Financiële informatie - Rechten en plichten (2022)

Welke wet- en regelgeving zijn voor u als ondernemer belangrijk: waar moet u als werkgever rekening mee moet houden. Hier treft u de belangrijkste regelgeving voor u als werkgever.


Vragen over

CAO, Wet verbetering poortwachter en Arbowet

Is er een CAO voor mijn branche?

Het HBD verwijst per branche naar de CAO teksten zoals deze door sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) zijn afgesloten.

Toelichting op toepasselijkheid van CAO's
Direct naar een overzicht van CAO's in de detailhandel
Mijn werkzaamheden vallen onder meerdere branches; welke CAO geldt er dan voor mij?

Als regel wordt het volgende gebruikt, maar is niet wettelijk vastgelegd: de productgroep waarvan de omzet het grootst is en onder 1 branche vallen, is de branche-CAO die voor u van toepassing kan zijn. Vervolgens kijkt u bij de betreffende CAO of u onder de zgn. werkingssfeer valt, vaak is
dit artikel 2 van de CAO,

Ik ben webwinkelier, welke CAO geldt dan voor mij?

Voor werknemers van webwinkels is er geen aparte CAO. Bij verkoop van waren via een webwinkel zijn de rechten en plichten van personeel en werkgevers vaak collectief vastgelegd in branche-CAO's. Afhankelijk van welke producten verkocht worden in de webwinkel en de werkingssfeer van een CAO
kunnen er dus collectieve afspraken zijn gemaakt over zaken als loon, vakantiedagen voor medewerkers in een webwinkel.


Wat houdt de Wet verbetering poortwachter (Wvp) in?
De Wet verbetering poortwachter betreft de periode van de eerste twee jaar ziekte van de werknemer.
Werkgevers moeten in geval van ziekte van een werknemer twee jaar loon doorbetalen. In deze twee jaar dienen werkgever en werknemer zich optimaal in te spannen de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hetzij in het eigen bedrijf, hetzij bij een andere werkgever. De Wet verbetering
poortwachter geeft aan wat de verplichtingen van de betrokkenen zijn.
Het Arboportaal biedt meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter

Wat houdt de Arbowet in?
Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Dit recht is verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om
ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar overleg met de werknemers is verplicht.

De primaire verantwoordelijkheid voor een werkplek die voldoet aan de wettelijke normen ligt bij de werkgever. Ook moet hij ervoor zorgen dat de wettelijke doelvoorschriften worden nageleefd. Hoe de doelen worden bereikt mag de werkgever zelf bepalen. Soms is er een arbocatalogus waarin deze
regelingen worden vastgelegd.
Sinds 1 juli 2005 mag de werkgever kiezen of hij een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling) of een gecertificeerde arbodeskundige (arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidskundige, arbeidshygienist of bedrijfsarts) inschakelt. De werkgever kan er ook voor kiezen om de arbotaken zelf
uit te voeren.

Voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen die werknemers in gevaar kunnen brengen, is een certificaat wettelijk verplicht, zoals het certificaat arbodienst en het certificaat voor asbestverwijderingsbedrijven. Een certificaat geeft aan dat aan bepaalde kwaliteitseisen is voldaan.

(Video) Nu al hebben minderjarigen rechten en plichten

De arbeidsinspectie zorgt voor handhaving van de Arbowet. Bij overtreding kunnen boetes worden opgelegd, of een proces verbaal worden opgesteld.
Voor meer informatie over de arbowet : Arboportaal.nl
Voor meer informatie over arbo, verzuim en re-integratie zie de brochure Arbo en ziekteverzuim van HBD.


Wet Arbeid en Zorg

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is bedoeld om het combineren van werk en privetaken mogelijk te maken.
U vindt hier de regelingen die onder deze wet vallen.

Wat is zorgverlof?
Elke werknemer heeft in principe recht op 2 weken zorgverlof per jaar. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Het verlof geldt alleen voor de zorg aan partners, inwonende kinderen en eigen ouders. Bovendien moet de werknemer de enige zijn die de zieke op dat moment kan verzorgen.
Daarnaast kan een werkgever het zorgverlof weigeren als de bedrijfsbelangen groter zijn dan de zorgbelangen. Dit is natuurlijk een moeilijke overweging. Van groot belang is dan ook de situatie bespreekbaar te maken. Als het zorgverlof gehonoreerd wordt moet de werkgever 70% van het loon
betalen (of maximum dagloon). Dit is een minimum eis, in principe kunnen werkgever en werknemer meerdere overeenkomsten sluiten. Als er sprake is van een levensbedreigende ziekte kan langdurig zorgverlof worden aangevraagd. De werknemer mag dan per jaar 12 weken lang maximaal de helft van het
aantal wekelijkse werkuren als zorgverlof opnemen.

Wat is calamiteitenverlof?

Een werknemer heeft recht op kort (enkele uren tot een dag) calamiteitenverlof als hij niet kan werken door:

* Bijzondere omstandigheden, zoals bevalling echtgenote, overlijden en begrafenis familieleden in de eerste en tweede lijn maar ook bij calamiteiten in huis; zoals een gescheurde waterleiding.
* Door de wet opgelegde verplichting, zoals het aangeven van een kind.
* Om te gaan stemmen bij verkiezingen.


Wat is zwangerschapsverlof?
Met een werkneemster in loondienst die zwanger is krijgt u te maken met een aantal zaken. De werkneemster moet beslissen wanneer zij het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan en of zij bijvoorbeeld ouderschapsverlof gaat opnemen. Daarnaast moet zij nadenken over hoe zij omgaat met de
arbeidsomstandigheden op het werk: is het werken veilig en gezond voor haar en haar (ongeboren) kind?

Zij heeft recht op minstens zestien weken uitkering in verband met zwangerschap en bevalling. De uitkering in verband met de bevalling is net zo hoog als het Ziektewetdagloon, oftewel honderd procent van het loon. Ontvangt de werkgever de uitkering, dan kan hij tijdens het verlof het uw
salaris doorbetalen. Krijgt de werkneemster de uitkering zelf, dan mag de werkgever die op het salaris in mindering brengen.

Wanneer het zwangerschapsverlof precies ingaat, moet in overleg met uw werkgever bepalen. Tussen de vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. In ieder geval niet vanaf vier weken voor die datum en tot zes weken na de bevalling.

Een werkneemster heeft altijd recht op minstens tien weken verlof na de bevalling. Is de werkneemster bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, dan worden er twee weken opgeteld bij de acht verlofweken die zij nog over heeft.

Is het verlof afgelopen maar lukt het niet om te werken? Als een werkneemster niet kan werken als gevolg van de bevalling of zwangerschap, dan heeft zij maximaal 52 weken aaneengesloten recht op een Ziektewetuitkering. De uitkering is net zo hoog als het Ziektewetdagloon.

Wat is kraamverlof?
Een werknemer heeft recht op twee dagen betaald verlof na de bevalling van zijn partner. Het verlof is bedoeld voor de verzorging van de partner. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

(Video) VZWebinar #06 - Wat zijn de financiële verplichtingen van een vzw?

* Het verlof moet opgenomen worden in de eerste vier weken dat het kind thuis is.
* De werknemer moet aantonen dat hij recht heeft op kraamverlof

Wat is adoptieverlof?
Een werknemer die een kind adopteert heeft recht op vier weken adoptieverlof. Dit geldt voor beide ouders. Als de werknemer meerdere kinderen tegelijk adopteert, kan deze maar 1 keer adoptieverlof opnemen. Tijdens deze periode hoeft de werkgever het loon niet door te betalen maar heeft de
werknemer recht op een uitkering van maximaal 100% van het maximale dagloon. Ook hier is weer een aantal voorwaarden aan verbonden:

* Het verlof moet binnen een periode van 18 weken worden op genomen (vanaf 2 weken voor de adoptie tot 16 weken erna).
* De werknemer moet drie weken vooraf aangeven dat hij voornemens is adoptieverlof op te nemen.


De werknemer moet aantonen dat hij recht heeft op het verlof. Bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de bemiddelingsorganisatie, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingenpolitie.

Lees meer informatie over adoptieverlof

Wat is ouderschapsverlof?
Wilt u na de bevalling tijdelijk minder werken? Maak gebruik van uw recht op ouderschapsverlof. Dit is een tijdelijke, onbetaalde vorm van verlof, bestemd voor de opvoeding en verzorging van uw kind. De bestaande arbeidsovereenkomst blijft tijdens het ouderschapsverlof van kracht. Volgens deze
richtlijn hebben ouders recht op minstens drie maanden onbetaald verlof tot het moment dat het kind 8 jaar is geworden.
Wat zijn de regels voor ouderschapsverlof?
Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen. Dit is niet afhankelijk van het aantal uren dat diegene werkt.
Zij dienen ten minste een jaar bij de huidige werkgever in dienst te zijn.
Een ouder kan voor ieder kind onder de acht jaar eenmaal ouderschapsverlof opnemen. Ouders van meerlingen kunnen voor ieder kind ouderschapsverlof opnemen.
Hoeveel verlof kan een ouder opnemen?

Hoeveel verloftijd een ouder per week kan opnemen, hangt af van zijn dienstverband. Sinds 1 januari 2009 heeft een ouder recht op ouderschapsverlof van 26 maal het aantal uren dat hij of zij wekelijks werkt. Had de werknemer voor 1 januari 2009 voor een kind al ouderschapsverlof opgenomen, dan
heeft hij of zij voor dat kind recht op ouderschapsverlof van 13 maal de wekelijkse arbeidsduur.


Voorbeeld
Werkt de werknemer bijvoorbeeld 24 uur per week, dan heeft deze dus recht op maximaal 624 uur ouderschapsverlof. Dit betekent in de standaardvorm dat de werknemer twaalf maanden lang twaalf uur verlof per week kan opnemen.
Ander plan?

Wilt de werknemer het ouderschapsverlof anders invullen, bijvoorbeeld meer uren verlof per week of minder uren verlof per week voor een langere periode? Vraag om een plan om met u te bespreken. Overigens mag een werkgever bezwaar maken tegen een andere vorm van ouderschapsverlof.

Wat houdt het Wetsvoorstel flexibeler verlof en werktijden in?

Ouders kunnen in de toekomst in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Dit staat in het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dat in augustus 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Bestaande wettelijke regelingen (de Wet
arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur) worden hiervoor aangepast.

Levensloop en vitaliteitssparen

Wat is de levensloopregeling?
Sinds 2006 konden werknemers sparen in de levensloopregeling, om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Per 2012 wordt de levensloopregeling afgeschaft. De levensloopregeling wordt vanaf 2012 nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een positief saldo
op hun levensloopregeling hebben staan.

(Video) Het afsluitingsproces: belangrijkste aandachtspunten voor de accountant

Vanaf 2012 kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer aanmelden voor de levensloopregeling. Voor bestaande deelnemers geldt een overgangsregeling. Zie hiervoor :
Belastingdienst
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wat is het Vitaliteitspakket?
Het omzetten van de levensloopregeling in een nieuwe spaarregeling maakt deel uit van het zogenaamde vitaliteitspakket. Dit is een pakket van maatregelen van het kabinet om ervoor te zorgen dat werknemers langer op een gezonde en vitale manier kunnen doorwerken. Het pakket moet leiden tot
vereenvoudiging van het fiscale stelsel doordat vier fiscale regelingen worden afgeschaft: de arbeidskorting voor ouderen, de doorwerkbonus, de spaarloonregeling en de levensloopregeling.

Tegenover de vier afgeschafte regelingen staan twee nieuwe fiscale regelingen. Er komt een werkbonus om 62-plussers te stimuleren om te blijven werken en er komt een regeling voor vitaliteitssparen, waarmee werkenden beter dan nu naar eigen inzicht hun inkomen over hun werkzame leven kunnen
spreiden.

Wat is vitaliteitssparen?

De spaarloonregeling en de levensloopregeling gaan op in de nieuwe regeling `vitaliteitssparen'.


Spaarloon - Levensloop - Vitaliteitssparen schema
Waarschijnlijk per 1 januari 2013 wordt een nieuwe spaarregeling geintroduceerd door het kabinet, namelijk: vitaliteitssparen. Deze spaarregeling kan gebruikt worden voor verlof, maar ook voor andere doelen, zoals scholing, zorg of consumptie. De vitaliteitsregeling is bedoeld om mensen langer
gezond te laten doorwerken.

Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de reden waarom deelnemers het vitaliteitspaartegoed aanwenden. Tot en met 61 jaar is er ook geen beperking met betrekking tot het op te nemen bedrag. Vanaf het jaar dat een deelnemer op 1 januari 62 jaar oud is, geldt echter een beperking van het
maximaal jaarlijks op te nemen bedrag van EUR 10.000. De opname van het tegoed dient uiterlijk voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd plaats te vinden.
Wordt er met vitaliteitssparen via het salaris gespaard?
Vitaliteitssparen loopt buiten de werkgever om. Met een vitaliteitsspaarregeling kunnen deelnemers via de inkomstenbelasting fiscaal voordelig sparen. Er zijn drie vormen: de spaarrekening, de spaarverzekering en het spaarrecht van deelneming. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en
er wordt pas belasting geheven bij de opname van het tegoed. Voor het opgebouwde tegoed geldt een vrijstelling in box 3. Het maximaal fiscaal gefacilieerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal EUR 20.000 (bruto). Daarnaast geldt er een jaarlijkse aftrekbare maximuminleg van EUR 5.000.


Pensioen in de detailhandel

Hoe regel ik het pensioen voor mijn personeel?

In de detailhandel zijn er 4 pensioenfondsen: Levensmiddelen, Wonen, Slagers en Bakkers. Alle overige branches zijn ondergebracht bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel. Interpolis Pensioenbeheer beheert deze fondsen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Syntrus
Achmea (Interpolis).

Contactadres
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel
P/a Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Klant Contact Center
Postbus 3183
3502 GD Utrecht

Klant Contact Center
Telefoon: 088 - 008 40 00

Informatie over deze pensioenfondsen en hoe het pensioen te regelen vindt u op de site van Syntrus Achmea
Pensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf
Pensioenfonds voor de wonenbranche
Pensioenfonds voor het slagersbedrijf
Pensioenfonds voor het bakkersbedrijf

(Video) Veranderingen in de arbowet, rechten en plichten van de OR in het mbo

Moet ik voor mijn personeel pensioenpremies afdragen?

Voor bijna alle werknemers van 20 jaar en ouder moet u pensioenpremies afdragen. Voor werknemers in de levensmiddelenbranche is dit vanaf 21 jaar en in de slagersbranche vanaf 25 jaar.

Lees meer over de verplichtstelling


Regels voor het werken met scholieren / jongeren

Mag ik een scholier achter de snijmachine zetten?

Voor jongeren onder de 16 jaar is dit verboden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen dit werk wel doen. Advies is om na te gaan of uw instructie over het gebruik van de snijmachine goed bij de jongere is overgekomen.


Mag ik een scholier alleen in de winkel zetten?

Jongeren tot 16 jaar mogen niet achter de kassa werken of werk doen waarbij de jongere zelf verantwoordelijk is voor geldzaken. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen dit wel.


Wat zijn de regels voor het inzetten van scholieren in de winkel?

Regels over het soort werk dat jongeren mogen doen en hoe lang is afhankelijk van hun leeftijd. Zo mogen bijvoorbeeld scholieren van 15 jaar wel als vakkenvuller in de winkel werken, maar niet meer dan 10 kg tillen en niet achter de kassa werken. Alle regels kunt u terugvinden op de website
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Bijgewerkt 14 september 2012)

Als sollicitant heb je rechten en plichten wanneer je een (nieuwe) baan zoekt. Wij hebben de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet.

Tot slot heb je het recht op een (vrijwel) kosteloze herkeuring als je het niet eens bent met de uitslag van een aanstellingskeuring.. Tijdens de sollicitatieprocedure mag een werkgever niet om een kopie van een paspoort of ander identiteitsbewijs vragen van sollicitanten.. Ze vragen dan aan het bedrijf waar ze gesolliciteerd hebben om minder gegevens te verwerken.. Dat is niet voor niets.. Een werkgever kan sollicitanten en medewerkers verplichten om een VOG te overleggen .. Een werkgever mag ook niet vragen naar ziekteverzuim in het verleden .. Als een nieuwe medewerker door zijn aandoening de veiligheid op de werkvloer in gevaar brengt, is dat iets dat hij moet weten.. Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt door zijn ziekte of beperking en dit tijdens de sollicitatieprocedure heeft verzwegen, kan dit ernstige gevolgen hebben.. Kortom, door vragen te stellen over de functie kunnen werkgevers het een en ander te weten komen over de gezondheid van sollicitanten, zonder daar direct naar te informeren.. Mogen zij dit vragen aan sollicitanten?. Dat is niet voor niets.. Zo mag een werkgever een sollicitant tijdens een kennismakingsgesprek niet verrassen met de mededeling dat hij zich medisch moet laten keuren om in aanmerking te komen voor de functie.. Hij mag alleen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant als deze relevant zijn voor de functie.

Een van de componenten van het financiële controlesysteem is audit. Dankzij dit wordt de wettigheid en geldigheid van financiële en zakelijke activiteiten gecontroleerd. Hiertoe voeren accountants controleactiviteiten uit. Daarbij wordt de beschikbaarheid van goederen, geld, de wettigheid van de afgesloten transacties, enz. Gecontroleerd.Voor de deelnemers aan de controlemaatregelen hebben zij hun rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de auditors.

Vóór de audit is het noodzakelijk om te informeren over het begin van de audit van het hoofd van de gecontroleerde organisatie; tijdens het evenement moet u hem op de hoogte stellen van de geïdentificeerde overtredingen en tekortkomingen en maatregelen nemen om deze te verhelpen; om de wettigheid van financiële en zakelijke activiteiten, eigendomsveiligheid te controleren; verificatie van discipline, vaststelling en betrouwbaarheid van de boekhouding; controle over de kwaliteit, juistheid en feitelijke beschikbaarheid van primaire documenten;. ; de taken van de auditor omvatten objectief en uiterst nauwkeurig vaststellen van de geopenbaarde feiten van overtredingen (en hun oorzaken), met vermelding van de daders en de hoeveelheid veroorzaakte schade; communiceer en bespreek de resultaten van de audit met medewerkers van de gecontroleerde organisatie; controleer de geloofsbrieven van werknemers en de wettigheid van hun acties; geheimhouding van informatie; vul de resultaten van de audit schriftelijk in, in overeenstemming met de vastgestelde normen; Accountants moeten correct zijn, maar alleen bij zakelijke relaties bij de medewerkers van de gecontroleerde organisatie; zelfdiscipline observeren; kwalificaties verbeteren; verifieer de tijdige implementatie van orders die zijn uitgegeven na de resultaten van de vorige audit.. Zijn officiële taken hebben bepaalde regels bij het uitvoeren van een audit.. continuïteit; publiciteit; activiteit; deugdelijkheid; plotseling.. Belanghebbende partijen hebben het recht om te wijzen op de feiten in hun verweer en de inspecteur is verplicht om met deze informatie rekening te houden en deze niet te negeren.

1 Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundig...

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier aanlegt.. Uw arts kan deze gegevens elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis, met uw toestemming opvragen.. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten de instelling.. Verzoek correctie medisch dossier Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijk onjuist zijn, kunt u een verzoek indienen bij de revalidatiearts om deze gegevens te corrigeren.. Als u inzage of een afschrift wilt van het dossier van uw kind of wanneer u een verzoek tot correctie of vernietiging in wilt dienen over het dossier van uw kind, dan kunt u dit op de volgende manier doen: - is uw kind jonger dan 12 jaar dan moeten de ouder(s) of verzorger(s) het verzoek ondertekenen - is uw kind tussen de 12 en 16 jaar dan moeten zowel het kind als de ouder(s) of verzorger(s) het verzoek ondertekenen - is uw kind ouder dan 16 jaar dan moet uw kind het verzoek zelf indienen Indienen van een klacht Medewerkers van Rijndam doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen.. Als u dit niet wilt of u bent niet tevreden met het resultaat, is het mogelijk uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van Rijndam.. U kunt hiervoor een klachtenformulier invullen op één van de locaties of e-mailen naar [email protected] Als uw klacht ook na bemiddeling niet is opgelost of als u geen bemiddeling wilt, kunt u uw klacht, via de klachtenfunctionaris, indienen bij de klachtencommissie van Rijndam.. Deelname aan onderzoek naar patiënttevredenheid Tijdens uw behandeling in Rijndam wordt aan u schriftelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van uw e-mailadres voor het toesturen van een vragenlijst over uw ervaringen met Rijndam.. Als u meer informatie wilt over uw rechten en plichten als patiënt, kunt u op de website van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie kijken: www.npcf.nl.

1 RECHTEN EN PLICHTEN 170712 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opname 3 Afspraken 3 Beleefd en fatsoenlijk 4 Bezoek 4 Godsdienst...

RECHTEN EN PLICHTEN 17071Inhoudsopgave Inleiding Opname Afspraken Beleefd en fatsoenlijk Bezoek Godsdienst en levensovertuiging Toestemming voor behandeling Gesprek Inzage, kopie en/of vernietiging medisch dossier Elektronisch Patiënten Dossier Bescherming van privacy Bescherming van persoonlijke gegevens Bescherming van uw dossier Bloedtransfusie Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Opleidingsziekenhuis Wilsverklaring Compliment, klacht of advies Uw plichten als patiënt Financiën Ontslag Algemene voorwaarden Vragen Woordenlijst. De gegevens, die nodig zijn voor uw behandeling, worden vastgelegd in een medisch dossier.. Volgens de wet is de behandelend specialist niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld als bewaring van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt (zoals bij erfelijke gegevens) of als een wettelijke bepaling zich tegen vernietiging verzet.. Als u niet wilt dat het Sint Franciscus Gasthuis uw gegevens uitwisselt met andere zorgverleners, dan kunt u dit doorgeven bij het Inschrijf- & Opnamebureau in de Centrale Hal.. Het 13

Financieel beleid van een onderwijsinstelling is vaak lastig te doorgronden. In dit overzicht geven we uitleg en tips.

Recht op informatie (artikel 8) In artikel 8 staat dat de MR om alle informatie kan vragen die hij nodig heeft voor de medezeggenschap.. De begroting en beleidsvoornemens; Het jaarverslag; Een overzicht van het geld dat de school ontvangt van de overheid (de lumpsum); De uitgangspunten die het bestuur hanteert bij het verdelen van deze middelen.. In andere documenten, zoals de kaderbrief en het (meerjaren) strategisch beleidsplan, staat ook belangrijke informatie over het financieel beleid van de instelling.. Adviesrecht GMR op meerjarig financieel beleid (artikel 16) In artikel 16.2 staat dat de GMR adviesrecht heeft op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid.. Indien het advies niet wordt overgenomen, moet hier een inhoudelijke argumentatie voor worden aangedragen aan de GMR.. In het medezeggenschapsstatuut en de medezeggenschapsreglementen van GMR en MR staat wat de bevoegdheden van de medezeggenschap zijn als het gaat om de financiën en wanneer de MR of de GMR aan zet is.. Er zijn een aantal documenten die de aandacht van de MR vragen.. In de WMS wordt het formatieplan niet genoemd.. Belangrijke vragen over het formatieplan zijn:. Hoe is het formatieplan gekoppeld aan het meerjaren strategisch beleid van de school of stichting?. In een kaderbrief geeft het bestuur aan wat de uitgangspunten en richtlijnen zijn voor het opstellen van de begroting.. De koppeling met het strategisch beleid; De leerlingenprognose (meerjarig); De exploitatie en de investeringsbegroting; Een risicoparagraaf: de risico’s en de maatregelen die genomen worden.. Belangrijke vragen over de begroting zijn:. Het is niet zinvol om lang stil te staan bij de vraag waarom de bus voor het schoolreisje dit jaar wat duurder is uitgevallen dan vorig jaar.

Rechten en plichten tijdens de bpv - BEROEPS- PRAKTIJK- VORMING ALGEMENE INFORMATIE 2022/2023.

Om in aan merking te. komen voor het diploma moet deze. overeen-komst zijn opgenomen in het dossier van de. student.. Sommige leerbedrijven willen een student of het. Dulon College vergoeding bieden voor de. bpv-periode.. • Wanneer een leerbedrijf een gift aan het. Dulon College wil doen als dank voor het. aanleveren van stagiairs is dit mogelijk en zal. het Dulon College over de besteding van. • Reiskosten van studenten worden niet. vergoed door het Dulon College.. Het overheidsbeleid (Ministerie van. Volks-gezondheid, Welzijn en Sport) richt zich op. ziektepreventie en op de beperking van de. kans op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis. B of TBC.. De werkgever dient. maatregelen te nemen tegen besmetting en. werknemers in de gelegenheid te stellen zich. tegen risico’s te beschermen door middel van. vaccinatie.. Dit geldt ook voor de studenten in. opleiding die voor hun bpv in zorgorganisaties. werkzaam zijn.. Een aantal leerbedrijven. vraagt stagiairs om de VOG voor aanvang van. de bpv-periode in te leveren.. Het Dulon College beschikt over een secundaire. ongevallen- en aansprakelijkheids verzekering. voor al haar studenten, afgesloten via. Dit houdt in dat als de. verzekering van het leerbedrijf of de student. ontstane schade niet vergoedt, hierop mogelijk. een vergoeding kan worden verkregen.. Voor verdere informatie over aansprakelijkheid. of verzekeringen verwijzen wij u graag naar de. algemene voorwaarden bij de bpvo, meer. specifiek de artikelen over ‘Verzekering’ en. Het Dulon College hecht veel waarde aan. internationalisering, waaronder het bieden. van bpv-mogelijkheden in het buitenland.. In. principe gelden voor bpv in het buitenland. dezelfde procedures, afspraken en regels als bij. een bpv in Nederland.. Het. Horeca, Toerisme, Recreatie & Wellness Ron van der Werf

Videos

1. De rechten en plichten van een bijstandsuitkering
(Gemeente Stichtse Vecht)
2. Financiële situatie leerling
(Duaal Leren)
3. Notaristip: rechten en plichten bij vruchtgebruik
(Notaris TV)
4. Wat zijn je 3 belangrijkste mogelijkheden en rechten als mama en werk- en ondernemer?
(mamaNL)
5. De nieuwe privacywet van A tot Z
(Je décide - Ik beslis)
6. Webinar - De werking van de ondernemingsraden.
(FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 08/16/2022

Views: 6417

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.