Hoofdstuk 4: pluriforme samenleving (2023)

Ook vlak na de Tweede Wereldoorlog, tot het einde van de jaren vijftig, bleven de bovengenoemde verschillen tussen bevolkingsgroepen bestaan. Toch was er sprake van een grotere homogeniteit (gelijksoortigheid) in de samenleving. Voor zover mensen het klassenverschil accepteerden, bestond er een sterke sociale cohesie. Vanaf de jaren zestig veranderde dit: er ontstond geleidelijk meer diversiteit tussen groepen mensen en er kwam meer ruimte voor individualisme. Een van de gevolgen daarvan was het ontstaan van meer subculturen.

§3 Veranderingen in de Nederlandse samenleving

Na WOII kwam er een technologische ontwikkeling op gang die leidde tot grootschalige producties. Ook het huishoudelijk werk werd een stuk eenvoudiger door nieuwe apparaten.

Daarnaast ontstond er vanaf de jaren ’60 een economische groei waardoor er welvaart kwam voor grote bevolkingsgroepen. In aansluiting hierop werd de verzorgingsstaat opgebouwd met veel sociale voorzieningen. Door deze ontwikkelingen kwam de Nederlandse samenleving er helemaal anders uit te zien.
Belangrijkste maatschappelijke processen die zich na 1945 in Nederland hebben ontwikkeld;

Grotere sociale mobiliteit
Door de economische groei konden steeds meer kinderen een opleiding volgen, ook uit lagere sociaaleconomische milieus. De sociale mobiliteit (de mogelijkheid om te stijgen/dalen op de maatschappelijke ladder) nam toe.
Meer aandacht voor het individu

De individuele ontplooiing kreeg op veel gebieden meer kans. De variëteit van samenlevingsvormen nam toe (ongehuwd samenwonen, latrelatie, eenoudergezinnen etc.). Dit kwam door de gestegen welvaart en de verzorgingsstaat. Vroeger bleef men om financiële redenen bij elkaar als een relatie slecht verliep.

(Video) Pluriforme samenleving 1 (NIEUWSTE VERSIE)

Emancipatie van de vrouw: het feit dat vrouwen beter waren opgeleid en vaker een eigen inkomen kregen, maakte ze zelfbewuster. De handelingsonbekwaamheid van vrouwen verdween uit het wetboek en vrouwen eisten gelijke rechten. Niet alleen vrouwen werden zelfbewuster, maak ook andere groepen als homo’s eisten gelijkberechtiging. In 2001 mochten ook homo’s trouwen, waardoor ze dezelfde rechten en plichten verwerven als heteroseksuele stellen.
Minder hiërarchische verhoudingen
De stijgende welvaart en het hogere opleidingsniveau leidden ook tot een grotere mondigheid. De autoriteit van gezagsdragers nam af. Hierdoor verdween het respect voor gezag, en daarmee ook deels de sociale controle tussen mensen. In sommige gevallen leidde dit echter tot dramatische gebeurtenissen (verwaarloosde kinderen, psychiatrisch patiënten etc.). In deze sectoren heeft de overheid maatregelen genomen om tot ‘dwang’ te komen. In de publieke ruimte (straat) zijn mensen minder bereid ander op hun gedrag aan te spreken na dodelijke gevallen van zinloos geweld.
Ontkerkelijking en ontzuiling
Ontkerkelijking: een groeiend aantal mensen is niet meer actief lid van een bepaald kerkgenootschap. Bij de ontzuiling, die met de ontkerkelijking kwam, speelde het nieuwe massamedium, de televisie, een grote rol. De ontzuiling ging samen met een proces van secularisatie: organisaties zoals scholen en verenigingen maken zich los van de kerk.
De laatste decennia zien we een opleving van religie en spiritualiteit. Religie vertaald zich meer in persoonlijke vormen van spiritualiteit (yoga, meditatie etc.). Toch is de sterk bindende functie niet geheel verdwenen (EO-jongerendag etc.)
Opkomst jeugdculturen

Jongeren kregen meer vrije tijd dan vroeger (bijv. bijbaantjes). Basiskenmerk jeugdculturen; jongeren gingen zich op het terrein van kleding, muziek, vrijetijdsbesteding, gewoonten, normen en waarden sterker op hun leeftijdsgenoten gingen richten dan op hun ouders.

§4 Toenemende immigratie
Allochtoon: wanneer iemand ten miste één van zijn ouders in het buitenland is geboren en getogen. Autochtoon: is, net als zijn ouders en grootouders, hier geboren en opgegroeid.

Pushfactoren: de factoren om je land te verlaten.

Pullfactoren: de redenen om naar een land te komen.

De pullfactoren van Nederland waren de relatieve godsdienstvrijheid, en relatieve drukpersvrijheid. Lange tijd leverde de opname van vreemdelingen weinig problemen op, omdat Nederland en handelsnatie was en veel ervaring met andere culturen en gebruiken had. Ook kwamen de meeste nieuwkomers uit Europese landen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 emigreerden veel Nederlandse Indiërs, Molukkers, Surinamers en Antilianen hierheen voor werk of studie.

In de jaren ’60 haalden Nederlandse bedrijven werknemers uit het buitenland. Deze mensen waren bereid om voor een lage loon vuil en zwaar werk te verrichten, waar geen Nederlandse arbeidskrachten voor te vinden waren. Iedereen dacht dat dit tijdelijk was, e werden dan ook gastarbeiders genoemd. De meesten bleven echter in Nederland en lieten naar verloop van tijd hun gezinnen overkomen.

Asielzoeker: iemand die een land binnenkomt op de vlucht voor oorlogen of vervolgd wordt wegens geloof.

In het VN-Vluchtelingenverdrag is een vluchteling: iemand die een goede reden heeft te vrezen voor vervolging wegens godsdienstige of politieke overtuiging of nationaliteit, dan wel wegens het behoren tot een bepaald ras of tot een bepaalde sociale groep

Als diegene door de VN als vluchteling wordt erkend, moet Nederland hulp en opvang bieden. Krijgt iemand die erkenning niet, dan volgt uitzetting.
Binnen de EU is afgesproken dat een asielzoeker in het eerste land waar hij aankomt asiel moet aanvragen.
Omdat in de jaren ’90 een stijging van vluchtelingen plaatsvond, zijn de regels voor asielzoekers strenger geworden.

Economische vluchtelingen: mensen die wegens grote armoede wegtrekken uit hun land.

(Video) Maatschappijleer 4 Havo - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 4: Migratie naar Nederland

Doordat sommige asielzoekers hun papieren onderweg achterlaten, duurde het vaak lang voordat er werd beslist over een asielaanvraag. Als asielzoekers nog niet erkend zijn, mogen ze hier niet werken, maar wel naar school gaan.

In de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 staat dat een vluchteling een verblijfsvergunning kan krijgen als hij aan deze eisen voldoet;

 • Hij moet geldige identiteitspapieren bij zich hebben.
 • Hij moet aannemelijk maken dat hij bij uitzetting risico loopt in eigen land.
 • Hij kan om humanitaire redenen niet worden teruggestuurd naar zijn land (bijv. bij ongeaccepteerde godsdienst).

Er kwam ook een verkorte procedure, waarbij binnen 48 uur wordt bekeken of de asielzoeker een geloofwaardig vluchtverhaal heeft. Mensen die hier slechts komen om een beter bestaan op te bouwen, worden afgewezen.
De nieuwe vreemdelingenwet kent de volgende procedure;

 • Om vast te stellen of iemand recht heeft op de vluchtelingenstatus moet hij zich melden bij een aanmeldcentrum (AC).
 • In het AC wordt beoordeeld of de asielzoeker wordt toegelaten tot de asielprocedure. In dat geval gaat hij naar een asielzoekerscentrum (AZC), waar hij de beslissing af moet wachten.
 • Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt hij opgevangen in een uitzetcentrum. Daar worden de papieren in orde gemaakt voor terugkeer.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die vrijwillig terugkeren naar hun land van herkomst kunnen een financiële bijdrage krijgen. Mensen die niet vrijwillig terugkeren worden uitgezet. Sommige keren terug en verdwijnen hier in de illegaliteit.

Binnen de EU zijn de vestigingsregels voor de inwoners van de EU versoepeld, maar voor mensen buiten de EU wordt het steeds moeilijker om Europa binnen te komen. Werkzoekenden zijn alleen nog welkom als zijn een speciaal beroep hebben.
De grootste groep nieuwkomers van de laatste jaren wordt gevormd door mensen die via gezinsvorming of -hereniging komen.

 • Bij gezinshereniging gaat het om mensen die legaal in Nederland verblijven en onder bepaalde voorwaarden hun gezin laten overkomen. Eerst ging het vooral om gastarbeiders, nu om vluchtelingen. Kettingmigratie: in het spoor van het directe gezin kwamen ook andere familieleden naar Nederland.
 • Bij gezinsvorming laat iemand een partner uit en ander land overkomen. De vrijheid om te trouwen staat in de UVRM en het EVRM.
  Voor de gezinsvorming zijn de regels aangescherpt omdat er niet altijd sprake was van vrije partnerkeuze (uithuwelijken). Nu moet de partner in het land van herkomst een inburgeringexamen en een examen Nederlandse taal en kennis afleggen.

§5 Verschillende vormen van samen leven
Hoe gaan cultuurgroepen met elkaar om en hoe vindt dit plaats in Nederland;

 1. Segregatie: het opdelen van een samenleving in gescheiden delen. Mensen leven niet met elkaar, maar naast elkaar. Meestal wordt segregatie veroorzaakt doordat één cultuurgroep de macht bezit en andere groepen buitensluit. Segregatie kan ook uit vrije wil plaatsvinden, als de minderheidsgroep ernstige bezwaren tegen de overheersende cultuur heeft. (bijv. Amish)
 2. Assimilatie: een bevolkingsgroep past zich zo volledig mogelijk aan dat de oorspronkelijke cultuur zo veel mogelijk verdwijnt. Als assimilatie onder dwang plaatsvindt, verbiedt de overheid culturele uitingen van minderheden. Het gevolg van assimilatie is dat men een deel van zijn eigen identiteit opgeeft. Sommige immigranten assimileren bewust om een succesvolle toekomst op te bouwen.
 3. Integratie: als bevolkingsgroepen zich aanpassen aan de dominante cultuur, maar gedeeltelijk hun eigen cultuur behouden. Het veronderstelt dus dat de nieuwkomers en het ontvangende land zich beide aanpassen.
  'Melting pot': de culturen van etnische groepen versmelten met de dominante cultuur, zodat er een nieuwe cultuur ontstaat.
  ‘Salad bowl’: er ontstaat ook vermenging van de culturen, maar ze behouden wel hun typische kenmerken.

Cultuurrelativisten vinden dat je niet over een andere cultuur mag oordelen. Je kunt normen en waarden het beste begrijpen vanuit de cultuur waarin ze gelden. Westerse samenlevingen leggen de nadruk op grondrechten en individuele behoeften, terwijl Arabische en Aziatische samenlevingen veel meer uitgaan van het collectief en de gemeenschap.
Cultuuruniversalisten bestrijden dit en vinden dat bepaalde waarden in elke cultuur zouden moeten gelden. Ze vinden dat de universele mensenrechten in elke cultuur zouden moeten gelden. Ze vinden daarom dat westerse culturen beter zijn dat niet westerse.

Het officiële integratiebeleid van Nederland was gericht op integratie met behoud van eigen cultuur. Dit werd versterkt door het cultuurrelativisme, en lange tijd werd niet duidelijk gemaakt op welke punten nieuwkomers zich moesten aanpassen. Er ontstond sociale ongelijkheid bij de nieuwkomers en dat kwam door de volgende oorzaken:

 • De teruglopende economie; dit kwam doordat laaggeschoold werk in fabrieken werd geautomatiseerd, waardoor migranten hun baan verloren. Ze konden niet terug omdat hun kinderen op Nederlandse scholen zaten, maar hadden het zelf nooit nodig gevonden om goed Nederlands te leren spreken.
 • De omvang en concentratie van migrantengroepen; vooral Turken en Marokkanen leefden in grote groepen. Hierdoor ontstond segregatie (sociale scheiding) tussen hen en de Nederlandse bevolking.
 • Gezinsvorming; omdat de toelatingseisen voor nieuwe immigranten in de EU werden verscherpt, werd gezinsvorming een van de laatste mogelijkheden om legaal in Europa te komen wonen. Als twee allochtonen kinderen krijgen, wordt thuis vaak de moedertaal gesproken.
 • Taalachterstand; vanwege de hiervoor genoemde redenen is er sprake van een taalachterstand, waardoor allochtone kinderen niet goed in staat zijn hun talenten optimaal te benutten. Als kinderen een taalachterstand krijgen als ze nog peuter of kleuter zijn, is dat later vaak moeilijk in te halen.
 • Discriminatie en beeldvorming; nog steeds worden sommige groepen (vrouwen en allochtone jongeren) gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Discriminatie berust vaak op vooroordelen en stereotypen. Als leden van een bepaalde bevolkingsgroep negatief in het nieuws komen, wordt het voor bijna de hele bevolkingsgroep moeilijker om een baan te vinden.

In 1978 verscheen een advies van de WRR[3] waarin geconstateerd werd dat de aanwezigheid van immigranten niet tijdelijk zou zijn. De overheid maakte een beleid, gericht op het wegwerken van achterstanden, dat tevens bij de opbouw van de verzorgingsstaat paste.

(Video) §1 Pluriforme samenleving (Thema's maatschappijleer)

Maatregelen om de sociaaleconomische achterstand en sociale ongelijkheid te bestrijden;

 • Er is een doelgroepenbeleid op de arbeidsmarkt. Door bijv. subsidie en scholingstrajecten stimuleert de overheid dat allochtone jongeren, vrouwen en hoger opgeleide vluchtelingen aan het werk komen.
 • De overheid grijpt in als er te veel ‘zwarte’ of ‘arme’ wijken dreigen te ontstaan en investeert fors in achterstandswijken (bijv. door er villa's te bouwen voor rijke mensen).
 • De overheid is begonnen om het taalniveau van peuters en kleuters te meten om problemen eerder te signaleren. Er zijn speciale programma’s, zoals een klas tussen groep 8 en de middelbare school, voor kinderen met een taalachterstand.
 • De overheid ondersteunt, maar is ook op een aantal punten strenger geworden om deelname aan de Nederlandse samenleving te stimuleren (inburgeringcursus, strikte handhaving leerplicht).

Mede door dit soort maatregelen, maar vooral door de immigranten zelf, zijn allochtonen in toenemende mate topfuncties gaan bekleden en drukken ze hun stempel op de Nederlandse samenleving. Ook zijn ze voorbeeldfiguren en is er een allochtone middenklasse. De positie van allochtonen op de arbeidsmarkt is dus verbeterd.

§6 Botsende culturen en grondrechten

Grondige verschillen tussen culturen met hun normen en waarden doen zich vaker voor naarmate mensen een compleet, samenhangend maar ook dogmatisch (met opvattingen die niet veranderd kunnen worden) wereldbeeld hebben.

Verschillen kunnen optreden op gebied van;

 • Man-vrouwverhouding en homoseksualiteit; sommige orthodoxe christenen en orthodoxe moslims zijn ervan overtuigd dat mannen boven de vrouw zijn gesteld en dat homoseksualiteit een zonde is. In de Islam wordt ervan uitgegaan dat vrouwen minder kunnen en dochters worden uitgehuwelijkt. De emancipatiebeweging heeft lang gestreden voor gelijkberechtiging van vrouwen en homo’s.
 • Opvoeding en onderwijs; ouders kunnen zelf kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen. In Nederland wordt ook bijzonder onderwijs (godsdienstig, dalton, ‘vrije’) gesubsidieerd.
  De overheid verplicht alle scholen een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming en de sociale integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Sommige politici zijn voor afschaffing van financiële overheidssteun aan bijzondere scholen, omdat bijv. sommige Islamitische scholen onvoldoende zouden bijdragen aan de integratie van allochtone kinderen.
 • Wij-zijdenken’; hiermee wordt bedoeld dat er twee groepen tegenover elkaar staan. (Geert Wilders tegen de islam). Radicalisering vindt vaak plaats via internet, waar extreme ideeën worden uitgewisseld. De overheid voert een beleid om radicalisering tegen te gaan.

Veel conflicten over verschillen in normen en waarden zijn op te lossen met een beroep op de wet, die kaders geeft waarbinnen iedereen zijn gang kan gaan. Maar waar de grenzen van persoonlijke vrijheid liggen is niet altijd duidelijk. Dit is vooral als:

 • er sprake is van botsende grondrechten
 • naleving niet of moeilijk kan worden afgedwongen

Met name drie grondrechten kunnen op gespannen voet met elkaar staan, namelijk:

 • Het verbod op discriminatie
 • De vrijheid van godsdienst
 • De vrijheid van meningsuiting

De grondwet stelt grenzen aan de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Je mag een eigen mening hebben, maar je moet je daarbij wel aan de wet houden. Deze formulering laat ruimte voor verschillende interpretaties en die verschillen van inzicht worden steeds vaker voorgelegd aan rechters.
De vrijheid van godsdienst wordt bewaakt door een overheid die seculier (niet-religieus) is.

In tegenstelling tot de sociale grondrechten zijn de klassieke grondrechten in principe altijd afdwingbaar, maar soms is de overheid onmachtig om op te treden. Juist omdat het om ernstige schendingen van de grondrechten gaat, zoekt de overheid naar wegen om ervoor te zorgen dat iedereen de grondrechten respecteert en naleeft.

7 Internationale vergelijking: kerk en staat
Samenlevingen verschillen in de manier waarop landen omgaan met pluriformiteit. Vooral de manier waarop de relatie tussen kerk en staat is geregeld laat deze verschillen zien.
Er vier modellen;

(Video) Pluriformiteit in Nederland: maatschappijleer Havo 4 - Thema 4 Hoofdstuk 1

 • Het religieuze model: er is een staatsgodsdienst die andere religies uitsluit.
 • Het atheïstische model: er wordt geen enkele godsdienst toegestaan.
 • Het religieus neutrale model: religies worden toegestaan, maar kerk en staat zijn scherp gescheiden.
 • Het pluriforme model: religies worden toegestaan en zelfs actief ondersteund door de overheid.

HET RELIGIEUZE MODEL
Volgens dit model legt de staat één bepaalde religie dwingend op. Religieuze leiders hebben veel macht in het land. Het verschil tussen goed en kwaad wordt bepaald door God à goddelijke bevelstheorie.
In Europa riep keizer Constantijn de Grote in de 4e eeuw het christendom tot staatsgodsdienst uit. De Nederlanden waren daar een uitzondering in en trokken daardoor religieuze minderheden aan.
In Iran staan de geestelijke leiders boven de president. Het is een onderdrukkend regime.

HET ATHEÏSTISCHE MODEL
Het atheïsme is de stroming die het bestaan van een god ontkent. Is dit het staatsbeginsel, dan wordt elke vorm van godsdienstbeleving als ongewenst gezien. In de praktijk is het moeilijk om een geloof uit te bannen. Je kan wel het materiële vernielen, maar het geloof, de denkwijze blijft altijd bestaan.
In China heerst officieel vrijheid van godsdienst, maar religies moeten wel het communistische systeem ondersteunen. Sinds China in 1950 Tibet binnenviel en in bezit nam, hebben de boeddhistische monniken het daar erg moeilijk. Hun kloosters, voor zover die er nog staan, bestaan alleen zodat het er godsdienstvrij lijkt en vanwege het toerisme.

HET RELIGIEUS NEUTRALE MODEL
Dit model heeft de scheiding tussen kerk en staat als ideaal. De staat doet niets ten gunste van religies, maar bestrijdt ze ook niet. Religie is dus privé en niet terug te vinden in de publieke sfeer.
De nadruk op uiterlijke neutraliteit (verbod op dragen hoofddoekjes en andere religieuze symbolen) is kenmerkend voor de religieus neutrale staat à Frankrijk.
De Verenigde Staten kennen officieel ook een scheiding tussen kerk en staat. Er is plaats voor elk geloof. Toch is de politieke cultuur doortrokken van de christelijke waarden, en als parlements- en presidentskandidaten aangeven niet gelovig te zijn, maken ze maar weinig kans.
De scheiding tussen kerk en staat is ook mogelijk in een Islamitisch land als Turkije mogelijk. Het is daar sinds de scheiding verboden om hoofddoeken in het openbaar te dragen.
HET PLURIFORME MODEL
Hierin is net als in het neutrale model ruimte voor verschillende religies en zijn kerk en staat gescheiden. Het verschil is dat de overheid in dit model religieuze groeperingen actief stimuleert en ondersteunt in hun activiteiten. Nederland is hier een goed voorbeeld van. Wat onderwijs betreft is de oprichting van verzuilde scholen gestimuleerd.
Een voordeel van het pluriforme model is dat binnen een groepering zich een grote mate van verbondenheid kan ontwikkelen. Een nadeel is dat deze sociale cohesie in ‘eigen kring’ ten koste kan gaan van een ‘nationale sociale cohesie’.

§8 De toekomst van de pluriforme samenleving
Gemeenschappelijke waarden en normen:
Grondlegger van het waarden en normen debat is Jan Peter Balkenende. Volgens hem kan de samenleving alleen bestaan als de mensen bepaalde warden en normen met elkaar delen.
Andere mensen zijn het niet eens met het standpunt van Balkenende. In elke samenleving komen wel conflicten voor. Deze kan je niet tegenhouden en die moet je ook niet tegen willen houden. De belangrijkste dingen voor een samenleving zijn:
en eerlijk rechtsproces
eligieuze tolerantie; waarin groepen elkaar niet meer naar het leven staan maar waarin alle verschillen in stand blijven
het zoeken naar wetenschappelijke waarheid; die nooit partijgebonden waarheid kan zijn
niet- gewelddadige conflictbeslechtingen; die conflicten in de samenleving niet ontkent of negeert, maar er wel voor zorgt dat deze conflicten niet uit de hand lopen
Deze punten hebben 1 ding gemeen: ze zijn niet partij gebonden, en dat biedt ruimte voor meningsverschillen.
Moslims moeten zelf een flinke bijdrage leveren aan het beter functioneren in de pluriforme samenleving. Ze moeten dus stoppen met iemand anders de schuld te geven en naar zichzelf gaan kijken.
Niet de integratie moet de centrale opgave zijn, maar het participeren in de samenleving. We moeten laten zien dat we kunnen leven met verschillende culturen. Circulaire migratie moet mogelijk zijn en zelf gestimuleerd worden.

§8 De toekomst van de pluriforme samenleving
Gemeenschappelijke waarden en normen:
Grondlegger van het waarden en normen debat is Jan Peter Balkenende. Volgens hem kan de samenleving alleen bestaan als de mensen bepaalde warden en normen met elkaar delen.
Andere mensen zijn het niet eens met het standpunt van Balkenende. In elke samenleving komen wel conflicten voor. Deze kan je niet tegenhouden en die moet je ook niet tegen willen houden. De belangrijkste dingen voor een samenleving zijn:
en eerlijk rechtsproces
eligieuze tolerantie; waarin groepen elkaar niet meer naar het leven staan maar waarin alle verschillen in stand blijven
het zoeken naar wetenschappelijke waarheid; die nooit partijgebonden waarheid kan zijn
niet- gewelddadige conflictbeslechtingen; die conflicten in de samenleving niet ontkent of negeert, maar er wel voor zorgt dat deze conflicten niet uit de hand lopen
Deze punten hebben 1 ding gemeen: ze zijn niet partij gebonden, en dat biedt ruimte voor meningsverschillen.
Moslims moeten zelf een flinke bijdrage leveren aan het beter functioneren in de pluriforme samenleving. Ze moeten dus stoppen met iemand anders de schuld te geven en naar zichzelf gaan kijken.
Niet de integratie moet de centrale opgave zijn, maar het participeren in de samenleving. We moeten laten zien dat we kunnen leven met verschillende culturen. Circulaire migratie moet mogelijk zijn en zelf gestimuleerd worden.

[1] Maatregelen waarmee mensen ervoor zorgen dat anderen zich gedragen naar de geldende normen

[2] Mensen wereldwijd door betere vervoers- en communicatiemogelijkheden steeds nauwer met elkaar in verband staan en ook sterker van elkaar afhankelijk zijn

[3] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

FAQs

Wat houdt pluriforme samenleving in? ›

Nederland heeft een pluriforme samenleving. Dat betekent dat er mensen met verschillende culturen, levensstijlen en religies naast elkaar leven. Tolerantie en sociale cohesie kunnen bijdragen aan het prettig samenleven van mensen. Pluriformiteit betekent letterlijk 'meerdere vormen dragen'.

Welke kenmerken heeft de Nederlandse pluriforme samenleving? ›

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door pluriformiteit. Er bestaat een grote diversiteit aan (godsdienstige) levensbeschouwingen, opvattingen, leefstijlen en waardepatronen. Dit is een groot goed. Vrijheid en openheid van de samenleving maken deze pluriformiteit mogelijk.

Hoe is de pluriforme samenleving in Nederland? ›

Multicultureel Nederland voor 1975

De eersten kwamen in de negentiende eeuw als havenarbeiders, maar ook in de jaren 30 en 50 van de vorige eeuw kwamen veel Chinezen naar Nederland. Geruisloos voegden ze zich in het land: tot in de kleinste steden doken Chinese restaurants op.

Wat is het verschil tussen pluriforme en multiculturele samenleving? ›

"Bij multicultureel kijk je alleen naar autochtoon en allochtoon, bij pluriform kijk je naar autochtoon, allochtoon EN cultuurgroepen die niet met afkomst te maken hebben zoals bijvoorbeeld emo's, hippies en feministen."

Wat valt er onder de samenleving? ›

Een samenleving of gemeenschap is een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden.

Wat zijn de nadelen van een multiculturele samenleving? ›

Nadelen van multiculturele samenleving
 • Niet alle culturen zijn gelijk.
 • Mensen zijn niet tolerant en behandelen elkaar niet met respect.
 • Nederlandse cultuur verdwijnt.
 • Botsing van meningen en waarden.

Wat heeft de grondwet te maken met de pluriforme samenleving? ›

Grondrechten pluriforme samenleving

Het recht op gelijke behandeling van iedereen die zich in Nederland bevindt. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan. De persvrijheid en het recht op vrije meningsuiting.

Wat is een pluriforme samenleving Wikipedia? ›

Een plurale samenleving is een samenleving die bestaat uit groepen die etnisch, raciaal of cultureel sterk verschillen en grotendeels gescheiden leven, maar economisch en politiek wel verbonden zijn. Het begrip is afkomstig van John Sydenham Furnivall om de situatie in Birma en Nederlands-Indië te beschrijven.

Wat is een Pluri? ›

'Pluri-' betekent 'veel'. Het woord '-form' betekent vormen of vormig. Gezamenlijk kun je dus zeggen dat pluriform 'veelvormig' betekent.

Wat zijn de voordelen van een multiculturele samenleving? ›

Een multiculturele samenleving heeft als inwoners/leden mensen van diverse culturele, etnische, religieuze … achtergrond/overtuiging, die – althans aan de oppervlakte – in groepen in te delen en van elkaar te onderscheiden lijken. Sommigen spreken liever over een postmoderne of pluralistische samenleving.

Wat zijn voorbeelden van cultuur? ›

Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

Wat is de dominante cultuur in Nederland? ›

De dominante cultuur is de overheersende cultuur van een land. Het is de cultuur die gevolgd wordt door de grootste groep mensen en dus het breedst gedragen is. In Nederland is dat dus de algemene Nederlandse cultuur.

Is Nederland een multiculturele samenleving? ›

Nederland is een land met een heleboel verschillende culturen. Dat noem je een multiculturele samenleving (multi betekent 'veel'). Er wonen in ons land mensen uit maar liefst 190 verschillende landen. Al deze mensen hebben hun eigen eten, kleding, gewoonten, feesten en godsdiensten.

Wat zijn de kenmerken van een multiculturele samenleving? ›

Samenleving waarbinnen verschillende bevolkingsgroepen met tal van verschillende culturele en etnische achtergronden samenleven en waarin zij elkaar wederzijds cultureel zouden beïnvloeden, zo dat er geen sprake meer zou zijn van een dominante autochtone cultuur.

Hoe is de cultuur ontstaan? ›

Cultuur is alles wat door de mens is gemaakt (waaronder kunst) en wordt voortgebracht, dus zowel voorwerpen (materiële cultuur) als dingen die bedacht zijn (ideeën, theorieën, wetten, normen en dergelijke; de immateriële cultuur). Cultuur staat daarmee tegenover natuur, die is ontstaan zonder ingrijpen van de mens.

Hoe signaleer je sociale uitsluiting? ›

Sociale uitsluiting kan het beste worden geoperationaliseerd door gedragskenmerken – de objectieve indicatoren – in plaats van potentiële oorzaken of risicofactoren, zoals bijvoorbeeld een laag inkomen, opleidingsniveau of een slechte gezondheid.

Wat is het verschil tussen maatschappij en samenleving? ›

Een samenleving wordt een maatschappij wanneer taken en verantwoordelijkheden van hogerhand zijn georganiseerd en gereguleerd, in instituties zoals onderwijs, gezondheidszorg en rechtspraak. De betekenissen 'organisatie' en 'regulering' vinden we ook terug in handelsmaatschappij als bedrijf gericht op handel.

Wat is een ander woord voor samenleving? ›

gemeenschap, leven, maatschappij, samenleving. gemeenschap (zn) : maatschappij, samenleving, wereld.

Wat is het meest multiculturele land ter wereld? ›

Canada (32.5 miljoen inwoners) is waarschijnlijk het meest multiculturele land.

Waarom is Nederland zo multicultureel? ›

Een land als Nederland is een multicultureel land: er leven veel verschillende mensen met verschillende culturen bijeen. Het samenleven van veel verschillende culturen in een land, kan soms tot conflicten leiden. Die culturen botsen dan vanwege verschillen onderling.

Welke culturele groepen zijn er? ›

Zij zijn al lang in ons land en daarnaast spreken ze in Suriname Nederlands en kennen ze de Nederlandse cultuur.
 • 2004+ Poolse gastarbeiders. ...
 • Turken en Koerden: 390.000. ...
 • Marokkanen: 380.000. ...
 • Duitsers: 380.000. ...
 • Indische Nederlanders: 350.000. ...
 • Surinamers: 350.000. ...
 • Polen: 150.000. ...
 • Belgen: 130.000.

Is discriminatie verboden? ›

Volgens artikel 1 van de Grondwet is discriminatie verboden. Daarnaast zijn er wetten voor gelijke behandeling. Deze zorgen ervoor dat mensen geen ongelijke behandeling krijgen op basis van bepaalde kenmerken. Er staat een aantal discriminatiegronden in de wet, zoals ras, godsdienst en leeftijd.

Is discriminatie verboden in Nederland? ›

Discriminatie is in de wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

Is iedereen gelijk in Nederland? ›

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: 'Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. ' De gelijkheid geldt dus uitdrukkelijk niet alleen voor Nederlanders, maar voor iedereen die zich in Nederland bevindt.

Wat zijn de klassieke immigratielanden? ›

Klassieke immigratielandenDe samenlevingen die vanaf het begin zijn gevormd door de komst van migranten (de Verenigde Staten, Canada en Australië). De samenlevingen die vanaf het begin zijn gevormd door de komst van migranten (de Verenigde Staten, Canada en Australië).

Wat is de sociale cohesie? ›

'Sociale cohesie gaat om zaken als sociale steun, wederkerigheid, wederzijds respect en de verbondenheid binnen en tussen groepen. In een individualistische maatschappij als de onze blijven dergelijke onderwerpen te vaak onderbelicht.

Wat is pragmatische tolerantie? ›

Pragmatische tolerantie: Dingen tolereren om onrust en problemen te voorkomen. Tolerantie: In welke mate mensen die 'anders' zijn worden geaccepteerd.

Wat is een woning in gemeenschappelijk eigendom? ›

Als mede-eigenaar ben je niet enkel verantwoordelijk voor je eigen private delen - zoals je eigen appartement, garage of kelder -, maar draag je ook bij tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. De gemeenschappelijke delen zijn onder andere dak, gevel, lift en inkomhal.

Hoeveel verschillende culturen zijn er? ›

Er bestaan meer dan 5000 culturen en iedere cultuur heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als 'normaal' beschouwt. De verschillen schuilen in de grote diversiteit aan culturele waarden. Deze waarden bepalen in sterke mate ons gedrag, ons denken en onze houding. Die zijn per cultuur verschillend.

Welke culturen komen het meest voor in Nederland? ›

Ongeveer 23% van de inwoners van Nederland heeft een migratieachtergrond. Iets meer dan de helft hiervan heeft een niet-Westerse achtergrond, dit zijn voornamelijk mensen uit Turkije, Marokko, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Welke culturen zijn er in Nederland? ›

Het etnisch landschap in Nederland laat een grote verscheidenheid zien aan sociaal-culturele groepen. In totaal zijn er iets meer dan twee miljoen niet-westerse allochtonen, waarvan de vier grootste groepen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst zijn.

Wat zijn de 4 betekenissen van cultuur? ›

Cultuur bestaat uit al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

Wat zijn de 6 elementen van cultuur? ›

Definitie van cultuur

Cultuur wordt gedefinieerd als het gehele complex bestaande uit kennis, overtuigingen, kunst, recht, ethiek, gewoonten en alle andere eigenschappen die door de mens zijn aangeleerd als onderdeel van een samenleving.

Welke invloed heeft cultuur op je gedrag? ›

Wanneer we leren de invloeden om ons heen te herkennen en te veranderen, kunnen we zelf invloed uitoefenen op ons gedrag. Wanneer we dat model op cultuur toepassen, zien we dat we door onze cultuur worden beïnvloed, maar ook dat we die cultuur kunnen beïnvloeden en veranderen.

Is een sport een subcultuur? ›

De sporten worden daarnaast ingedeeld in drie kerngebieden: sportgroepen, evenementen en adventure tourism. Om de specifieke kenmerken van bepaalde vormen van sport en groepen die daarbij zijn betrokken (bijvoorbeeld hooligans) te beschrijven, wordt regelmatig het concept 'subcultuur' gebruikt.

Wat zijn de waarden en normen van de Nederlandse samenleving? ›

In Nederland zijn de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit belangrijk. De Rijksoverheid heeft een brochure gemaakt over deze drie waarden, waarin precies wordt uitgelegd wat welke waarde inhoudt.

Wat zijn Nederlandse symbolen? ›

Het Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden is oorspronkelijk in 1815 ontworpen en in 1907 aangepast. Het geblokte schild met een leeuw, zwaard en pijlen is het heraldisch symbool van de Koning en het Land. Het Wilhelmus is het volkslied sinds 10 mei 1932.

Wat is de identiteit van Nederland? ›

6 procent van de ondervraagden wijst een Nederlandse identiteit geheel af. Ondervraagden noemen het vaakst de Nederlandse taal als 'typerend voor Nederland'. Daarna volgen vrijheid, Koningsdag, de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, de vlag en Sinterklaas.

Hoeveel procent van Nederland is multicultureel? ›

Eerste en tweede generatie

Op 1 september 2022 woonden 4 619 408 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 26,0 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 11,4 procent een westerse migratieachtergrond en 14,7 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

Waarom bestaat cultuur? ›

Cultuur bestaat uit de normen van een uitgebreide groep die verder gaan dan de samenwerking van kleine groepjes. De ontwikkeling van cultuur stelt mensen in staat hun gedrag, ideeën en waarden te coördineren met een grote groep andere mensen, met wie ze een geschiedenis en een identiteit delen ("mensen zoals wij").

Wat is een multiculturele samenleving voorbeelden? ›

Van een multiculturele samenleving is sprake als in een land diverse groepen met verschillende culturen met elkaar samenleven. Zo wonen in Nederland naast Nederlanders ook groepen Molukkers, Surinamers en ook Turkse mensen.

Wat betekent multiculturalisme? ›

Multiculturalisme is het streven naar en behoud van een maatschappij waarin verschillende culturen gelijkwaardig naast elkaar bestaan. Multiculturalisme is het tegenovergestelde van monoculturalisme, waarin wordt gestreefd naar maximale assimilatie en integratie.

Wat zijn multi etnische staten? ›

Samenleving waarbinnen verschillende bevolkingsgroepen met tal van verschillende culturele en etnische achtergronden samenleven .

Welke vier factoren bepalen tot welke cultuur je behoort? ›

De samenleving waarin je als consument opgroeit en leeft, heeft een grote invloed op je consumentengedrag. Dit is goed te illustreren aan de hand van vier zogeheten culturele factoren: cultuur, subcultuur, sociale klasse en trends.

Wat zijn culturele symbolen? ›

Het zijn woorden, afbeeldingen, gebaren of voorwerpen met een betekenis die alleen door de leden van de cultuur begrepen worden. Bijvoorbeeld vakjargon, kleding, vlaggen etc.

Wat doet cultuur met mensen? ›

Beoefening van kunst en cultuur geeft mensen wortels en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is ook een groot sociaal en economisch belang gediend: het versterkt de maatschappelijke betrokkenheid, de ontwikkeling van buurten en het leerklimaat op scholen.

Wat is een pluriforme samenleving Wikipedia? ›

Een plurale samenleving is een samenleving die bestaat uit groepen die etnisch, raciaal of cultureel sterk verschillen en grotendeels gescheiden leven, maar economisch en politiek wel verbonden zijn. Het begrip is afkomstig van John Sydenham Furnivall om de situatie in Birma en Nederlands-Indië te beschrijven.

Wat zijn de voordelen van een multiculturele samenleving? ›

Een van de voordelen van de multiculturele samenleving is meertaligheid, Nederlands is nog steeds de standaardtaal in België, maar je vind nu bijna niemand meer op de arbeidsmarkt die geen tweede taal spreekt. Een enorme hulp voor de bevordering van de multiculturele samenleving is het aanmoedigen van tweetaligheid.

Wat is een Pluri? ›

'Pluri-' betekent 'veel'. Het woord '-form' betekent vormen of vormig. Gezamenlijk kun je dus zeggen dat pluriform 'veelvormig' betekent.

Wat zijn voorbeelden van cultuur? ›

Al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

Welke culturele groepen zijn er? ›

Zij zijn al lang in ons land en daarnaast spreken ze in Suriname Nederlands en kennen ze de Nederlandse cultuur.
 • 2004+ Poolse gastarbeiders. ...
 • Turken en Koerden: 390.000. ...
 • Marokkanen: 380.000. ...
 • Duitsers: 380.000. ...
 • Indische Nederlanders: 350.000. ...
 • Surinamers: 350.000. ...
 • Polen: 150.000. ...
 • Belgen: 130.000.

Kunnen mensen uit verschillende culturen samenleven? ›

Multicultureel is het idee dat verschillende culturen (uit verschillende landen) vreedzaam naast elkaar bestaan en leven. We hebben het dan over mensen met verschillende culturele achtergronden.

Is Nederland een multiculturele samenleving? ›

Nederland is een land met een heleboel verschillende culturen. Dat noem je een multiculturele samenleving (multi betekent 'veel'). Er wonen in ons land mensen uit maar liefst 190 verschillende landen. Al deze mensen hebben hun eigen eten, kleding, gewoonten, feesten en godsdiensten.

Hoe lang is Nederland een pluriforme samenleving? ›

Multicultureel Nederland: vanaf 100 jaar geleden tot nu

Soms lijkt het of Nederland in korte tijd veranderd is van een monoculturele tot een multiculturele samenleving. Toch is dat niet waar. Al voor en in de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan.

Hoeveel verschillende culturen zijn er? ›

Er bestaan meer dan 5000 culturen en iedere cultuur heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als 'normaal' beschouwt. De verschillen schuilen in de grote diversiteit aan culturele waarden. Deze waarden bepalen in sterke mate ons gedrag, ons denken en onze houding. Die zijn per cultuur verschillend.

Hoe noem je een samenleving met meerdere culturen? ›

Een multiculturele samenleving heeft als inwoners/leden mensen van diverse culturele, etnische, religieuze … achtergrond/overtuiging, die – althans aan de oppervlakte – in groepen in te delen en van elkaar te onderscheiden lijken. Sommigen spreken liever over een postmoderne of pluralistische samenleving.

Wat is een woning in gemeenschappelijk eigendom? ›

Als mede-eigenaar ben je niet enkel verantwoordelijk voor je eigen private delen - zoals je eigen appartement, garage of kelder -, maar draag je ook bij tot het beheer van de gemeenschappelijke delen. De gemeenschappelijke delen zijn onder andere dak, gevel, lift en inkomhal.

Wat zijn de 4 betekenissen van cultuur? ›

Cultuur bestaat uit al die dingen die mensen denken, doen en hebben: gewoonten en gebruiken, godsdienst, normen en waarden, bestaanswijze, muziek en voorwerpen, eetgewoonten en wijze van kleden, bouwwerken.

Wat zijn de 6 elementen van cultuur? ›

Definitie van cultuur

Cultuur wordt gedefinieerd als het gehele complex bestaande uit kennis, overtuigingen, kunst, recht, ethiek, gewoonten en alle andere eigenschappen die door de mens zijn aangeleerd als onderdeel van een samenleving.

Welke invloed heeft cultuur op je gedrag? ›

Wanneer we leren de invloeden om ons heen te herkennen en te veranderen, kunnen we zelf invloed uitoefenen op ons gedrag. Wanneer we dat model op cultuur toepassen, zien we dat we door onze cultuur worden beïnvloed, maar ook dat we die cultuur kunnen beïnvloeden en veranderen.

Videos

1. Maatschappijleer 4 Havo - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 2: Cultuur en identiteit
(Meester Ersoz)
2. Maatschappijleer 4 Havo - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 3: Nederland is veranderd
(Meester Ersoz)
3. Maatschappijleer 4 VWO - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 1: Verschil en verdraagzaamheid
(Meester Ersoz)
4. Pluriforme samenleving 4 (NIEUWSTE VERSIE)
(M. Feddahi)
5. Maatschappijleer 4 VWO - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 3: Immigratielanden vergeleken
(Meester Ersoz)
6. Maatschappijleer 4 Havo - Pluriforme Samenleving Hoofdstuk 5: Samenleven betekent integreren
(Meester Ersoz)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 05/04/2023

Views: 6040

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.