Overheid biedt extra steun tijdens coronacrisis: dit zijn de 'normale' regelingen voor werknemers, zzp'ers en flexwerkers als je daarna nog zonder werk zit (2022)

 • De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee, maar in eerste instantie zijn er veel bijzondere regelingen voor ondernemers en werknemers.
 • Het is echter niet duidelijk of de tijdelijke coronamaatregelen worden verlengd, als de crisis langer aanhoudt.
 • Het kan zijn dat werknemers en zzp’ers die werkloos raken, uiteindelijk moeten terugvallen op reguliere maatregelen voor inkomensondersteuning.
 • Werknemers kunnen terugvallen op de WW, terwijl zzp’ers naar de Bbz of algemene bijstand moeten kijken, als ze geen financiële buffer hebben.
 • Aan de reguliere regelingen voor inkomensondersteuning zijn veel strengere voorwaarden verbonden dan aan de tijdelijke coronaregelingen.

Het coronavirus heeft een groot deel van de economie lamgelegd, waardoor veel mensen zonder werk zijn komen te zitten.

De coronamaatregelen die verspreiding van het virus moeten beperken, hebben grote impact op de economie.

Grenzen gaan dicht en reizen naar het buitenland wordt sterk afgeraden. Horeca, sportclubs en scholen zijn tijdelijk gesloten en veel winkels sluiten uit voorzorg hun deuren. Buitenshuis geldt een samenscholingsverbod en de overheid gebiedt 1,5 meter afstand te houden, ook binnenshuis.

Veel activiteiten kunnen niet doorgaan en bedrijven en zelfstandig ondernemers zien hun omzetten dalen. De horeca en reisbranche zijn hard getroffen, net als de industrie, detailhandel en transportsector.

Dat betekent voor veel mensen een tijdelijk inkomensverlies. Dat wordt gecompenseerd door een pakket tijdelijke maatregelen van de overheid om zowel zelfstandig ondernemers als bedrijven overeind te houden, zodat banen worden behouden.

Het is echter onduidelijk wat er gebeurt als de coronacrisis langer duurt dan de drie maanden die zijn voorzien. Het is ook niet duidelijk of de tijdelijke maatregelen zullen worden verlengd.

We willen er niet aan denken, maar wat als de coronacrisis jouw bedrijf of dat van je werkgever dermate heeft geraakt dat je je werk verliest en zonder inkomen komt te zitten?

In dat geval moet je een beroep doen op de reguliere regelingen die in Nederland gelden voor werknemers en zzp’ers.

Business Insider zet hier de regelingen voor werknemers, flexwerkers en zzp’ers op een rij.

Werknemers in loondienst

De komende tijd zorgt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) ervoor dat werknemers van bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, worden doorbetaald.

Lees ook: 10 dingen die de overheid doet voor ondernemers in de coronacrisis – regelingen voor mkb, grootbedrijf en zzp’ers

Vallen er toch ontslagen, dan komen de volgende twee regelingen als eerste in zicht:

 • Een werkloosheidsuitkering (WW)
 • Een transitievergoeding

WW-uitkering

(Video) 🚨 Tweede golf brengt BANKEN in GEVAAR volgens hoofd toezicht ECB #74 Madelon Praat

Bij ontslag heb je in principe recht op een WW-uitkering van minimaal 3 maanden tot maximaal 2 jaar. De precieze duur hangt af van je arbeidsverleden.

Voor een uitkering van 3 maanden moet je aan de wekeneis voldoen die grofweg neerkomt op 6 maanden werk, al dan niet voor verschillende werkgevers, voordat je werkloos werd. Voor een langere uitkering moet je aan de maandeneis voldoen die neerkomt op 4 jaar werk, eventueel voor verschillende werkgevers, voordat je werkloos werd. We komen hier verderop in het artikel op terug.

Het loon van de 12 maanden voordat je werkloos werd, bepaalt de hoogte van de WW-uitkering. De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75 procent van je loon. Daarna is dat 70 procent.

Let op: bij de berekening van de WW-uitkering gaat het UWV uit van het sv-loon (sociale verzekeringsloon). Het sv-loon kan hoger of lager uitvallen dan het brutoloon. Staat het sv-loon niet vermeld op je salarisstrook, kijk dan naar het bedrag bij ‘loon voor loonheffing’ en verminder dat met de pensioenpremie. Lees hier meer over het sv-loon.

Andere belangrijke uitgangspunten bij het vaststellen van de WW-uitkering zijn:

 • De WW-uitkering is niet gekoppeld aan het inkomen van je partner of andere gezinsleden.
 • De WW-uitkering is niet afhankelijk van eventueel eigen vermogen.
 • De WW-uitkering is gebonden aan een maximum: het maximumdagloon.

Het maximumdagloon behoeft wat uitleg. Dat betekent namelijk dat de WW-uitkering 70 procent van je laatstverdiende loon bedraagt, maar dat gaat niet op voor hogere inkomens.

Op basis van het sv-loon berekent het UWV wat je dagloon is. Voor de WW-uitkering mag het dagloon maximaal 219,28 euro (2020) bedragen. Je kan dus maximaal 70 procent van dit dagloon aan WW-uitkering krijgen. Is je werkelijke dagloon hoger, dan maak je dus een grotere inkomensterugval.

Zoals de meesten wel weten, krijg je een WW-uitkering niet zomaar. Deze gaat gepaard met plichten en er zijn voorwaarden aan verbonden, zoals de voorwaarde dat je niet zelf ontslag moet hebben genomen of geen schuld hebt aan je ontslag.

Uitkeringsinstantie UWV zet de belangrijkste voorwaarden op een rij.

 • Je bent verzekerd voor werkloosheid
 • Je verliest 5 uur of meer van je werk per week.
 • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk.
 • Je hebt in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, minstens 26 weken (hoeft niet aaneengesloten) gewerkt.
 • Je bent niet door je eigen schuld werkloos geworden.

Een toelichting op een aantal punten:

In loondienst ben je automatisch verzekerd voor werkloosheid. Lees hier in welke gevallen je niet verzekerd bent.

Het verlies van 5 uur werk per week, betekent dat je geen loon meer krijgt over die uren. Je kunt ook een WW-uitkering aanvragen als je een deel van je baan kwijtraakt. Werkte je bijvoorbeeld gemiddeld minder dan 10 uur per week, dan ben je werkloos als je minstens de helft van die uren en het bijbehorende loon kwijtraakt.

Overuren en tijdelijk gewerkte uren tellen overigens ook mee. Je krijgt geen WW-aanvulling op je loon als je meteen een nieuwe baan krijgt, hetzelfde aantal uur of meer werkt en minder verdient dan bij je vorige baan. Je krijgt wel een aanvulling als je minder verdient dan 87,5 procent van het WW-maandloon.

Je hebt in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, minstens 26 weken gewerkt. Dit is de wekeneis en geeft recht op minimaal 3 maanden WW-uitkering. Maandag tot en met zondag geldt hierbij als een week. Een week telt mee als je daarin minimaal voor één uur loon hebt ontvangen.

Was je in die 26 weken ziek, met zwangerschapsverlof, onbetaald verlof of werkte je bijvoorbeeld als zzp’er, dan telt die periode niet mee. Het UWV kijkt naar een periode waarin je wel minstens 26 weken werkte in loondienst, en dat hoeft niet aaneengesloten te zijn.

Voldoe je naast de wekeneis ook aan de maandeneis, dan kom je in aanmerking voor een WW-uitkering langer dan drie maanden. Hierbij moet je de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd, minstens 4 kalenderjaren hebben gewerkt. Met de rekenhulp van het UWV kun je de duur van je WW-uitkering inschatten.

WW met vast contract, tijdelijk contract, nulurencontract, proeftijd

Je kunt op veel manieren in loondienst zijn: met een vast contract, tijdelijk contract, flexcontract (uitzend- of nulurencontract) of je kunt nog in je proeftijd zitten. In alle gevallen heb je recht op een WW-uitkering als je aan de voorwaarden voldoet.

Vast contract

Bij een vast contract krijg je pas een WW-uitkering nadat de opzegtermijn bij je werkgever is verlopen. Binnen de opzegtermijn moet de werkgever jou doorbetalen. De opzegtermijn staat in de arbeidsovereenkomst of CAO. Anders geldt de wettelijke opzegtermijn die varieert van 1 maand bij 5 dienstjaren en 4 maanden vanaf 15 dienstjaren. Lees op de website van het UWV meer over de opzegtermijn.

Tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract heb je een arbeidsovereenkomst die na een bepaalde tijd eindigt zonder opzegtermijn. Bekijk wel eerst of je nog recht hebt op loon. De werkgever heeft in de meeste gevallen een aanzeggingsplicht, wat betekent dat het bedrijf een maand van tevoren moet laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Gebeurt dit niet, dan heb je recht op nog een maand loon. Heeft de werkgever de aanzeggingsplicht verzuimd en kom je na de einddatum werken, dan geldt dit als een stilzwijgende verlenging van één jaar.

Het tijdelijk contract mag wettelijk een bepaald aantal keer worden verlengd. Belangrijk om te weten: weiger je een verlenging dan krijg je geen WW-uitkering. Althans, niet voor deze baan. Het kan natuurlijk zijn dat je in de 36 weken voordat je werkloos werd, elders in loondienst was.

Een andere mogelijke valkuil is dat je met een tijdelijk contract net niet de 26-wekeneis haalt. Bijvoorbeeld omdat je een contract van 6 maanden had waarbij de laatste week net een halve week is, waardoor die niet meetelt als gewerkte week. Hopelijk werkte je in de afgelopen 36 weken nog elders zodat je alsnog in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Flexcontracten: nulurencontract

Voor de WW-uitkering is het van belang hoeveel uur per week je werkt en hoeveel je daarvan verliest bij werkloosheid, dat is met een nulurencontract lastiger vast te stellen. Het nulurencontract is een van de soorten oproepcontracten die er bestaan.

Je werkt op oproepbasis en hebt geen garantie op een aantal uren werk. Bij een WW-uitkering wordt daarom uitgegaan van het gemiddelde aantal uur per week dat je werkte in de afgelopen drie maanden, schrijft het juridische blog Hello Law. Het dienstverband moet dus wel drie maanden hebben geduurd.

Flexcontract: Uitzendcontract

Ben je werkzaam via een uitzendbureaus of meerdere uitzendbureaus, dan kun je wellicht een WW-uitkering krijgen als er geen werk meer is.

Je komt niet in aanmerking voor een WW-uitkering als het uitzendbureau je weer een tijdelijk contract heeft aangeboden dat je hebt geweigerd.

Kom je zonder werk te zitten omdat het bedrijf tijdelijk sluit, dan bepaalt de uitzendovereenkomst of je een WW-uitkering kunt krijgen. Het komt erop neer dat als daarin staat dat je niet krijgt doorbetaald, je recht hebt op een WW-uitkering.

Proeftijd

In de proeftijd kan de werkgever jou ontslaan zonder opzegtermijn. Als dat gebeurt heb je meestal recht op een WW-uitkering. Dat geldt ook als je akkoord bent gegaan met het ontslag. Maar word je in de proeftijd ontslagen als je ziek bent en ga je akkoord, dan heb je géén recht op een WW-uitkering.

WW: Deels zzp’er en deels in loondienst

Het kan zijn dat je een eigen bedrijf en loondienst hebt gecombineerd. Verlies je je baan in loondienst dan krijg je een WW-uitkering gebaseerd op het aantal uur in loondienst. Je mag voor een bepaald aantal uren als zelfstandige blijven werken, zonder dat dit de WW-uitkering beïnvloedt.

Werk je meer uren als zelfstandige, dan kan je gekort worden op de WW-uitkering. Bekijk de website van het UWV voor rekenvoorbeelden en wanneer je als zelfstandige wordt gezien.

Transitievergoeding

Werknemers die worden ontslagen hebben in principe recht op een transitievergoeding die door de werkgever wordt betaald. Dit geldt voor alle werknemers in loondienst. Het maakt dus niet uit of je een tijdelijk contract, vast contract of oproepcontract hebt. Ook bij ontslag in de proeftijd geldt de transitievergoeding.

Per 1 januari 2020 heb je vanaf de eerste werkdag recht hebt op een derde maandsalaris per dienstjaar. Bekijk hier meer kenmerken van de transitievergoeding en hoe deze in verschillende situaties wordt berekend.

Je hebt als zzp'er geen werk meer

Ben je zzp’er en droogt de stroom opdrachten op, dan kun je in veel gevallen geen beroep doen op de WW en je krijgt geen transitievergoeding. Als zelfstandig ondernemer moet je zelf voor een vangnet zorgen in de vorm van een buffer of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid speciale regelingen in het leven geroepen om bedrijven overeind te houden, dat geldt ook voor zzp’ers met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee krijg je een tijdelijke aanvulling op het inkomen van maximaal 1.500 euro netto.

Dit gaat meestal niet op in gewone tijden. Heb je als zzp’er geen werk en geen buffer of verzekering, dan ben je in principe aangewezen op de algemene bijstand. Toch zijn er misschien andere paden die je kunt bewandelen voordat je richting bijstand gaat. Je kunt kijken of je recht hebt op een:

 • WW-uitkering
 • Bbz-uitkering of Bbz-lening

WW-uitkering

Als zzp’er ben je namelijk niet altijd uitgesloten van de WW. Wellicht heb je hier recht op omdat je in loondienst was vóórdat je als zelfstandige aan de slag ging.

Zelfs als je ontslag hebt genomen om een eigen bedrijf te starten kun je misschien in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Of je een WW-uitkering krijgt, hangt onder meer af van de omvang van de uitkering die je zou krijgen als je niet als zelfstandige was gestart, en hoelang je een eigen bedrijf hebt gehad.

Bbz-uitkering

Biedt de WW geen soelaas dan kun je bekijken of je in aanmerking komt voor een Bbz-regeling.

In ‘normale tijden’ probeert de overheid zelfstandige ondernemers te ondersteunen met het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

De speciale regeling voor zzp’ers in de coronacrisis (Tozo) is gestoeld op deze Bbz, maar heeft veel soepelere voorwaarden. Zo geldt er bijvoorbeeld geen vermogens- en partnertoets en wordt er niet gekeken of je bedrijf levensvatbaar is. Let op: Bij de reguliere Bbz wordt wél op deze aspecten getoetst.

De Bbz is er onder meer voor ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten en voor gevestigde ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen.

De Bbz kun je aanvragen bij de gemeente in de vorm van een periodieke uitkering voor levensonderhoud of een lening om te investeren in je bedrijf.

In principe krijg je de uitkering voor levensonderhoud voor 12 maanden, maar dit kan worden verlengd met maximaal 24 maanden.

De Bbz-uitkering voor levensonderhoud is een renteloze lening waarvan je (een deel) moet terugbetalen als achteraf blijkt dat je inkomen boven de bijstandsnorm ligt. De lening wordt omgezet in een gift als blijkt dat je inkomen onder de bijstandsnorm ligt. Dat is ook een verschil met de Tozo in de eerste drie maanden van de coronacrisis, die tijdelijke uitkering is hoe dan ook een gift.

De reguliere Bbz-uitkering is geen vetpot en qua inkomen schiet je er niet veel mee op ten opzichte van de algemene bijstand. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Voor stellen is dat 100 procent van het minimumloon en voor alleenstaanden 70 procent van het minimumloon. Dat komt in 2020 neer op respectievelijk zo’n 1.500 euro en 1050 euro.

Bbz-lening voor bedrijfskapitaal

De lening voor bedrijfskapitaal kan een gift worden onder bepaalde voorwaarden. Je krijgt in dit geval maximaal zo’n 10.000 euro. Is het geen gift maar een rentedragende lening dan kun je maximaal ongeveer twee ton lenen die je binnen 10 jaar moet terugbetalen.

Bijstandsuitkering

Heb je als zzp’er geen buffer en kun je geen beroep doen op de Bbz, dan komt het aanvragen van een bijstandsuitkering in zicht. Ook voormalig werknemers in loondienst die geen recht meer hebben op een WW-uitkering, moeten een beroep doen op de bijstand.

Je komt onder voorwaarden in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je moet je bijvoorbeeld inschrijven als werkzoekende bij het UWV en je moet hebben uitgezocht of je elders geen recht hebt op een uitkering.

Ook moet duidelijk zijn dat je inkomen onder het sociaal minimum valt en dat je op geen enkele andere manier in je levensonderhoud kunt voorzien. Heb je vermogen, een partner met een inkomen en/of vermogen, dan kan het zijn dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering.

Heb je als stel bijvoorbeeld meer dan zo’n 12.000 euro aan spaargeld, dan moet je dit eerst uitgeven aan levensonderhoud voordat je in aanmerking komt voor bijstandsuitkering. Voor alleenstaanden ligt de grens op ongeveer 6.000 euro.

Ook een eigen huis valt onder vermogen en dit wordt in een aparte toets berekend.

Het kan dus zijn dat je eerst je huis moet opeten voordat je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Het aanvragen van een bijstandsuitkering kan dus een grote verandering in je leven betekenen.

Lees meer:

 • 10 dingen die de overheid doet voor ondernemers in de coronacrisis – regelingen voor mkb, grootbedrijf en zzp’ers
 • Voor de hoogte van je WW-uitkering kijkt het UWV naar je sv-loon, maar wat is dat eigenlijk?
 • Zzp’er: hoe word je het? Wat verdien je? Wanneer ben je geschikt voor de zzp?
 • Stoppen als zzp’er? Deze 6 stappen moet je nemen voor de Belastingdienst, KvK, je pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering

BEKIJK OOK: Militaire tankofficier beoordeelt acht tankgevechtsscènes in films

FAQs

Overheid biedt extra steun tijdens coronacrisis: dit zijn de 'normale' regelingen voor werknemers, zzp'ers en flexwerkers als je daarna nog zonder werk zit? ›

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid speciale regelingen in het leven geroepen om bedrijven overeind te houden, dat geldt ook voor zzp'ers met de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee krijg je een tijdelijke aanvulling op het inkomen van maximaal 1.500 euro netto.

Welke steun voor ondernemers? ›

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q4 2020.

Waar heb ik recht op zzp? ›

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Misschien heeft u recht op financiële bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Hoeveel staatssteun Corona? ›

De rijksoverheid heeft in 2021 € 33 miljard uitgegeven aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dit is fors meer dan de op Prinsjesdag 2020 verwachte € 12 miljard, maar ook minder dan op basis van telkens bijgestelde begrotingen voor 2021 werd verwacht (€ 38 miljard).

Hoeveel steun krijgen bedrijven? ›

Hoeveel bedrijven gebruiken steunmaatregelen coronacrisis door de overheid?
Soort regelingAantal bedrijven
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)215 880
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1)42 115
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ4-2020)79 525
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVLQ1-2021)100 155
30 more rows

Welke Coronasteun moet worden terugbetaald? ›

Heeft u financiële steun gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Sommige regelingen moet u terugbetalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen.

Wat is het steunpakket? ›

Bent u een startende ondernemer en heeft u door de coronacrisis omzet verloren? Dan kunt u mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor Startende ondernemingen aanvragen. U krijgt dan een bijdrage voor uw vaste lasten in het 4e kwartaal van 2021 en 1e kwartaal van 2022.

Hoe lang mag je als ZZP er voor een opdrachtgever werken? ›

De Belastingdienst heeft het recht om 5 jaar terug te kijken, dus hoe langer de opdracht des te groter het mogelijke financiële gevolg. Gelukkig zijn er meerdere criteria en is één criterium niet bepalend maar het is goed om de risico's in de juiste proporties te zien wanneer je gaat starten als zzp'er.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen? ›

Je leest het goed: als zzp'er hoef je in 2021 over een winst tot €30.439,- geen belasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk. Let op, je betaalt wel inkomstenbelasting maar krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.

Heb je als ZZP er recht op bijstand? ›

u bent zelfstandige; u heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt; u moet uw bedrijf noodgedwongen stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is; u kunt het bedrijf niet direct beëindigen (als dit wel kan, vraagt u een bijstandsuitkering aan).

Wie betaalt de rekening van de Coronacrisis? ›

Logisch lijkt om degenen te laten betalen die het meest profiteren van de huidige uitgaven. Daar kunnen we heel kort over zijn: wij. Alle kosten die zijn gemaakt zijn ofwel directe gezondheidskosten (dus om ons minder ziek te maken), of kosten om huidige economische activiteit op peil te houden.

Wie gaat de corona betalen? ›

De covidpandemie was voor heel wat mensen en bedrijven ook financieel niet evident. De overheid sprong bij, door mensen en bedrijven te steunen. Miljarden heeft die steun al gekost. De overheid heeft hiervoor geld geleend, dat uiteindelijk moet worden terugbetaald.

Welke bedrijven hebben Corona steun gekregen? ›

Wil je weten welke bedrijven welk bedrag aan NOW-steun hebben gekregen? Dit is het NOW-register van de vijfde aanvraagperiode én: die is openbaar. Hieronder vind je de link en kun je dus zien welke bedrijven voor welk bedrag NOW-steun hebben aangevraagd.

Hoe weet ik of mijn werkgever gebruik maakt van de Now regeling? ›

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die een voorschot op de tegemoetkoming in het kader van de NOW hebben ontvangen.

Welke bedrijven moeten Now terugbetalen? ›

U moet (een deel van) de NOW terugbetalen als u te veel geld heeft gekregen. Dat is bijvoorbeeld wanneer uw omzet beter is dan u had verwacht toen u de NOW aanvroeg. Of wanneer uw loonsom is gedaald. Bijvoorbeeld als een contract van een werknemer niet is verlengd.

Waar staat now regeling voor? ›

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden.

Is Corona steun een gift? ›

geslotenTVL terugbetalen: nee, tenzij u meer omzet heeft dan verwacht. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een belastingvrije gift. Tenzij u meer geld heeft verdiend dan verwacht in het kwartaal waarvoor u TVL aanvroeg. Dan betaalt u het verschil terug.

Hoeveel steun krijgt een kapper? ›

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Hoe betaal ik TOZO terug? ›

Tozo-lening

U begint vanaf 1 juli 2022 met terugbetalen. U lost in 72 maanden (6 jaar) af. U kunt al eerder of in minder dan 6 jaar aflossen. Bespreek dat met uw gemeente.

Wat is de TOGS regeling? ›

Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kón u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. U bent vrij in het doel van besteding.

Wat zijn de regels Corona? ›

Basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Wat gebeurt er na TOZO 5? ›

De Tozo-regeling is gestopt op 1 oktober. Hebt u na deze periode financiële ondersteuning nodig, dan kunt u Bbz aanvragen. Daarnaast biedt gemeente Amsterdam ook gratis coaching, workshops of hulp bij schulden.

Kun je als ZZP er voor 1 opdrachtgever werken? ›

Eén opdrachtgever per jaar is genoeg om als zzp'er te worden aangemerkt, mits er geen gezagsverhouding bestaat tussen jou en je opdrachtgever. Een gezagsverhouding houdt in dat de opdrachtgever niet kan zeggen hoe jij je werk moet uitvoeren, omdat hij en zijn medewerkers er geen verstand van hebben.

Wat als je als ZZP er maar 1 opdrachtgever hebt? ›

Als je maar 1 opdrachtgever hebt over een heel jaar dan zal de Belastingdienst dit als loondienst kunnen beschouwen. Dat betekent dat je geen recht hebt op ondernemersaftrekposten en dat er nog loonbelasting en premies volksverzekeringen moeten worden betaald.

Hoe lang mag je een zzper inhuren? ›

Als u een nieuwe medewerker wilt inhuren en die medewerker wil graag als ZZP-er voor u werken dan is er tot 1 oktober 2021 nu geen probleem meer, u kunt dat gewoon doen. Wat nog steeds wel helpt om de schijn van schijnzelfstandigheid te vermijden is als die persoon nog een oude VAR-wuo heeft.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij bijverdienen 2022? ›

Je leest het goed: als zzp'er hoef je in 2022 over een winst tot € 30.339,- geen belasting te betalen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet natuurlijk. Let op, je betaalt wel inkomstenbelasting maar krijgt een aantal heffingskortingen terug waardoor je uiteindelijk op nul uitkomt.

Hoeveel belasting betalen ZZP 2022? ›

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting 2022

Een kleine daling van het basistarief in box 1. Over 2021 betaal je 37,10% belasting over je inkomsten tot € 68.508. Over 2022 betaal je 37,07% over je inkomsten tot en met € 69.398. Het toptarief wijzigt niet.

Wat verandert er voor ZZP in 2022? ›

Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt per 1 januari 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Heb je als ZZP er recht op zorgtoeslag? ›

Zzp'ers komen ook in aanmerking voor zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van jouw zorgverzekering. Net als voor iedere Nederlander is dit ook beschikbaar voor zzp'ers. De zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.

Heb je als ZZP er recht op huurtoeslag? ›

Ook zzp'ers komen in aanmerking voor een huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van een privéwoning. Afhankelijk van jouw situatie is het mogelijk dat je een tegemoetkoming in de huurkosten krijgt. Vanaf 2013 draagt de overheid minder bij aan de kosten voor jouw huurwoning.

Heb je als ZZP er recht op kinderopvangtoeslag? ›

Ja, dat kan. U hoeft niet per se een vaste baan te hebben. Het gaat erom dat u geld verdient met uw werk en er belasting over betaalt. Dus ook als zzp'er kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

Hoelang recht op BBZ? ›

Duur Bbz-uitkering

U kunt de uitkering maximaal 12 maanden krijgen. In sommige gevallen kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen.

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated: 08/14/2022

Views: 5975

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.