Duaal studeren in het hbo (2022)

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samenvormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een "gewone" voltijdopleiding. Je zitslechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd. Duale opleidingen zijn volwaardige hbo-opleidingen, met hetzelfde inhoudelijke studieprogramma als de voltijdvariant. Op dit moment worden in Nederland al zo'n 550 opleidingen duaal aangeboden.

Duaal leren is veel meer dan stage lopen. Bij een goede duale opleiding krijg je soms opdrachten vanuit school die je op je werkplek uitvoert (dit wordt ook wel action learning genoemd). De werkervaring die je opdoet, komt terug in de thema's en werkvormen van je opleiding. Zo vormen studie en werk daadwerkelijk één geheel. Een groot deel van je benodigde studiepunten haal je dan ook met activiteiten en opdrachten die je tijdens je werk uitvoert.

Wat zijn de voordelen van duaal leren?

 • Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen enje praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen.
 • Leren door te doen sluit misschien beter aan bij jouw leerstijl dan leren uit boeken.
 • Je bouwt werkervaring op tijdens je studie. Je komt daardoor beter voorbereid op de arbeidsmarkt dan bij een voltijdopleiding. Je bent na een duale opleiding min of meer direct inzetbaar.
 • Je kans op een aantrekkelijke baan is beter. Als je een duale opleiding op je cv hebt, laat je zien dat je leergierig bent en 'eager' om te werken. Bovendien heb je je als werknemer al bewezen. Dat geeft je een voorsprong op voltijders die aan hun eerste baan moeten beginnen.
 • Het werk wordt betaald.

De duale studievorm is populair bij werknemers op mbo-niveau die zich willen bijscholen tot hbo'er.

Zijn er ook nadelen?

 • Duaal studeren duurt in de regel langer dan voltijd studeren. Reken dan zeker op een half jaar langer. Dit komt doordat jenaast je opleiding een bijna full time-baan hebt.
 • In vergelijking met voltijd is het zonder meer veel zwaarder. Je moet je zowel op je werkplek als op de opleiding volledig inzetten. Op je werkplek moet je prestaties op hbo-niveau kunnen leveren. Dat is wat anders dan een relaxed bijbaantje als vakkenvuller. Doordat het zwaarder is, kun je er weinig sores naast hebben. Voor relatieproblemen of zorg voor je ouders, heb je weinig tijd.
 • Het is niet altijd eenvoudig om een werkgever te vinden die achter het concept van duaal leren staat. Als je eenmaal een werkplek hebt, wil je die dus graag houden. Daardoor kun je je gemangeld voelen door de eisen van je werkgever én je school.
 • Je moet solliciteren op een duale werkplek. Om aangenomen te worden, moet je al heel goed kunnen uitleggen wat je kunt, wat je wilt en waarom je dat wilt. Ben je daar al aan toe? Kun je zo vroeg in je ontwikkeling al een duidelijk beeld hebben van een functie? Het risico van een verkeerde keuze is best groot. Daarom is duaal studeren toch wel geschikter voor wat oudere studenten.

Ruud Koopman, studieadviseur bij SaxionHogeschoolEnschede, Opleiding Small Business and Retail Management, adviseert je van te voren uit te zoeken hoe de duale opleiding van jouw keuze omgaat met de beoordeling van je werk op de werkplek: "In mijn optiek zou een goede opleiding die volgens duale principes werkt het werk op de werkplek vooral moeten beoordelen en niet dubbel werk moeten verwachten in de school. In de praktijk komt dit helaas nog veel voor en worden zaken die de student in de praktijk heeft laten zien nogmaals op school weer van de student verwacht. Maar er zijn dus ook opleidingen waar dat beter georganiseerd is. Je raad natuurlijk al wel waar dat onder andere het geval is."

Wat is de rol van de werkgever?

De werkgever moet natuurlijk meewerken aan het leer-werk-arrangement. Hij moet passend werk bieden, begeleiding en faciliteiten. Dat spreekt niet vanzelf en niet elke werkgever zal dit kunnen bieden.

De werkgever heeft ook een rol in de beoordeling van je competenties. Een veel gebruikte vorm van toetsing in duale opleidingen zijn assessments. Je kunt dan gevraagd worden bepaalde opdrachten uit te voeren op de werkplek. Leidinggevenden van je werk en docenten van de opleiding observeren ter plekke je prestaties en bepalen welk niveau je laat zien. Je werkgever moet de voorwaarden scheppen waaronder zo'n assessment kan plaatsvinden. Hij moet die bepaalde opdracht in je werkplanning opnemen en bijvoorbeeld een ruimte ter beschikking stellen voor de beoordelaars.

Wat is een onderwijsarbeidsovereenkomst?

Als duale student moet je een zogenaamde onderwijsarbeidsoverkomst tekenen met de hogeschool én je werkgever. Daarin wordt afgesproken dat je een werkplek hebt voor bepaalde tijd, op voorwaarde dat je de bijbehorende opleiding volgt. Je bent dus zowel student als werknemer, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

De onderwijsarbeidsovereenkomst is geregeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), artikel7.7lid5:

(Video) HAN | Van mbo naar hbo: voltijd, deeltijd en duaal

"..de beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst gesloten door de instelling, de student en het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende organisatie. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat met inachtneming van het dienaangaande bij of krachtens deze wet bepaalde ten minste bepalingen over:

a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening
b. de begeleiding van de student
c. dat deel van de kwaliteiten bedoeld in artikel 7.13, tweede lid, onder c, dat de student tijdens de periode of de perioden van beroepsuitoefening dient te realiseren, en de beoordeling daarvan, en
d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden."

Wat moetje kunnen in het werk?

Je bent niet een tijdelijk stagiair in de marge van het bedrijf, maar je functioneertzoveel mogelijk als normaal medewerker. De eisen die de werkgever aan je stelt zijn afgestemd op hoever je met je studie bent. Naarmate je opleiding vordert, wordt er meer van je verwacht. Het niveau stijgt van algemene en praktischewerkzaamhedennaar gecompliceerde taken op HBO-niveau.

Krijgje betaald voor duaal werken?

In de hoofdfase krijg je een min of meer normaal salaris. De hoogte is afhankelijk van je functie en van de CAO van de sector waarin je werkt. Je hebt gewoon een arbeidscontract waarin staat hoe je ingeschaald bent. Als duaal student kun je ook in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Het salaris is niet al te hoog omdat je jong bent en veel begeleiding nodig hebt. Als je al wat ouder bent - zeg ouder dan 25 - dan is een normale baan en studeren in deeltijd misschien een aantrekkelijkere optie.

Hoe vindje een werkgever voor een duale opleiding?

In principe moet je die zelf zoeken, maar meestal kan de opleiding daarbij wel helpen. De opleidingen hebben contacten met bepaalde werkgevers die in het duale onderwijsprogramma participeren. Sommige hogescholen werken hiervoor samen met uitzendbureau's.

Hoe is de verhouding leren/werken?

Er zijn verschillende vormen van duaal onderwijs:

 • na de propedeusewerk je drie dagen per week en studeer je twee dagen (bijvoorbeeld: Gilde-HBO)
 • afwisselend werk je een half jaar en studeer je een half jaar
 • je begint met één of twee jaar voltijdstudie, waarna je tijdens het derde en vierde jaar de duale veriant van je studie volgt en dus een groot deel van je tijd werkt (bijvoorbeeld: lerarenopleidingen, waarbij je in de laatste twee leerjaren voor de klas staat)

De laatste vorm waarbij je in de hoofdfase drie of vier dagen werkt en een of twee dagen op school bent, komt het meeste voor. Maar, je zult dus bij de onderwijsinstelling en werkgever goed na moeten gaan welke invulling zij precies geven aan het concept duaal leren.

(Video) Wat is het verschil tussen een opleiding deeltijd of duaal?

Hoe wordt de studievoortgang getoetst?

Je voortgang wordt getoetst door zowel de opleiding als de werkgever. Je doet tentamens enkrijgt assessmentsop je werkplek om te beoordelen op welk niveau je competentieszijn. Alsje vorderingenstagneren, dan heeft dat consequenties voor het vervolg van de opleiding en het dienstverband.

Hoe wordje tijdens een duale opleiding begeleid?

Je wordt begeleid door een docent/mentor van de hogeschool en een bedrijfscoach van je werkgever. Als het goed is, stelt de opleiding aan de mentor hoge eisen. Hij moetzich in studenten kunnen verplaatsen én hij moet vakkennis hebben. De mentor van de opleiding moet regelmatig naar de werkplek van de student komen om te zien hoe het gaat én om te overleggen met de bedrijfscoach over je ontwikkeling. Dit reizen naar die verschillende werkplekken is zwaar voor de docent. Het is dan ook het beste als een docent niet meer dan een stuk of vijf studenten begeleidt.

In de praktijk blijkt de begeleiding op de werkplek vaak niet fantastisch te zijn. Een coach weet vaak niet hoe vaak hij je moet aanspreken, hoeveel instructie je nodig hebt en wat je precies op de opleiding leert. Wees daarop voorbereid en neem zelf het initiatief om met hem te praten en hem te informeren over waar je op school mee bezig bent. Vraag zelf om concrete opdrachten en om feedback. Vraag niet 'Hoe vind je dat het gaat?', maar 'Op welke punten kan ik mijn werkplanning of dit rapport verbeteren?' Zo voed jij je coach een beetje op.

Een belangrijk kenmerk van duaal leren is de onderwijsarbeidsovereenkomst (zie boven). Hierinmoet de vorm en frequentie van de begeleiding zijn opgenomen zodat je daar in de praktijk aanspraak op kan maken. Drie uur begeleiding op de werkplek per twee of drie weken is wel het minimum. Beroep je op deze overeenkomst als de begeleiding onvoldoende is.

Wat zijn de verschillen tussen duaal en deeltijd?

 • Opleidingen in deeltijd worden meestal gevolgd door mensen met een voltooide (mbo-)opleiding en relevante werkervaring. Zij studeren in deeltijd om hogerop te komen, of horizontaal carrière te maken. Een duale opleiding wordt juist gevolgd om werkervaring op te doen.
 • Bij een duale opleiding sluit je een samenhangende leer-arbeidsovereenkomst af met een werkgever én opleidingsinstituut. Bij studeren en deeltijd heb je zelf de verantwoordelijkheid om studie en werk los van elkaar te regelen.
 • Bij een deeltijdopleiding werk je op je werk en leer je vooral op school. Bij een duale opleiding leer je zowel op school als op het werk.
 • Een duale opleiding is een voltijdopleiding, zodat je in aanmerking kunt komen voor studiefinanciering. Bovendien wordt je opleiding (meestal) door de werkgever betaald. Een deeltijdopleiding moet je zelf financieren (maar misschien wil je werkgever daarbij helpen).

Is duaal studeren iets voor jou?

Om als duaal student te slagen moet je zelfstandig kunnen werkenen zelfdiscipline hebben. Je moet vanaf het begin van je studie de houding van een professional en de competenties van een beginnend medewerker op tenminstembo+-niveau laten zien. Er wordt een groot beroep gedaan op je zelfdiscipline, ook omdat de begeleiding vaak niet zo goed is. Je zult regelmatig meer dan 40 uur per week moeten studeren en werken. Ken je je sterktes en zwaktes? Wie zichzelf overschat, strandt geheid.

Tijdens een hbo-opleiding en in een hbo-functie moet je veel lezen, informatie verzamelen en stukken schrijven. Kijk daarom eens kritisch naar je Nederlands. Als je een hekel hebt aan schrijven, je gedachten moeilijk op papier krijgt of heel slecht spelt, dan is dat echt een zware handicap tijdens je studie. Bedenk dat je op hbo-niveau naast praktisch ook veel theoretisch bezig bent. Heb je daar zin in?

Als je al een paar jaar op mbo-niveau hebt gewerkt en graag wilt doorgroeien inje werksoort, zonder allerlei korte en dure cursussen te volgen, dan is duaal heel geschikt voor je. Je hebt al een werkritme. De praktische kant van je werk heb je vaak al goed onder de knie en dan ben je toe aan theoretische verdieping.Je beseft dat je zonder een hbo-diploma geen carrière kunt maken.

Bedenk dat je een verplichting aangaat. Je werkgever investeert fors in jou. Je moet bereid zijn dat terug te geven, bijvoorbeeld door na je opleiding nog een paar jaar bij het bedrijf te blijven en ook tijdens je studie je kennis te delen met collega's. Je baas wil zijn bedrijf graag ontwikkelen via jou. Dit zie je vooral in het MKB. Ben jij zo loyaal?

(Video) HBO-Rechten duaal studeren | Opleidingspresentatie -De Haagse Hogeschool

Een duale opleiding is dus zwaar en niet voor iedereen geschikt. Er wordt daarom scherp voor geselecteerd. Informeer in een vroeg stadium bij de instelling welke eisen gesteld worden en vraag je dan af of je door de selectie zou komen. Vraag ook of je tussentijds kunt overstappen van duaal naar deeltijd of voltijd, als duaal voor jou niet blijkt te werken.

Wie studeren er duaal?

Duale studenten zijn vaak van dezelfde leeftijd als 'gewone' voltijdstudenten. Wat echter ook veel voorkomt is dat studenten een mbo-diploma hebben, een paar jaar hebben gewerkt, en dan de behoefte voelen om toch nog een hbo-diploma te halen. Omdat ze echter al werkervaring hebben, vaak ook in de richting waarin ze de vervolgopleiding kiezen, en omdat ze snel terug willen naar de praktijk, is voor hen een duale variant heel aantrekkelijk. Deze studenten zijn dan zo tussen de 22 en de 26. Ouder dan 25 komt wat minder vaak voor, want dan is het vaak lastig om weer in de schoolbanken te gaan zitten tussen veel jongere studenten en rond te komen van het lagere salaris.

Welke varianten zijn er?

In de economische opleidingen zoals Commerciële economie of Management, economie en recht, kom je vaak de co-op variant tegen. Deze term staat voor 'co-operative education'. In dit model volg je de propedeuse in voltijd op school. In het eerste semester van de hoofdfase ga je direct aan het werk, of je krijgt eerst nog les op school. Daarna werk je afwisselend een half jaar en volg je een half jaar les. Tijdens de werkperiode is er meestal een dag per week gereserveerd voor aanvullende lessen of korte vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld voor gespreksvoering.

Voordeel: voor werkgevers is het prettig om een half jaar aaneengesloten verzekerd te zijn van hun werknemer. Nadeel: in die lange werkperiode kan de band tussen de opleiding en de werkplek wel eens te los worden. Wat op school geleerd is, kan op het werk weer wegzakken. Wat op het werk geleerd is, wordt soms door docenten niet gebruikt. Docenten gaan dan weer verder waar ze een half jaar geleden gebleven zijn.

In het sociaal-agogisch onderwijs (opleiding voor maatschappelijk werker bijvoorbeeld) komt de concurrency-variant veel voor. Deze opleidingen bouwen voort op de competenties die een student tijdens zijn werkervaring op mbo-niveau al heeft behaald.Het is de bedoeling dat de functie van destudent op zijn werkplek meegroeit met de competenties die hij in de opleiding verwerft. Zijn functie moet dus ook meegroeien van mbo naar hbo, van uitvoerend werk naar werk met leidinggevende en beleidstaken. Dit lukt niet altijd, omdat er geen contract is tussen student, opleiding en werkplek. Het mag daarom eigenlijk geen duale opleiding heten, maar het is dan 'gewoon' deeltijdonderwijs.

Hoe kies je een hogeschool?

Als je overweegt je in te schrijven voor een duale opleiding kun je bij de keuze van een hogeschool letten op:

 • de hulp die je krijgt bij het vinden van een werkplek die voor jou geschikt is

 • de vorm en frequentie van de begeleiding die je krijgt

  (Video) Vlog - Studenten Verpleegkunde Duaal

 • hoe streng er gecontroleerd wordt op het naleven van de onderwijsarbeidsovereenkomst

 • hoeveel duale studenten er staat ingeschreven (een hoog aantal is meestal een signaal van kwaliteit)

 • hoe lang de duale opleiding al bestaat (hoe langer hoe beter)

 • de mening en tevredenheid van afgestudeerden en studenten die een paar jaar bezig zijn

 • Accreditatierapporten in de NVAO-databank (dit is vooral bij commerciële opleidingen belangrijk; zij worden allemaal gekeurd door de NVAO en de rapporten daarvan zijn openbaar)

 • de Keuzegids Hoger Onderwijs, F.Steenkamp, A.de Moor en M.van Beek,ISBN boek:9011087194, op cd:9011089375). Deze kun je in de Openbare Bibliotheek raadplegen.

Aanbevolen websites

Auteurs: Isabelle Langeveld en René Pijlman

FAQs

Duaal studeren in het hbo? ›

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een "gewone" voltijdopleiding. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd.

Wat is een duaal opleiding hbo? ›

Tijdens een duale opleiding combineer je werk en studie. Wat je leert, breng je direct in de praktijk op een werkplek passend bij je opleiding. Werk en opleiding vullen elkaar dus aan. Je ontvangt salaris voor de dagen waarop je werkt en je ontvangt studiefinanciering voor de periode dat je studeert.

Is duaal hbo moeilijk? ›

Verhouding leren/werken

Niet alle duale opleidingen werken hetzelfde. Er zijn verschillende vormen van de verdeling tussen leren en werken. Soms studeer je bijvoorbeeld eerst een jaar fulltime, waarna je na het halen van je propedeuse drie dagen per week gaat werken en twee dagen per week studeren.

Hoeveel verdient een duaal student? ›

Volgens Glassdoor kan een duale student €13 à €14 per uur verdienen op basis van een contract van 24 uur per week waarbij je 2 dagen per week naar school gaat. Je komt dan uit op een bruto bedrag van €1.248 per maand, omgerekend is dat €1.177 netto per maand.

Welke duale opleidingen zijn er? ›

 • Duaalopleidingen. Universiteiten. Wageningen University Universiteit Tilburg TU Eindhoven TU Delft Universiteit Twente Vrije Universiteit.
 • HBO Communicatie. Hogeschool Arnhem Nijmegen.
 • HBO Toerisme. NHTV.
 • HBO Economie. Hogeschool Rotterdam.
 • HBO Gezondheid & Sport. Hogeschool Rotterdam.

Waarom kiezen voor duaal? ›

Wat zijn de voordelen van duaal leren? Je kunt theoretische kennis direct in de praktijk plaatsen en toepassen en je praktische vaardigheden dagelijks op hoog niveau oefenen. Leren door te doen sluit misschien beter aan bij jouw leerstijl dan leren uit boeken. Je bouwt werkervaring op tijdens je studie.

Wat is het verschil tussen BBL en duaal? ›

Een duale opleiding is een combinatie van werken en leren. Deze onderwijsvorm is voor jou interessant als je een mbo 4-student bent met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of als je een baan hebt en hogerop wilt komen. De lesinhoud en opdrachten zijn gekoppeld aan de situatie op je werk.

Waar heb je recht op als deeltijdstudent? ›

Jouw maximale leenbedrag voor een deeltijdstudie kan nooit meer zijn dan het bedrag dat jij aan college- of lesgeld moet betalen. Studieboeken, andere studiematerialen of reis– en verblijfkosten vallen hier niet onder. Voor het studiejaar 2020-2021 is het maximumbedrag voor hbo en universiteit € 10.715,-.

Is duaal voltijd? ›

Een duale opleiding geldt als een voltijd opleiding, wat betekent dat studenten recht hebben op studiefinanciering. Dit ontvangen studenten voor de periode waarin zij studeren. Wanneer ze aan het werk zijn, ontvangen zij als werknemer salaris van de werkgever.

Hoe oud moet je zijn voor duaal leren? ›

Je moet ofwel minstens 16 jaar oud zijn, ofwel ben je 15 en heb je de eerste twee jaar van het secundair onderwijs afgerond (je hoeft niet geslaagd te zijn). Een duale opleiding in de derde graad bso of tso kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Wat is een Associate Degree? ›

Een associate degree-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding die veelal in samenwerking met mbo en werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de associate degree ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Deze hbo opleiding is onder andere bedoeld voor mbo-4 studenten en voor werkenden.

Hoe werkt een deeltijd studie? ›

Een voltijdopleiding kent een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week: 20 contacturen en 20 uren zelfstudie. Bij een deeltijdopleiding is dit in totaal gemiddeld 20 uur per week, waarbij de contacturen vaak op één dag worden gecombineerd. Meestal heb je dan van 's middags tot 's avonds les.

Wat betekent deeltijd? ›

Parttime werk is de tegenhanger van fulltime werk. Een fulltime baan of fulltime functie is een functie waarbij een werkweek bestaat uit 36-40 uur. In een deeltijdfunctie of parttime baan werkt men minder dan 36 uur maar wel meer dan 12 uur per week.

Wat voor hbo opleidingen zijn er? ›

Zo heb je bijvoorbeeld Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Economics (BEc), Bachelor of Laws (LLB), Bachelor of Nursing (BN). Als je een hbo-bachelordiploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar een masteropleiding. Je kunt er ook voor kiezen om te gaan werken.

Hoeveel studiepunten moet je halen om door te gaan Avans? ›

Om je opleiding af te ronden moet je 240 studiepunten behalen. Voor de overige 30 punten volg je een minor naar keuze. Dit doe je in het derde of vierde jaar van je opleiding. Een minor duurt een half studiejaar.

Is duaal leren betaald? ›

Dat verschilt van opleiding tot opleiding. Voor een opleiding met minder dan 20 uur per week op de werkplek word je niet betaald. Voor een opleiding met 20 uur of meer per week op de werkplek, kan je wel worden betaald.

Wat is het verschil tussen duaal en deeltijd? ›

Bij een duale studie worden werken en studeren gecombineerd. Anders dan bij een deeltijd studie, vullen je werk en de studie elkaar aan. Zonder passend werk kun je geen duale opleiding volgen. Tijdens de opleiding hoef je geen stage te lopen.

Wat is een duale leerroute? ›

Duaal leren is een manier van leren in het beroepsonderwijs, waarbij jongeren een vak leren door een combinatie van lessen op school en ervaring in een werkomgeving. Jongeren leren voltijds, soms in een bedrijf en soms op school.

Wat is een BBL leerling? ›

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg waarbij je het grootste deel van de opleiding op school te vinden bent. BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een BBL studie betekent een combinatie van werken en leren, waarbij je in dienst bent van een erkend leerbedrijf.

Wat is beter BOL of BBL? ›

Welke variant beter is, hangt af van jouw persoonlijke voorkeuren. Ga je bijvoorbeeld liever naar school en vind je studeren leuk, dan is een BOL opleiding zeer geschikt. Hier heb je ook veel contact met studiegenoten. Wanneer je liever werkt dan dat je studeert, dan kan een BBL opleiding interessant zijn.

Heb je met deeltijd recht op studiefinanciering? ›

Als u een opleiding in deeltijd volgt, hebt u geen recht op studiefinanciering. U kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen. Valt u onder de Rutteregeling? Dan wordt u niet alleen ingeschreven bij een deeltijdopleiding, maar ook bij een voltijdopleiding.

Wat is Tegemoetkoming deeltijders? ›

De tegemoetkoming deeltijders is een tegemoetkoming voor wie een deeltijdopleiding volgt voor een vmbo theoretische leerweg, havo- of vwo-deeltijdopleiding. De tegemoetkoming is ook beschikbaar voor: Wie in het vavo, het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs, onderwijs volgt.

Wat kost een deeltijd opleiding? ›

Wat kost in deeltijd studeren? Ga je niet voltijds of duaal studeren, maar in deeltijd? Dan betaal je minder collegegeld per jaar. Het wettelijk collegegeld voor deeltijdopleidingen voor het studiejaar 2022-2023 bedraagt tussen de € 1.315,- en € 2.209,-.

Is duaal voltijd? ›

Een duale opleiding geldt als een voltijd opleiding, wat betekent dat studenten recht hebben op studiefinanciering. Dit ontvangen studenten voor de periode waarin zij studeren. Wanneer ze aan het werk zijn, ontvangen zij als werknemer salaris van de werkgever.

Wat houdt een Associate degree in? ›

Een associate degree-opleiding is een 2-jarige hbo-opleiding die veelal in samenwerking met mbo en werkveld wordt ontwikkeld. Het eindniveau van de associate degree ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Deze hbo opleiding is onder andere bedoeld voor mbo-4 studenten en voor werkenden.

Hoe oud moet je zijn voor duaal leren? ›

Je moet ofwel minstens 16 jaar oud zijn, ofwel ben je 15 en heb je de eerste twee jaar van het secundair onderwijs afgerond (je hoeft niet geslaagd te zijn). Een duale opleiding in de derde graad bso of tso kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.

Wat voor hbo opleidingen zijn er? ›

Zo heb je bijvoorbeeld Bachelor of Science (BSc), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Economics (BEc), Bachelor of Laws (LLB), Bachelor of Nursing (BN). Als je een hbo-bachelordiploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar een masteropleiding. Je kunt er ook voor kiezen om te gaan werken.

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren.. Als je een duale opleiding op je cv hebt, laat je zien dat je leergierig bent en 'eager' om te werken.. Ruud Koopman , studieadviseur bij Saxion Hogeschool Enschede, Opleiding Small Business and Retail Management , adviseert je van te voren uit te zoeken hoe de duale opleiding van jouw keuze omgaat met de beoordeling van je werk op de werkplek: "In mijn optiek zou een goede opleiding die volgens duale principes werkt het werk op de werkplek vooral moeten beoordelen en niet dubbel werk moeten verwachten in de school.. In de praktijk komt dit helaas nog veel voor en worden zaken die de student in de praktijk heeft laten zien nogmaals op school weer van de student verwacht.. Je wordt begeleid door een docent/mentor van de hogeschool en een bedrijfscoach van je werkgever.. De mentor van de opleiding moet regelmatig naar de werkplek van de student komen om te zien hoe het gaat én om te overleggen met de bedrijfscoach over je ontwikkeling.. In de praktijk blijkt de begeleiding op de werkplek vaak niet fantastisch te zijn.. Bij een deeltijdopleiding werk je op je werk en leer je vooral op school.. Bij een duale opleiding leer je zowel op school als op het werk.. Er wordt een groot beroep gedaan op je zelfdiscipline, ook omdat de begeleiding vaak niet zo goed is.. Vraag ook of je tussentijds kunt overstappen van duaal naar deeltijd of voltijd, als duaal voor jou niet blijkt te werken.. Deze studenten zijn dan zo tussen de 22 en de 26.. Ouder dan 25 komt wat minder vaak voor, want dan is het vaak lastig om weer in de schoolbanken te gaan zitten tussen veel jongere studenten en rond te komen van het lagere salaris.. Deze opleidingen bouwen voort op de competenties die een student tijdens zijn werkervaring op mbo-niveau al heeft behaald.. Het is de bedoeling dat de functie van de student op zijn werkplek meegroeit met de competenties die hij in de opleiding verwerft.

En dan is het ook wel fijn als er nog tijd over is voor iets van een sociaal leven.. Je hebt waarschijnlijk wel bijbaantjes gehad maar dan ben je vooral bezig met geld verdienen en kijk je nog niet zo kritisch naar de organisatie of naar je eigen manier van werken.. Je kunt ook met je baas en je collega's over je opdrachten praten.. Deze semesters volg je afzonderlijk van elkaar, maar je kunt er ook voor kiezen om semesters parallel te volgen.. Dat zijn lange dagen als je 's ochtends ook nog naar je werk gaat.. Als die begeleiding niet goed geregeld is, je mentor heeft bijvoorbeeld te weinig tijd voor je, dan is dat een goede reden om van hogeschool te veranderen.. Je kunt elk jaar van hogeschool veranderen als je wilt.. Maar, als je in deeltijd gaat studeren, moet je in je achterhoofd houden dat je het in de eerste plaats voor jezelf doet en niet voor je baas.. Overtuig je baas ervan dat je de kans moet krijgen opdrachten op het werk uit te voeren, ook als hij de manier van werken die jij aangeleerd krijgt maar onzin vindt.

Het volgen van een voltijds studie aan de hbo of universiteit ligt meestal eerder voor de hand.. Het komt bij jou als ouder dan ook vast als een verrassing als je kind aangeeft een deeltijd studie te willen volgen.. Bijvoorbeeld als je kind al geprobeerd heeft om een voltijd studie te volgen, maar deze weg het gewoon niet is.. Je kind heeft bij het volgen van een deeltijd studie geen recht op studiefinanciering van DUO.. “Je kind heeft bij het volgen van een deeltijd studie geen recht op studiefinanciering van DUO”. Er zijn wat dat betreft voor je kind zeker wel meerdere opties om een passende studie in deeltijd te volgen.. Het hebben van een baan en de wens om te studeren, vormt doorgaans het uitgangspunt om een deeltijd studie te volgen.. De duur van een studie in deeltijd is afhankelijk van eventuele vrijstellingen en van het studiesucces.. De hogeschool helpt je kind bij het volgen van een duale opleiding echter niet altijd mee met het zoeken naar werk.. Er is bij duaal leren overigens sprake van in de praktijk deeltijd leren en deeltijd werken met een verschil ten opzichte van een reguliere deeltijd studie.. Zo werkt het: Bij een duale studie krijgt je kind punten voor het werken en voor het leren.. Bij een deeltijd studie krijg je kind alleen punten voor het volgen van de studie en niet voor het werk.. Het is wel haast een vereiste dat je kind gedisciplineerd is om een hbo-studie thuis te volgen.

Of je nu fulltime, in deeltijd of duaal studeert: het maakt voor je diploma en je competenties niet uit.. Je volgt dan in principe elke dag lessen, je doet opdrachten, je loopt stages en je doet tentamens.. De kennis die je opdoet tijdens je studie, kun je meteen in de praktijk brengen.. Je hebt dan ook een leer-werkcontract met je werkgever én je onderwijsinstelling.. Soms studeer je bijvoorbeeld eerst een jaar fulltime, waarna je na het halen van je propedeuse drie dagen per week gaat werken en twee dagen per week studeren.. Daarnaast komt het veel voor dat je eerst twee jaar fulltime studeert en daarna pas twee jaar duaal studeert, waarbij je dan vier dagen per week werkt en één dag per week studeert.. Want ook al word je gezien als volwaardig lid van het team, je bent nog altijd aan het leren en zult dus zeker vragen hebben.. Doordat je het werk waarvoor je studeert direct uitvoert, krijg je een realistisch en compleet beeld van je toekomstige baan.. Doordat je leert in de praktijk, krijg je sneller meer verantwoordelijkheid in je baan, waardoor je sneller groeit.. De kennis en ervaring die je op je werkplek opdoet, kun je ook gebruiken tijdens je studie.. Duaal studeren is zwaarder, omdat je zowel op je werkplek als op je studie zo goed mogelijk je best moet doen.. Doordat je met de school en de werkplek een overeenkomst aangaat, is het belangrijk dat je vooraf goed weet of dit is wat je wilt.. Het kan zijn dat je het lastig vindt om de eisen van je opleiding en je werkgever met elkaar te combineren.

Je combineert dan je opleiding met een betaalde baan.. Kies je voor Associate degree, dan werk je aan je persoonlijk ontwikkelingsplan.. Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren.. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.. Je kiest een minor en geeft een eigen accent aan je opleiding.

36 gerelateerde vragen gevonden Studeren in deeltijd brengt best een aantal voordelen met zich mee: ... Doordat je gaat studeren naast je baan kun je gewoon geld blijven verdienen, een win-win situatie.. Ga uit van een schooldag bij de opleiding, één dag stage in je eerste jaar (in het tweede jaar wordt dit meer) en 15 tot 20 uur zelfstudie .. Bij een deeltijdstudie is het precies andersom: je werkt de hele week en volgt daarnaast een opleiding .. Als je zelf een groot bedrag bijverdient gaat de overheid ervan uit dat je geen studiefinanciering nodig hebt om een opleiding te volgen.. Dit zijn academische masterprogramma's, waarin de doelen van de opleiding deels in de werksituatie gestalte krijgen, en inzichten en theorievorming uit de studie vertaald worden naar de beroepspraktijk.. Je moet al werk hebben en voor een deel van de opleidingen geldt dat je relevante werkervaring moet hebben.

De functie van junior backoffice medewerker is ideaal wanneer jij:. ~ een economische, juridische of financiële hbo achtergrond hebt. ~32-40 uur per week beschikbaar bent. ~ secuur te werk gaat. ~ analytisch bent ingesteld. Wat krijg je ervoor.... ...dus belangrijk dat je sociaal bent ingesteld.Belangrijk voor deze functie is verder dat jij:» In het bezit bent van een relevant HBO diploma (Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek, HBO-V);» Kennis hebt van begeleidingsmethodieken en verschillende doelgroepen;» Ervaring.... - Kandidaten zonder zorgachtergrond worden niet toegelaten.- De voorkeur gaat uit naar een HBO opgeleide Social Worker.- Kandidaten met een MBO4 opleiding mogen ook reageren maar ervaring is wel vereist.- De zorgvisie van.... Jij gaat cliënten van de gemeente helpen met hun leven weer op orde krijgen, door middel van hun administratie op orde te krijgen.. Dit doe je onder andere door het voeren van intake- en begeleidingsgesprekken, maar ook door het maken van een plan van .... Als jeugdzorgwerker houd je je bezig met het observeren, ondersteunen en adviseren van de jongeren.. Samen met je team vorm je een belangrijke basis voor de jongeren.. Jij. hebt een hbo diploma in juridische, financiële of economische richting in de pocket. komt graag 36 tot 40 uur per week je kunsten vertonen.... Staat het begeleiden van cliënten bij jou centraal en draag jij graag bij een positieve sfeer op de afdeling.. ...gebied van GGZ in Barendrecht (en regio Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland) waar je via Zorgwerk flexibel kan werken als Deta - Begeleider HBO niveau 5 (in loondienst of als zzp'er).. ...op het gebied van Gehandicaptenzorg in Almere (en regio Flevoland, Flevoland) waar je via Zorgwerk flexibel kan werken als Begeleider HBO niveau 5 (in loondienst of als zzp'er).. Voor United Talent is Aardoom & de Jong op zoek naar een: Coach/ Consultant/ Trainer 32 uur per week United Talent breidt uit en is op zoek naar een nieuwe collega met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.. ...Heb jij net je HBO diploma behaald en kan jij niet wachten om je financiële carrière te starten in een functie waar jij veel kan leren.. ...Heb jij net je HBO studie afgerond of ben je bijna klaar met je HBO opleiding in de richting van; Economie, Finance, Rechten, Communicatie, Management, Bedrijfskunde en wil je het nieuwe jaar aftrappen met een gave nieuwe baan?

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink .. Dit doe je door in te loggen met je DigiD .. Wil je in september starten met je deeltijdopleiding?. Meld je dan vóór 1 juli aan.. Wil je in februari starten met de opleiding?. Meld je dan uiterlijk 15 december aan.. Op de algemene aanmeldpagina staat dat je je voor 1 mei moet aanmelden, de aanmelddeadline voor deze opleiding is 1 december bij start in februari.. Na het aanmelden Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan.. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven.. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.. Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan.. je persoonsgegevens zijn geverifieerd je vooropleiding(en) zijn geverifieerd je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging. Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Videos

1. HBO Rechten Duaal | opleidingsfilm De Haagse Hogeschool
(De Haagse Hogeschool)
2. HBO: wat je MOET weten | HBO studie Tips // Anne Verbij
(Anne Verbij)
3. Arie - Accountancy Duaal - Hogeschool Utrecht
(Hogeschool Utrecht)
4. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN VOLTIJD, DEELTIJD EN DUAAL? | Hogeschool Rotterdam
(Hogeschool Rotterdam)
5. HBO-V Duaal
(Maria Noorda)
6. ZO ZIET MIJN SCHOOLDAG OP HET HBO ERUIT ✩ Isa Luna
(Isa Luna)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated: 09/08/2022

Views: 5579

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.