplossing voor twijfelaars: OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar) (2023)

You are here:

  1. Home
  2. Mbo
  3. Overige opleidingen

Leerweg BOL

Duur 1 jaar

Niveau 2

Crebo 25724

Aanmelden Open dagen

In het kort

Twijfel je over je vervolgopleiding in het mbo? Dan is het OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar) misschien iets voor jou! Een jaar lang werk je aan je persoonsvorming: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? De helft van de schoolweek ga je veel op pad: meelopen met andere opleidingen, bedrijven bezoeken en stagelopen. Aan het eind van dit jaar kun je een gerichte keuze maken voor een passende vervolgopleiding. En je hebt je examens afgerond voor je startkwalificatie.

Downloads

Meeloopdagen Meld je aan Open dagen Bezoek onze open dagen

Alle details

Twijfel je over je vervolgopleiding in het mbo? Het OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar) is een oriëntatiejaar (mbo4) voor leerlingen met een vmbo diploma KB of G/T, of een havo 3/4 overgangsbewijs. Een jaar lang werk je aan je persoonsvorming: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Aan het eind van dit jaar kun je een gerichte keuze maken voor een passende vervolgopleiding. En je hebt je examens afgerond voor je startkwalificatie.

Veel op pad

De helft van de week bestaat uit oriëntatie, meelopen met andere opleidingen, gastcolleges en bedrijven bezoeken. Kortom: uitzoeken wat je nu echt wilt. In de laatste periode ga je stage(s) lopen.

Vakken op school

Op school krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast krijg je les in communicatie- en digitale vaardigheden, persoonlijk profileren en ondernemerschap. Voor een aantal keuzedelen kun je vrijstelling aanvragen bij je vervolgopleiding, als je die met een voldoende hebt afgesloten.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Lees meer over bindend studieadvies Lees meer over bindend studieadvies

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
Meer informatie over het toelatingsrecht Meer informatie over het toelatingsrecht

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen.

Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij deze opleiding kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

  • Persoonlijk profileren
  • Ondernemerschap
  • Digitale Vaardigheden
  • Engels niveau 4
  • Rekenen niveau 4

Leslocaties

Breda Leerwegen BOL

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten
schooljaar 2022-2023 (BOL)€ 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Kostenoverzicht BOL-opleiding

Kostenoverzicht BOL-opleiding

Aanmelden

Meld je hier aan voor het OriëntatieKeuzejaar Assistent Business Services (OK-jaar).

Opleiding
OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar), Breda, BOL

Aanmelden

Aanmelden

Heb je vragen of wil je meer informatie? Mail dan naar oke@curio.nl.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

Meld je hier aan

Meld je hier aan

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.

OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar)

Je komt van het vmbo maar je weet nog niet goed wat je in het mbo wilt gaan doen. Dan is het OriëntatieKeuzejaar (OK-jaar) perfect voor jou. In één jaar haal je een diploma. En je krijgt een scherper beeld van je vervolgstap: een opleiding, een baan zoeken, óf een andere carrièrestap.

Wij stemmen onze website op jouw wensen af. Woon je in Brabant? Dan zie je opleidingen bij jou in de buurt. En omdat je in Nederland woont, zijn de teksten in het Nederlands. Het verzamelen van deze informatie noemen we ‘voorkeurscookies’. Onze cookies verzamelen overal jouw informatie. Op je computer, laptop, mobieltje en tablet. Maar misschien wil jij dit helemaal niet. Geen probleem. Dit bepaal jij zelf. Er zijn een paar stukjes informatie die wij écht nodig hebben. Anders kan je niet op onze website rondkijken. Cookies

FAQ FAQ

vmbo
Je leert geen beroep, maar bereid je voor om naar het mbo te gaan. Je volgt vakken die horen onder de richtingen: groen, techniek, zorg en welzijn, dienstverlening en productie. Je doet aan alles mee. Aan het einde van de opleiding weet je welke mbo-opleiding je wil doen. Lees meer over het vmbo.

mbo
Je leert een beroep. Kapper of tuinman. Grafisch vormgever of werktuigbouwkundige. Theatermaker of regisseur. De lessen die jij volgt horen bij de opleiding die je kiest. Lees meer over het mbo.

Onze helpdesk voor studenten, pc-support, kan jou verder helpen bij problemen met inloggen. Je kunt ze bereiken via 088-209 8144.

Neem contact op met ons Servicecentrum Studie & Beroep. De studiekeuzeadviseurs kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuze.

Meld je aan via dit formulier.

Je wiltvanuit jouw huidige school(bijvoorbeeld vmbo)overstappen naar een opleiding bijCurio. Praat hierover met jementor op de school waar je nu jouw opleiding volgt.Hij of zijkan je helpen bij de overstap naarCurio.Als jullie er samen niet uitkomen dan kun je hulp vragen bij onsservicecentrum.Stuur een mail naar servicecentrum@curio.nlofbel088-2098000.Geef aan om welke opleiding het gaat enop welke locatieje de opleiding wilt volgen.

Afmelden voor een mbo opleiding kan door het sturen van een email aan onze studentenadministratie. Vermeld in de email even jouw naam, geboortedatum, naam van de opleiding en reden van afmelding. De emailadressen kun je terugvinden op service en contact.

Het rooster van jouw mbo-opleiding vind je op de MyStaPP app. Een app waar jij als student, maar ook jouw ouders op kunnen inloggen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 27/07/2023

Views: 6028

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.