Wat is de betekenis van het recht volgens Austin? - Chapter 1 (2022)

We houden ons aan regels. Wanneer je aan de kassa staat weet je dat je iets koopt en ervoor moet betalen. Dat is de regel. Daarnaast kennen we sociale regels/etiquetteregels, zoals op onze beurt wachten en elkaar groeten. Het is lastig het onderscheid te maken tussen rechtsregels en sociale/etiquetteregels. Rechtsregels kennen een juridisch criterium binnen ons rechtssysteem, maar dat hoeft niet voor alle rechtssystemen te gelden. In andere rechtssystemen kunnen andere rechtsbronnen aanwezig zijn (indien aanwezig).

John Austin (1790-1859) probeert uit te leggen wat recht is. Hij gaat er vanuit dat de lezer geen voorkennis heeft van het geldende recht. Hij geeft een beschrijving van het bestaande recht zonder een mening erover te geven. Austin brengt het recht terug tot een aantal basisnoties. Daarom wordt wel gezegd dat Austin’s theorie zo kaal is om als een kapstok te dienen. Het boek vult Austin’s beschrijving aan en maakt het complexer. Over het algemeen beschrijft men recht als hoe het recht zou moeten zijn, maar Austin beschrijft het recht op een neutrale en objectieve manier. Hij verwerpt normatieve benaderingen waarin wordt gekeken naar hoe rechtvaardig of onrechtvaardig recht dan wel niet is.

 • Bevelen
 • Soeverein
 • Algemeen
 • Austin en Algemeenheid
(Video) Playful Kiss - Playful Kiss: Full Episode 1 (Official & HD with subtitles)

De ruimste betekenis van bevel is: iedere wet/regel (wet als bevel). Austin definieert bevel als volgt: de wens om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten, met daarbij de macht en het doel van degene die beveelt om de ander kwaad of pijn te doen als hij de wens niet op volgt. Het verschil tussen een wens en een bevel wordt bepaald door de macht en het doel van de ‘beveler’. Deze beveelt kwaad of pijn toe te doen wanneer de wens niet wordt vervuld. Een bevel is dus een wensuiting die wordt gekenmerkt door de plicht tot gehoorzamen omdat er anders een sanctie volgt. Het uitgangspunt van Austin is dat die wetten en bevelen worden uitgevaardigd door een superieur (‘meerdere’). Superioriteit betreft de macht om anderen pijn te doen en daarmee gedrag af te dwingen door de angst voor die pijn. Het gedrag zal daarmee aangepast worden aan de wensen. Kernwoorden omtrent het begrip bevel zijn: superioriteit (macht), plicht en sanctie. Zoals Austin zegt: "Recht is gebaseerd op macht."

Austin vindt het een tautologie om te zeggen dat wetten worden afgekondigd door superieuren, omdat:

Alleen soevereine superieuren kunnen bevelen voortbrengen die als rechtsregels zijn aan te merken. Alleen de soeverein wordt door Austin als rechtsbron gezien. De superioriteit/soevereiniteit wordt onderscheiden van andere superioriteits- en samenlevingsvormen door de volgende kenmerken:

(Video) Happy New Year

 • Een meerderheid van die samenleving onderwerpt zich uit gewoonte aan een aanwijsbare en gemeenschappelijke soeverein. Het maakt niet uit of die soeverein één persoon is of een bepaald lichaam of verzameling van verschillende personen.

 • De soeverein heeft zelf niet de gewoonte om te gehoorzamen aan een aanwijsbare menselijke superieur. Het kan zijn dat de soeverein zich af en toe onderwerpt aan de expliciete of stilzwijgende bevelen van andere partijen, maar er is geen aanwijsbare persoon/personen aan wie de soeverein gewoonlijk gehoorzaamt.

Begrippen soevereiniteit & onafhankelijke politieke samenleving

Een soeverein is een aanwijsbare menselijke superieur die zelf niet de gewoonte heeft om aan een superieur te gehoorzamen, maar die wel gehoorzaamheid ontmoet van de meerderheid van een samenleving. Die samenleving en soeverein zijn politiek onafhankelijk. Andere leden van de samenleving zijn ondergeschikt. Er bestaat een wederzijdse verhouding tussen soevereiniteit en ondergeschiktheid. Een onafhankelijke soevereine natie bestaat uit een soeverein en onderdanen. Een samenleving kan een politieke en onafhankelijke samenleving vormen wanneer die superieur zich uit gewoonte laat beïnvloeden door opvattingen van de samenleving. Ook is een samenleving politiek en onafhankelijk wanneer de superieur zich af en toe onderwerpt aan bevelen van bepaalde aanwijsbare partijen. Echter, een samenleving is niet onafhankelijk als een soeverein de gewoonte heeft om bevelen van een bepaalde persoon/lichaam te gehoorzamen. Een voorbeeld vormt de onderkoning. Deze kent een gedelegeerde macht. Er bestaat de gewoonte om te gehoorzamen aan de onderkoning, maar de onderkoning is geen soeverein. Daarom zijn inwoners van de onderkoning geen onafhankelijke politieke samenleving. In casu, onderwerping aan de soeverein van een grotere samenleving. Het is een politieke maar onderschikte samenleving, want het is deel van een andere samenleving. Austin stelt dat alleen de bevelen van de soeverein als macht tellen. In zijn uitleg gebruikt hij het ‘marsmannetjes’-perspectief. Hij benadrukt de genoemde kenmerken zoals de ‘gewoonte’, ‘het merendeel’ van de bevolking, ‘aanwijsbaar’ en ‘gehoorzamen’. Deze kenmerken zijn empirisch vast te stellen.

Austin benadrukt dat de soeverein zelf niet de gewoonte heeft om te gehoorzamen aan een andere persoon/lichaam. Dit betekent echter niet dat de soeverein eigenmachtig zijn gang kan gaan omdat:

 • Het niet helemaal duidelijk is wanneer er sprake is van ‘gewoonte’.

 • De soeverein mag zo nu en dan luisteren naar wat de bevolking te zeggen heeft. Dit maakt hem niet per se minder soeverein. Zolang het maar geen gewoonte wordt.

  • Hoe lang/vaak moet iets voorkomen eer er sprake is van ‘gewoonte? Hoe groot is ‘het merendeel van de bevolking?

(Video) How To Create Horizontal Tabs, Add Students & A Menu With Icons In Excel [School Manager Pt. 1]

Bevelen moeten algemeen zijn, willen zij als regel worden beschouwd.

Er bestaan twee soorten bevelen: 1. regels/wetten en 2. incidentele/bijzondere bevelen. In beide gevallen is diegene aan wie het is gericht verplicht iets te doen of na te laten.

 1. Regels/wetten: het bevel verplicht in het algemeen iets te doen of na te laten in een bepaalde categorie van handelingen. Deze regels/wetten zijn herhaalbaar en geven een bepaalde gedragskoers aan.

 2. Incidentele/bijzondere bevelen: deze verplichten tot een specifieke handeling/nalaten die op een specifieke en individuele manier wordt bepaald. Het betreft een moment-opname.

De gangbare opvatting met betrekking tot algemeenheid stelt dat een wet algemeen is als zij betrekking heeft op al diegenen. Austin stelt dat een wet algemeen is als zij betrekking heeft op een algemene klasse van handelingen (terugkeerbaarheid).

Er worden in het boek twee kanttekeningen gemaakt aan Austin´s theorie. Ten eerste, recht wortelt in het gewoonterecht. Vroeger werden al stilzwijgende afspraken gemaakt, bestonden er zeden en gewoonten die over de tijd tot stand zijn gekomen en recht zijn geworden. Deze zijn niet door de soeverein bedacht die voor Austin als enige rechtsbron geldt. Ten tweede biedt Austin´s theorie geen plaats aan het rechtersrecht. Hij trekt zich hier niks van aan.

In tekst I.4 gaat Austin in op deze tegenwerpingen. Hij zegt dat gewoonterecht de status van positief recht heeft omdat het spontaan wordt nageleefd door rechtssubjecten. Het zijn geen bevelen. Van origine is de gewoonte een gedragsregel. Gewoonte wordt positief recht wanneer deze als wet wordt aanvaard door de rechter en wanneer de rechterlijke uitspraken die daarop gebaseerd zijn worden afgedwongen door de macht van de staat. Daarvoor is het positieve moraal: de regel die over het algemeen wordt nageleefd, maar die alleen kracht ontleent door middel van algemene afkeuring.

(Video) #AskGaryVee Episode 189: Employee Poaching, Nervousness & YouTube Influencers

Austin ziet rechters als ondergeschikt. Deze zijn dienaar van de soevereine wetgever. Rechterlijke beslissingen hebben de kracht van wet, maar het is een gedelegeerde macht. Wanneer gewoonterechtelijke regels worden gezien als morele regels worden zij omgezet in positief recht. Dit positieve recht is dan door de staat vastgesteld (op een directe manier) wanneer de gewoonten in geschreven wetten van de staat bekend worden gemaakt. Zij worden op een indirecte manier vastgesteld als deze gewoonten in de rechtspraak worden geaccepteerd. Austin stelt dat wanneer rechters een gewoonte omzetten in een wettelijke regel deze regel principe door de soeverein wordt vastgesteld Immers de rechter is plaatvervanger soeverein, product van de soeverein of de staat. Rechterlijke uitspraken berusten op het –stilzwijgende- bevel waarmee de soeverein de bevoegdheid tot rechtsvorming aan de rechter heeft gedelegeerd

Regels uit het gewoonterecht zijn positieve moraal; feitelijk bestaande opvattingen over wat goed of kwaad is, over wat mag en niet mag. Naleving berust op feitelijke instemming van de betrokkenen en niet door de vaststelling door politieke superieuren. Er bestaat een verschil in bevelen. Een expliciet bevel wordt geuit door middel van woorden (geschreven/gesproken). Een stilzwijgend bevel is een wensuiting uitgedrukt in gedrag.

Positieve moraal zijn morele opvattingen (goed/kwaad). Gewoonterecht kan ook door de rechter/wetgever worden geaccepteerd en bekrachtigd. Deze resulteert in positieve moraal en positief recht. Maar volgens Austin heeft gewoonterecht geen rechtskracht, want het is niet afdwingbaar.

Austin ziet alle recht als overheidsrecht (top-down). Het recht wordt door de soeverein gewaarborgd door middel van sancties. Het recht moet worden toegepast door de rechter en de onderdanen dienen te gehoorzamen. Austin’s rechtsbegrip heeft naast de kanttekeningen ook voordelen, namelijk:

 1. Het recht ontstaat niet geleidelijk (gewoonten). Dit is niet precies en er is weinig onderscheid te maken tussen etiquetteregels (dames gaan voor) en rechtsregels (rechts heeft voorrang). Austin’s rechtsbegrip is neutraal.

 2. Zijn rechtsbegrip is geen cirkelredenering. Het recht kan worden herkend zonder de criteria en begrippen die aan het recht zelf zijn ontleend te kennen. Het recht is empirisch te bestuderen.

 3. Er hoeft niet naar de normatieve juistheid gekeken te worden. Deze behandelt hij niet. Austin stelt dat wetten worden nageleven door de dreiging van sancties.

 4. Deze drie zijn zowel positief als negatief uit te leggen.

We houden ons aan regels. Wanneer je aan de kassa staat weet je dat je iets koopt en ervoor moet betalen. Dat is de regel.

Pakachere is a nice lodge in the small quiet city of Zomba.. A chance to lease Pakachere and run it as your own business.. All you have to do it get your own working permit for Malawi (employment permit for 2 years costs $2,000), negotiate a deal with the owners, pack your bags and go.. More about Pakachere .. Zomba is nice and beautiful with lots to do and places to visit nearby.. So why do the current owners not do that themselves?. “We think Pakachere would benefit from management from younger people, who come in with new energy and ideas, and are willing to put their time and effort in running the lodge and boosting the café and restaurant.. We love Pakachere and we have many ideas, but we both rather work in different fields.” This could be your chance to run or even own your own lodge!

[toc] Wat verstaan we onder het begrip 'staat'?

De organen binnen de staat die bevoegd zijn tot het uitoefenen van dwang worden 'organen met gezag' genoemd.. Het staatsrecht verschilt van staat tot staat en is een product van een historisch proces en dus van de ontwikkeling van een bepaalde cultuur.. Doordat ieder orgaan slechts een deel van het gezag kan uitoefenen, heeft het de andere organen nodig.. Ook zonder ambtelijke ondergeschiktheid kan het voorkomen dat een bestuursorgaan wordt gecontroleerd door een hoger orgaan.. De rechter mag niet beoordelen of een formele wet in strijd is met de Grondwet (art.. Waar staat JoHo voor: Missie & Concept JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.. “We think Pakachere would benefit from management from younger people, who come in with new energy and ideas, and are willing to put their time and effort in running the lodge and boosting the café and restaurant.. Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

[toc ]Inleiding Privaatrecht regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling. De partijen zijn in beginsel gelijkwaardig.

Oplossing is in dit geval het instellen van een instantie die gezag heeft en bevoegd is om een oordeel te vellen en zo nodig sancties op te leggen.. Deze regel geeft de algemene kenmerken aan waar je een rechtsregel aan kunt herkennen (in ons recht is een regel pas geldig als hij is uitgevaardigd door het erkende gezag).. De herkenningsregel is zelf geen rechtsregel; hij is niet geldig omdat hij door een bevoegde instantie is uitgevaardigd maar omdat het bestaan ervan louter kan worden afgeleid uit het gedrag van leden van de samenleving.. Door recht te spreken op basis van de wet laat de rechter bijvoorbeeld blijken dat hij de door de wetgever uitgevaardigde regels als geldende rechtsregels aanvaardt.. In het privaatrecht is er sprake van een veranderingsregel als het gaat om normen die bevoegdheden verlenen tot het verrichten van rechtshandelingen.. In het bestuursrecht zijn secundaire regels de regels die het mogelijk maken het beleid ook echt toe te passen, de zogenaamde beschikkingen.. Eenzijdig wil zeggen dat de regel altijd geldt, onafhankelijk van de instemming of goedkeuring van de persoon tot wie het besluit gericht is.. Hier komt het strafprocesrecht om de hoek kijken, dat regels omvat van het strafproces (bijvoorbeeld de bevoegdheden van de politie tijdens de aanhouding).. De overheid kan ook aan bestuursorganen de bevoegdheid verlenen om door het afkondigen van beschikkingen de inrichting van het maatschappelijk leven te beïnvloeden.. Het strafprocesrecht is niet alleen bedoelt om mogelijke verdachten te vervolgen en te berechten, het is ook bedoeld om de mens te beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur aan de zijde van de overheid.. Het privaatrecht stelt namelijk duidelijke grenzen aan de uitoefening van de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten ten behoeve van de zwakkere partij.. Verder geeft het bestuursrecht overheden niet alleen instrumenten om maatschappelijke doelen te realiseren, maar stelt het met het oog op zorg voor de burgers duidelijke eisen waar het bestuur aan moet voldoen.

Dit is een uittreksel van het eerste hoofdstuk (Recht in het algemeen) van het boek "Inleiding in het Nederlandse recht" van Mr. J.W.P. Verheugt. Acht...

Achtereenvolgens zal besproken worden: Rechtsbronnen, nationaal en internationaal recht, materieel en formeel recht, rechtsgebieden, staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, burgerlijk recht, arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, publiekrecht en privaatrecht.. Er zijn vier verschillende vindbronnen van het positieve recht: De wet (bevat elke algemeen geldende rechtsregel) De jurisprudentie (de rechtspraak; rechters die regels maken) De gewoonte Verdragen en sommige besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Dit wordt soevereiniteit genoemd.. Verdragen Een verdrag is een schriftelijke, bindende regeling tussen staten onderling of tussen staten en volkenrechtelijke organisaties.. Regels die betrekking hebben op de inhoud van rechten en plichten, worden materieel recht genoemd.. Staatsrecht Het staatsrecht bevat de regels die betrekking hebben op de organisatie van de Staat en zijn organen en op de bevoegdheden van die organen.. Het eerste hoofdstuk van de Grondwet gaat over de grondrechten .. Een organieke wet is een uitwerking van een bepaling in de Grondwet.. Tegen een onrechtmatige beschikking kan een burger in beroep gaan bij de rechter.. Nog een andere indeling van recht is die in publiekrecht en privaatrecht .. Het publiekrecht (staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en volkenrecht) betreft de regels over de inrichting van de Staat, de bevoegdheden en de uitvoering daarvan.. Gerelateerde artikelen Materieel en Formeel recht in Nederland Het recht heeft 2 belangrijke functies: ordening van menselijk gedrag door het stellen van rechtsregels en handhaving va…. Het recht: wetboeken Binnen het recht bestaan verschillende rechtsbronnen, waarvan de wet veruit de belangrijkste is.

Amerikaanse televisie- en politieseries als Law & Order geven vaak al een tipje van de sluier hoe het strafrechtstelsel van Amerika werkt. En dat zit...

De eerste tien amendementen van de constitutie worden de Bill of Rights genoemd en leggen de rechten van de mens vast.. Amendment VI: Rechten van de verdachte, waaronder het recht op een onafhankelijke jury, het recht op een proces binnen een redelijke termijn en het recht op rechtsbijstand.. In Amerika is de wetgevende macht toebedeeld aan het Congres, de president van de Verenigde Staten heeft de uitvoerende macht en als derde is er de rechterlijke macht met aan de top het Hooggerechtshof.. Aanklagers en advocaten voeren een pleidooi om de jury te overtuigen van de schuld of onschuld van de verdachte.. In de Amerikaanse Grondwet (Amendement VI) staat weliswaar dat iedere verdachte recht heeft op een onafhankelijke jury, maar in de praktijk worden de meeste strafzaken buiten een jury om beslist, door middel van plea bargaining .. Amerikaanse revolutie Hoe ontstond de Amerikaanse revolutie en wat waren de veranderingen voor de bevolking en wat waren de veranderingen in d…

Videos

1. Ibn Arabi - The Transcendent Unity of Religions [Part 6]
(Perennial Wisdom)
2. How To Create A Drag & Drop Family Tree Maker In Excel | FREE DOWNLOAD
(Excel For Freelancers)
3. In-depth Explanation of What Caused Noah's Flood - Dr. Kurt Wise
(Is Genesis History?)
4. Disparate Pieces | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 4
(Geek & Sundry)
5. What was the Post-Flood Period? - Dr. Kurt Wise (Conf Lecture)
(Is Genesis History?)
6. Day In the Life Of Wheat Harvest On Our Montana Farm 2020
(Kate's Ag - Farm to Fashion)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 07/07/2022

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.