Heb ik na mijn ontslag recht op een WW-uitkering? - Ontslag.nl (2022)

Heb ik na mijn ontslag recht op een WW-uitkering? - Ontslag.nl (1) Wouter Van Gelderen Arbeidsjurist Bijgewerkt op: 28 januari 2022

Ja, in de meeste gevallen heb je recht op een WW-uitkering na je ontslag. Je moet uiteraard wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet o.a. het initiatief voor het ontslag bij je werkgever liggen en mag je niet op staande voet ontslagen zijn.

Verder moet je voldoen aan de wekeneis en moet je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Als je ziek uit dienst gaat, kun je dus geen beroep op de WW doen.

Dit moet je weten over de WW-uitkering:

  • Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
  • Hoe hoog is mijn WW-uitkering?
  • Wat is de duur van mijn WW-uitkering?
  • Veelgestelde vragen over de WW-uitkering

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering zijn:

(Video) Ontslagen? Misschien heb je recht op een IOAW.

  • Je moet werkloos zijn.
  • Je moet voldoen aan de wekeneis.
  • Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn.

Je bent volgens de WW pas werkloos als je per week minimaal 5 of minimaal de helft van je arbeidsuren verliest. Verder moet je bereid en in staat zijn om ergens anders aan de slag te gaan én moet er rekening gehouden zijn met opzegtermijn bij jouw ontslag. Die opzegtermijn wordt in de WW ook wel de fictieve opzegtermijn genoemd.

De tweede voorwaarde gaat over de zogenaamde wekeneis. Dit houdt in dat je in de 36 weken voorafgaand aan je ontslag minimaal 26 weken gewerkt moet hebben. Een week telt al mee als je in die week minimaal 1 uur gewerkt hebt. Als je dus niet voldoet aan deze wekeneis ontvang je geen WW-uitkering. Je komt dan mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Tot slot mag je ook niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je op staande voet ontslagen bent of als de arbeidsovereenkomst op jouw eigen verzoek beëindigd is (tenzij daar weer een hele goede reden voor was).

Als je voldoet aan deze voorwaarden heb je in principe recht op een WW-uitkering voor de duur van minimaal 3 en maximaal 24 maanden.

Voorbeeld WW-uitkering en fictieve opzegtermijn

Frederik de Groot ondertekent op 10 september een vaststellingsovereenkomst die door zijn werkgever aan hem is voorgelegd. Hoewel er in de arbeidsovereenkomst een wederzijdse opzegtermijn van 1 maand is overeengekomen, staat in de vaststellingsovereenkomst dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden al eindigt per 1 oktober. Er wordt dus geen rekening gehouden met de opzegtermijn.

Als Frederik zich kort voor 1 oktober bij het UWV meldt, krijgt hij te horen dat hij nog tot 1 november zal moeten wachten voordat hij een WW-uitkering ontvangt. Het UWV gaat uit van de fictie dat de werkgever het loon van Frederik gedurende de opzegtermijn (in dit geval is dat de maand oktober) doorbetaalt. Let op: dit is niet daadwerkelijk het geval, daarom wordt ook wel gesproken van een fictieve opzegtermijn. Frederik had in feite nooit akkoord moeten gaan met een ontslagdatum per 1 oktober.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

De hoogte van je WW-uitkering is 70% van je dagloon. De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van je dagloon.

Je dagloon kun je berekenen door je jaarloon te delen door 261. Als je een bruto jaarloon (inclusief vakantietoeslag, eventuele 13e maand en eventuele bonussen) hebt van bijvoorbeeld € 45.000 bruto, dan bedraagt je dagloon dus € 172,41.

Er geldt wel een maximumdagloon. Dit maximumdagloon wordt tweemaal per jaar geïndexeerd en bedraagt per 1 juli 2021 € 225,57. Als jouw inkomen hoger ligt dan dit maximum, dan ontvang je over het meerdere geen (hogere) WW-uitkering.

De maximale WW-uitkering bedraagt dus ca. € 3.430 bruto per maand (70% x € 225,57 x 21,75) inclusief vakantietoeslag. Het UWV reserveert deze vakantietoeslag van 8% en keert deze in de maand mei uit. Zonder deze vakantietoeslag bedraagt de maximale WW-uitkering dus ca. € 3.175 bruto per maand.

Met onze WW-rekentool kun je snel uitrekenen wat de hoogte en duur van jouw WW-uitkering is.

Wat is de duur van mijn WW-uitkering?

De minimale duur van de WW-uitkering is 3 maanden. Als je voldoet aan de zogenaamde jareneis, dan heb je recht op een langere WW-uitkering. De exacte duur van de uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden en bedraagt maximaal 24 maanden.

De jareneis, ook wel de 4-uit-5-eis genoemd, houdt in dat je in de 5 kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van je ontslag, gedurende minimaal 4 jaar gewerkt moet hebben.

Ieder jaar aan arbeidsverleden levert in principe 1 maand WW-uitkering op. Dat wil zeggen dat een werknemer met een arbeidsverleden van 7 jaar in principe recht heeft op een WW-uitkering voor de duur van 7 maanden. Maar ieder jaar aan arbeidsverleden boven de 10 jaar levert slechts ½ maand aan WW-uitkering op.

Het berekenen van het juiste arbeidsverleden is nogal omslachtig en bestaat uit twee onderdelen:

  • je fictieve arbeidsverleden tot 1998
  • je feitelijke arbeidsverleden

Het fictieve arbeidsverleden is het aantal jaren vanaf (en met inbegrip) van het kalenderjaar waarin je 18 jaar bent geworden tot 1998. Je hoeft in deze periode niet echt gewerkt te hebben. Dit fictieve arbeidsverleden wordt vervolgens opgeteld bij je feitelijke arbeidsverleden vanaf 1998. Je totale arbeidsverleden in jaren bepaalt vervolgens gedurende hoeveel maanden je recht hebt op een WW-uitkering.

Met onze WW-rekentool kun je snel uitrekenen wat de hoogte en duur van jouw WW-uitkering is.

(Video) WW-uitkering: wanneer heb je er recht op en hoe hoog is de uitkering?

Voorbeeld jareneis WW

Wendy is op 1 september 2021 werkloos geworden. Zij voldoet aan de 4-uit-5-eis (jareneis) als zij in de jaren 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 minimaal in 4 van deze jaren gewerkt heeft. Een jaar telt mee als er in dat jaar voor minimaal 208 uren aan loon ontvangen is.

Als Wendy niet aan deze jareneis voldoet, dan heeft ze alleen recht op een WW-uitkering voor de duur van 3 maanden (als ze in elk geval aan de wekeneis voldoet). Voldoet Wendy wel aan de jareneis, dan heeft ze recht op een langere WW-uitkering. De exacte duur van haar uitkering is afhankelijk van haar arbeidsverleden maar bedraagt maximaal 24 maanden.

Voorbeeld arbeidsverleden WW

Sven raakt op 1 oktober 2021 werkloos. Sven is geboren in 1985. Hij werkt sinds 2014 onafgebroken bij dezelfde werkgever. Sven voldoet aan de jareneis omdat hij in de 5 kalenderjaren voorafgaand aan 2021 gewerkt heeft. Om de duur van zijn WW-uitkering te kunnen bepalen moeten we zijn arbeidsverleden uitrekenen.

Omdat Sven in 1998 nog geen 18 jaar oud was, heeft hij geen fictief arbeidsverleden opgebouwd. Zijn feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren 2014 tot 2021 en bedraagt dus 7 jaar. Sven heeft daarom recht op een WW-uitkering voor de duur van 7 maanden.

(Video) Ontslag om bedrijfseconomische reden? | De Arbeidsrechtadvocaten

Heb ik recht op een WW-uitkering na ondertekenen van mijn vaststellingsovereenkomst?

Laat altijd je vaststellingsovereenkomst controleren door een arbeidsrechtadvocaat. Hij of zij kan je precies vertellen of de VSO wel WW-veilig is opgesteld of dat je bijzondere risico’s loopt bij het aanvragen van een werkloosheidsuitkering.De advocaten van Ontslag.nl helpen je hier graag bij. En goed om te weten: meer dan 1.000 mensen gingen je al voor.

Controleer mijn VSO

Maarten van Gelderen

Advocaat arbeidsrecht

Veelgestelde vragen over de WW-uitkering:

Ja, in principe wel. Het is wel belangrijk dat uit de vaststellingsovereenkomst blijkt dat het initiatief voor het ontslag bij jouw werkgever ligt en dat jou geen (ernstig) verwijt valt te maken met betrekking tot jouw ontslag. Uiteraard moet je ook aan de andere WW-voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een uitkering.

Dat is de opzegtermijn die jouw werkgever normaal gesproken in acht had moeten nemen als er geen vaststellingsovereenkomst gesloten zou zijn. Het UWV zal jou pas een WW-uitkering betalen vanaf het moment dat deze termijn verstreken is. Let hier dus goed op bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Je bent verwijtbaar werkloos als je op staande voet ontslagen bent of als je zelf je arbeidsovereenkomst beëindigd hebt (tenzij duidelijk is dat niet meer van je kon worden verwacht bij deze werkgever werkzaam te blijven). In dat geval krijg je geen WW-uitkering.

Nee, dat hoeft niet. Je kunt dus akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst zonder dat je daar je WW-uitkering met in gevaar brengt. Uiteraard moet je wel voldoen aan alle WW-voorwaarden om deze uitkering te kunnen ontvangen.

Een WW-uitkering moet digitaal worden aangevraagd via www.werk.nl met gebruikmaking van een DigiD. Je kunt de uitkering aanvragen vanaf 1 week voor uw laatste werkdag. Vraag de uitkering uiterlijk 1 week na je laatste werkdag aan, anders kun je tijdelijk gekort worden op je uitkering.

Dat kan, maar dan moet er wel een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst staan. Als dat niet het geval is, dan krijg je pas een WW-uitkering vanaf de oorspronkelijke einddatum van het arbeidscontract.

Ja, in de meeste gevallen kun je ook een WW-uitkering krijgen als je gebruik hebt gemaakt van een vrijwillige vertrekregeling. Omdat deze regeling zijn oorsprong vindt in een bedrijfseconomische reden en/of reorganisatie bij de werkgever, wordt de vrijwillige vertrekregeling niet gezien als een beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werknemer zelf.

(Video) Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Je hebt recht op een WIA- uitkering als: Je ziek bent en na 2 jaar niet meer dan 65 procent kunt verdienen van het loon dat je verdiende voordat je ziek werd.. De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen.. Als je de transitievergoeding niet betaalt, dan heeft de werknemer drie maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om de transitievergoeding alsnog op te eisen.. Als er geen mogelijkheden zijn voor een werknemer zijn eigen werk of aangepast werk te verrichten en hij ook niet herplaatst kan worden in een passende functie, kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen.. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband.. Als u in loondienst bent en u wordt door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt dan krijgt u altijd eerst twee jaar een ziektewet uitkering van uw werkgever.. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV.. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding .

Een van de andere tips bij het onderhandelen over je ontslagvergoeding is om niet te snel te gaan.. Een transitievergoeding is een vergoeding bij het het ontslag van een werknemer.. Er zijn situaties waarbij u geen recht heeft op een transitievergoeding .. De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband.. Een WW - uitkering duurt minimaal 3 en maximaal 24 maanden.. Op basis van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, heeft de werknemer in principe recht op een pro rata van de eindejaarspremie bij een ontslag in onderling akkoord .. De transitievergoeding , ook wel een ontslagvergoeding genoemd, is een brutobedrag dat je van je werkgever ontvangt wanneer je wordt ontslagen.. Je werkgever hoeft je ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter.. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u niet per definitie recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding.. U en uw werkgever zijn het met elkaar eens over uw ontslag .

Wanneer een werknemer zijn opzeggingstermijn toch niet uitdoet , moet hij een vergoeding betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de duur van de resterende opzeggingstermijn .. De werknemer (arbeider of bediende) aan wie de werkgever een opzeg betekend heeft, mag op zijn beurt de arbeidsovereenkomst met een verkorte opzegtermijn beëindigen indien hij een andere betrekking gevonden heeft.. Als de werknemer eerder weg wil dan voor het einde van de opzegtermijn , kan hij de werkgever vragen met het eerdere ontslag in te stemmen.. Wanneer de arbeidsovereenkomst werd opgezegd door de werkgever, kan de werknemer op zijn beurt de overeenkomst opzeggen met een verkorte opzeggingstermijn als hij een andere dienstbetrekking gevonden heeft.. Binnen de vijftien dagen na je stopzetting moet je je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte brengen.. Je bezorgt hiervoor een verklaring en een bewijs van stopzetting , zoals bijvoorbeeld je attest van schrapping uit de KBO.. Als u erop klikt, zoomt u in op een bepaalde periode en ziet u de naam van uw werkgever en de periode van tewerkstelling.. De duur van die beroepsinschakelingstijd is afhankelijk van je leeftijd op het moment dat je een uitkering aanvraagt.. Je wachttijd gaat in vanaf het moment dat je je ingeschreven hebt bij de VDAB of de BGDA.. De wet geeft aan dat de opzegtermijn voor de werkgever afhankelijk is van de duur van het contract.. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als u daarover in het contract afspraken heeft gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen ).. De opzeggingstermijn begint te lopen de maandag volgend op de week waarin de opzegging ter kennis werd gegeven.. Eerder stoppen met werken kost tussen de 6 en 8 procent van je pensioen voor ieder jaar dat je eerder met pensioen gaat.. Normaal gesproken, moet je nadat je jouw ontslag hebt genomen nog enkele dagen of weken – afhankelijk van de wet of je arbeidscontract – blijven doorwerken totdat de opzegtermijn is verstreken.

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je wel recht op een ontslagvergoeding .. Dan heb je geen recht op een ontslagvergoeding.. Dit maakt wel uit voor je recht op een ontslagvergoeding .. Als je wordt ontslagen in je proeftijd heb je bijna altijd recht op een ontslagvergoeding en een WW-uitkering.. Dan is het maar de vraag of je een ontslagvergoeding krijgt.. Je hebt met een nul-urencontract geen recht op een ontslagvergoeding als je zelf ontslag neemt of ontslag krijgt met wederzijds goedvinden.. Maar ook als je niet ingaat op een gelijkwaardige contractaanbieding van je werkgever, heb je geen recht op een ontslagvergoeding .. Het kan zijn dat je het met je werkgever eens bent over de ontbinding van je contract en ontslag met wederzijds goedvinden krijgt.. Maar je kunt ook met je werkgever onderhandelen over de hoogte van de ontslagvergoeding.. Dan wordt het tijd om te claimen waar je recht op hebt!

Er zijn veel redenen te bedenken om ontslag te nemen bij uw werkgever, maar dit heeft vaak grote gevolgen.. Bij een wisseling van werkgever moet vaak een vast contract worden opgezegd tegen een tijdelijk contract bij de nieuwe werkgever.. Ook bij het opzeggen van een tijdelijk contract hebt u in principe geen recht op een WW-uitkering.. Dat zou betekenen dat u uw contract kunt opzeggen voor de eerste van de maand om de volgende maand bij de nieuwe werkgever te beginnen.. Het was echter een startende onderneming en door een dispuut tussen mijn werkgever en zijn investeerders komt het niet van de grond en zit ik wel met een contract, maar zonder inkomen.Heb ik recht op uitkering?. Iemand die zijn eigen baan opzegt heeft geen recht op een uitkering van de UWV.. Reactie infoteur , 07-11-2012De uwv moet beoordelen of het ontslag verwijtbaar is of niet.

31 gerelateerde vragen gevonden U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW- uitkering krijgen na afloop van uw WW - uitkering .. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden?. Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW - uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.. Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW - uitkering 75% van uw WW -maandloon.. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW -maandloon.. 50% van €80 is €40.. Hoeveel uur je gewerkt hebt en of je het hele jaar hebt gewerkt maakt niet uit.. Een jaar telt mee als je dat jaar minimaal 208 uur hebt gewerkt.. Als dat zo is, krijgt u 3 maanden een WW - uitkering .. Een WW - uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt.. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden?. Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW - uitkering .. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW -maandloon.. Het UWV maakt voor het bepalen van de duur van je uitkering gebruik van de wekeneis en de jareneis.. Als je aan de wekeneis voldoet, kom je in aanmerking voor een WW - uitkering van 3 maanden.

Dat een werknemer niet altijd recht heeft op een WW-uitkering blijkt uit de volgende voorbeelden. In die vaststellingsovereenkomst is onder andere opgenomen dat de werknemer is vrijgesteld van werk en recht heeft op een beëindigingsvergoeding van zes bruto maandsalarissen indien hij voor de einddatum een andere werkgever vindt en voor die datum uit dienst treedt.. dat de werkgever het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft genomen; dat de werknemer terzake de reden voor de beëindiging van het dienstverband geen enkel verwijt kan worden gemaakt; dat geen sprake is van een dringende reden ; dat de beëindiging geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod; er sprake is van een neutrale grond voor beëindiging van het dienstverband (een verschil van inzicht over de uit te voeren werkzaamheden of een bedrijfseconomische reden); dat er binnen een redelijke termijn geen andere passende functie voor werknemer beschikbaar is, ook niet door middel van scholing.. Aangezien een werknemer bij een ontslagprocedure via het UWV of kantonrechter wel recht heeft op een transitievergoeding , zal een werknemer daar ook aanspraak op willen maken bij een beëindiging met wederzijds goedvinden.. Vaak wordt dan een vergoeding betaald ter hoogte van het salaris over de opzegtermijn.

Nadat ik mijn beeindigingsvoorstel heb ontvangen van mijn werkgever nam ik contact op met deontslagrechtjuristen.nl. Ik kreeg direct een jurist toegewezen.. Zij heeft mij goed geholpen en ik heb een flink bedrag meekregen.. Ik wilde zelg de onderhandeling doen en ik kreeg hier advies over van een goede jurist. Ik werd snel teruggebeld en binnen een dag wist ik waar ik aan toe was.. Ik wist wat ik kon verwachten en dat wilde ik het meeste.. Snel geholpen door deze jurist en ze heeft er een flink bedrag uit weten te halen

Videos

1. #2 Hoe lang duurt de ontslagprocedure bij het UWV?
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
2. Waarom heeft je werkgever haast met je ontslag?
(Linda’s Resources - De VSO ontslagexperts!)
3. Wat is de hoogte van mijn WW-uitkering?
(arbeidsrechtTV)
4. Kan ik als ambtenaar een ww-uitkering krijgen als ik wordt ontslagen?
(arbeidsrechtTV)
5. #35 - Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor een WW-uitkering?
(Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten)
6. WW-uitkering uitgelegd | Wat is de WW-uitkering? | BrandMR
(BrandMR)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated: 06/25/2022

Views: 5657

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.