economisch - Engelse vertaling – Linguee woordenboek (2022)

De gunning

[...] van de overheidsopdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de economisch meest voordelige inschrijving.

eur-lex.europa.eu

A public contract shall be awarded on the sole basis of the award criterion for the most economically advantageous tender.

eur-lex.europa.eu

Er bestaat echter ook spanning tussen dit beleid en het bieden van tegenwicht tegen ‘marktfalen’ en

[...]

crowding out: het is juist van oudsher een taak van de academie om kennis te

[...] ontwikkelen die niet economisch valoriseerbaar is.

ceg.nl

However, tension exists between this policy and compensating for ‘market failure’ and

[...]

crowding out, it has traditionally been the task of academia to develop

[...] knowledge that is not economically valorisable.

ceg.nl

Het doel was om de processen beter te begrijpen en in kaart te brengen,

[...]

om zo na te gaan of de splijtstof in de Belgische centrales op

[...] een optimale, economisch duurzame manier [...]

gebruikt wordt.

sckcen.be

The goal was to better understand and record the processes, in order

[...]

thereby to check whether the fuel in the Belgian power plants is being used

[...] in an optimal, economic and sustainable manner.

sckcen.be

De looptijden van activa en passiva en de

[...] mogelijkheden, om op economisch aanvaardbare wijze, [...]

rentedragende verplichtingen te vervangen

[...]

op het moment van afloop, zijn belangrijke factoren bij het beoordelen van de liquiditeit van de bank en de mate waarin de bank gevoelig is voor veranderingen in rentevoeten en valutakoersen.

binck.com

The maturities of assets and liabilities and the scope for replacing

[...]

interest-bearing liabilities as and

[...] when they mature in an economically acceptable manner are [...]

important factors in the assessment

[...]

of the bank’s liquidity and the extent to which the bank is exposed to movements in interest rates and exchange rates.

binck.com

Dit levert een bijdrage aan het verbeteren van de

[...] leefomstandigheden en bevordert economisch welzijn, met name in [...]

ontwikkelingslanden en opkomende markten.

vinylplus.eu

This helps to improve living

[...] standards and promote economic well being, particularly [...]

in developing countries and emerging markets.

vinylplus.eu

vinylplus.eu

(Video) 4.03 Bourdieu. Sociologische Theorie

Aanwijzingen

[...] voor een wereldwijd economisch herstel ontbreken [...]

vooralsnog en door boekhoudschandalen zijn bedrijven in problemen geraakt.

ing.com

There were no

[...] signs of a worldwide economic recovery and corporate [...]

scandals brought quite a few companies in serious danger.

ing.com

Duurzamer bodemgebruik heeft volgens de commissie kans van slagen

[...]

als het bestaan van de landbouw in

[...] verduurzaamde vorm economisch gezien voor de boer [...]

haalbaar is, er onderling vertrouwen

[...]

tussen de overheid en agrarische wereld is, er doelen voor duurzaam bodemgebruik systeemgericht en voor de lange termijn worden vastgesteld, en als de ketens worden aangesproken door maatschappij en overheid om duurzamer te produceren en grondstoffen aan te leveren.

tcbodem.nl

In the Committee’s view, more

[...]

sustainable land use will have a chance of

[...] succeeding if it is economically viable for farmers, [...]

there is mutual trust between the

[...]

government and the farming community, objectives for sustainable land use have been formulated in a systemic manner for the long term, and if society and government call upon the production chain to produce and deliver food more sustainably.

tcbodem.nl

Het is onze uitdaging dit voor

[...] meer mensen op meer plaatsen te kunnen bewerkstelligen, op een manier die economisch haalbaar is.

unilever.nl

Our challenge is to do this for more people in more places in a way which is economically viable.

unilever.nl

Op verzoek van de aanbestedende dienst kan de inschrijver die is aangewezen als de economisch voordeligste verzocht worden aspecten van zijn inschrijving te verduidelijken of in de inschrijving vervatte verbintenissen te bevestigen, op voorwaarde dat dit de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en niet dreigt te leiden tot concurrentievervalsing of [...]

discriminatie.

eur-lex.europa.eu

At the request of the contracting authority, the tenderer identified as having submitted the most economically advantageous tender may be asked to clarify aspects of the tender or confirm commitments contained in the tender provided this does not have the effect of modifying substantial aspects of the tender or of the call for tender and does not risk distorting competition or causing discrimination.

eur-lex.europa.eu

De operatie van de reactoren moet economisch rendabel blijven, en het gevaar op lekkende staven kan vergroten als de opbrand nog verder verlengd wordt.

sckcen.be

The operation of the reactors must remain economically viable, and the danger of leaking rods may increase if the burn-up is further extended.

sckcen.be

De onderzochte kennisgebieden blijken alle de gevolgen te ondervinden van wat het crowding out effect wordt genoemd: het verschijnsel dat kennisgebieden waarop de verkoop van producten en het maken van

[...]

winst niet of minder aan de orde zijn,

[...] in vergelijking met economisch valoriseerbare kennisgebieden [...]

in ontwikkeling achterblijven,

[...]

al bestaat er maatschappelijk wel degelijk behoefte aan deze kennis.

(Video) Vertalen voor de EU -- misschien wel iets voor jou!

ceg.nl

The fields of knowledge studied appear to be subject to all the consequences of the crowding-out effect: the phenomenon that in fields of knowledge in which product sales and making profit play little,

[...]

if any, role, development lags

[...] behind development in economically valorisable fields [...]

of knowledge, even if society has

[...]

a definite need for the knowledge concerned.

ceg.nl

In voorkomend geval, zal de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen

[...]

worden door een gelijkwaardige geldige en afdwingbare

[...] bepaling met gelijkaardig economisch effect voor de betrokken [...]

partijen.

tigenix.com

In this case, the invalid or unenforceable provision will

[...]

be replaced by an equivalent valid and enforceable

[...] provision having a similar economic effect for the parties [...]

concerned.

tigenix.com

In de markten voor technische specialisten werden de

[...] veranderingen in het economisch klimaat vooral zichtbaar [...]

in de groei van het personeelsaanbod.

philips.com

In the markets for technical specialists,

[...] the changes in the economic climate were most [...]

clearly reflected in the growth of the supply of people.

philips.com

De distributie en levering van fysieke

[...] grondstoffen is van vitaal economisch belang – een rol die [...]

wij zo invullen dat aanbod en vraag

[...]

mondiaal worden afgestemd op de ambities en behoeften van ontwikkelde en van opkomende economieën.

trafigura.com

We perform the vital economic role of distributing [...]

and delivering physical commodities in such a way as to balance global

[...]

supply and demand for raw materials with the aspirations and needs of developed and emerging economies.

trafigura.com

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van

[...]

de nationale veiligheid, de openbare

[...] veiligheid of het economisch welzijn van het [...]

land, het voorkomen van wanordelijkheden

[...]

en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

tiye-international.org

2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in

[...]

(Video) 2.07 Pareto. Sociologische Theorie

the interests of national security, public

[...] safety or the economic well-being of [...]

the country, for the prevention of disorder

[...]

or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

tiye-international.org

Duurzaamheid betekent voor ons dat wij met onze activiteiten waarde willen toevoegen of de mogelijke nadelige gevolgen

[...]

ervan tot een minimum willen beperken;

[...] niet alleen vanuit economisch maar ook vanuit maatschappelijk, [...]

milieu- en sociaal perspectief.

boskalis.nl

Sustainability to us means wanting to ensure our activities add value or

[...]

that possible harm is kept to a

[...] minimum; not just from an economic point of view but [...]

also from a social, environmental and community perspective.

boskalis.com

We zorgen dat er gedurende de

[...] levenscyclus van de producten vervangende onderdelen beschikbaar zijn, zolang dat technisch en economisch haalbaar is.

emotron.nl

We keep units available throughout the products’ lifecycle and as long as it is technically and economically viable.

emotron.com

Het resultaat moet zijn dat er op sociaal, economisch en fysiek vlak verbetering van de wijk en haar bewoners [...]

tot stand komt.

tbibouw.nl

The envisaged result is social, economic and physical improvement for the neighbourhood and its residents.

tbibouw.nl

Het groeiende aantal betrokken leden is

[...] niet alleen uit economisch oogpunt van belang [...]

voor de bank; deze leden versterken

[...]

met hun rechtstreekse invloed op het beleid ook haar maatschappelijke oriëntatie.

rabobank.com

Not only is the growing number of members important for

[...] the bank from an economic point of view, [...]

but their direct influence on policy also

[...]

strengthens its social orientation.

rabobank.com

De bouw van sommige elementen van het

[...]

beschermingsplan (gecontroleerde

[...] overstromingsgebieden) is economisch pas verantwoord [...]

indien de zeespiegelstijging zich inderdaad doorzet.

climat.be

The building of some elements of the protection plan (controlled flood

(Video) Presentatie verkorte educatieve master in economie

[...] areas) is only economically viable if the [...]

rise in sea levels actually continues.

climat.be

Op verzoek van de Aanbesteder kan de Gegadigde met de economisch voordeligste inschrijving worden verzocht aspecten van zijn inschrijving te verduidelijken of in de inschrijving opgenomen verbintenissen te bevestigen, op voorwaarde dat deze verduidelijking/wijziging de inhoudelijke aspecten van de inschrijving of van de aankondiging niet wezenlijk wijzigt en niet leidt of dreigt te leiden tot concurrentievervalsing of discriminatie.

testwww.regiotram.nl

At the Contracting Authority’s request, the Candidate having the most economically advantageous tender may be asked to clarify aspects of its Tender or confirm the commitments included in its Tender, on the condition that this clarification/amendment will not essentially change the substantive aspects of the Tender or the contract notice and will not lead and is not likely to lead to unfair competition or discrimination.

testwww.regiotram.nl

Economisch efficiënt dankzij intelligent lichtmanagement en zuinigere lampen.

waldmann.com

Economically efficient thanks to intelligent lighting management and economical bulbs.

waldmann.com

De Europese Unie erkent en eerbiedigt

[...]

overeenkomstig de Grondwet de toegang tot

[...] diensten van algemeen economisch belang die in de nationale [...]

wetgevingen en praktijken is

[...]

geregeld, teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te bevorderen.

ciemen.org

The Union recognises and respects access to

[...] services of general economic interest as provided [...]

for in national laws and practices,

[...]

in accordance with the Constitution, in order to promote the social and territorial cohesion of the Union.

ciemen.org

De doelstellingen van rendabiliteit en groei bij ondernemingen zijn niet onverenigbaar met de ontwikkelingsdoelen: er bestaan synergieën wanneer de ondernemingen hun winst op een duurzame

[...]

manier willen garanderen door een verantwoord beleid

[...] in te voeren vanuit economisch, maatschappelijk en [...]

milieustandpunt.

bio-invest.be

Corporate objectives of profitability and growth are not incompatible with development objectives: synergies exist when businesses wish to

[...]

ensure the sustainability of their

[...] profits by adopting economically, socially and environmentally [...]

responsible policies.

bio-invest.be

Het falen van de Groep om op een

[...] succesvolle manier economische, politieke en andere risico’s te beheren met betrekking tot het zakendoen in ontwikkelingslanden en in economisch en politiek onstabiele [...]

regio’s kan

[...]

zijn activiteiten ongunstig beïnvloeden.

agfa.com

The Group’s failure to successfully manage economic, political and other risks relating to doing business in developing countries and economically and politically [...]

volatile areas could adversely affect its business.

agfa.com

agfa.com

(Video) Session 2 - ICT & SDGs - Digital Inclusion for Sustainable Development

Videos

1. Sociaal vertalen -- Hoe werkt het?
(KruispuntMI)
2. Webinar: Beleggen in vastrentende waarden (Fixed Income) | 3 september 2015
(Grip op je Vermogen)
3. Radio Horzelnest - Aflevering 21: Ezra Pound
(Radio Horzelnest)
4. 2019 05 26 Ds David Diens
(NG Kerk Hartenbos)
5. The Magic Formula ALU
(Arith Härger)
6. MIDMID - Pedro Elias, Barça zonder Messi(as)
(Play Sports)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated: 07/16/2022

Views: 6310

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.