Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (2022)

Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (1)

Februari

< Januari
Maart >
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (2)
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (3)

1

februari

2019

Hoogste instroom in hbo ooit De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. >
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (4)

6

februari

2019

Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm Op 6 februari vond bij de HKU weer een werkconferentie plaats rondom KUO Next Agenda 2016-2020. Ruim tweehonderd deelnemers vanuit de kunsthogescholen keken vooruit naar het kunstonderwijs van de toekomst. >
(Video) Metallica: Live in Manchester, England - June 18, 2019 (Full Concert)

11

februari

2019

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten en het ministerie van OCW tekenden op 11 februari het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. >
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (5)

20

februari

2019

Geen noodzaak maatregelen numerus fixus Werken aan eerlijke kansen, toegankelijkheid en studiesucces is voor hogescholen een blijvende opdracht die ze graag samen met hun regionale partners oppakken. Maar de hogescholen zijn beducht voor nieuwe regelgeving, omdat die vanwege de daarmee gepaard gaande bureaucratie vaak contraproductief uitpakt. >
Hoogste instroom in hbo ooit
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (8)

1 FEBRUARI 2019

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars

Hoogste instroom in hbo ooit

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit.“Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden de weg naar onze hogescholen. De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af ”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Procentueel is de instroom vooral toegenomen bij associate degree opleidingen (+31,6%) en deeltijdopleidingen (15,0%). De instroom van vwo’ers in het hbo groeit dit jaar met 4,9% ten opzichte van vorig studiejaar en is daarmee procentueel de grootste groeier vanuit het toeleverend onderwijs.

Nog nooit zoveel studenten in het hbo
De instroomgroei is ook zichtbaar in het aantal inschrijvingen: er zijn in het studiejaar 2018-2019 in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Dit is 0,7% meer dan in het vorige studiejaar waardoor ook de stijgende lijn van vorig jaren doorzet. Het aantal afgestudeerden steeg met 3,2% naar 76.405 afgegeven diploma’s in studiejaar 2017-2018.

Hoogste groei in deeltijdonderwijs
Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2015 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zagen we een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.448. In 2018 zijn er maar liefst 12.018 studenten begonnen aan een deeltijdstudie, 15,0% meer dan in 2017.

Grootste toename bij onderwijs
De grootste absolute instroomtoename in een opleiding vindt plaats bij de opleiding tot leraar basisonderwijs. De instroom in deze opleiding groeit landelijk met 10,2% ten opzichte van vorig jaar (+442 studenten). Opvallend hierbij is de grote instroomtoename van 30-plussers (+49,3%) in vergelijking tot studenten onder de 30 (+7,4%). Hierdoor is dit studiejaar 9,2% van de pabo-instromers 30 jaar of ouder, terwijl dit vier jaar geleden nog 3,5% was. “Hogescholen bieden hun deeltijdonderwijs steeds flexibeler aan, zodat ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en met zijn eigen talent kan leren. Heel mooi om te zien dat dat aansluit bij de behoefte van onze studenten”, aldus Maurice Limmen.

Aantal mbo-ers in de lift
Uitgesplitst naar vooropleiding is er een grote groei te zien in de instroom vanuit het mbo. Gediplomeerde mbo’ers weten vooral ad-opleidingen steeds beter te vinden. Terwijl er vier jaar geleden minder dan 6% van de instromende mbo’ers koos voor een ad-opleiding, kiest dit studiejaar 11,6% van de instromende mbo’ers voor dit onderwijstype.

Instroom vanuit vwo sterkgegroeid
Na een daling van een aantal jaren van de vwo-instroom is er sinds vorig studiejaar weer een licht herstel waar te nemen dat sterker doorzet in het huidige studiejaar (+4,9%). Daarmee is de instroom vanuit een vwo-opleiding ten opzichte van andere vooropleidingen (mbo en havo) procentueel het sterkt gegroeid.

Instroom in sector gezondheidszorg in 4 jaar tijd met 27% gegroeid
De instroom in de sector Gezondheidszorg is in vier jaar tijd met maar liefst 27,0% toegenomen. Gezondheidszorg is ook de sector met de grootste percentuele groei van het aantal inschrijvingen. De instroomgroei van 6,1% ten opzichte van vorig studiejaar in deze sector komt onder andere door de start van enkele nieuwe masteropleidingen. “Deze groei zal als het goed is alleen maar doorzetten”, verwacht Maurice Limmen. Voor het collegejaar 2019-2020 laten namelijk de meeste hogescholen de numerus fixus voor de bachelor opleiding Verpleegkunde los, daardoor krijgt deze opleiding ook weer meer ruimte om te groeien. Dit in tegenstelling tot studiejaar 2018-2019, waarvoor tien van de zeventien hogescholen nog een numerus fixus hanteerden. “Die ruimte en groei hebben we nodig om tekorten te kunnen oplossen.”

Associate degree groeit nog steeds het hardst
De groei van de instroom per type opleiding is wederom bij de Associate degree het grootst, 31,6% (32,5% in 2016-2017). De aandacht voor Associate degree opleidingen en het toenemende aanbod daarvan leidt nu voor het derde jaar op rij tot een stevige groei. Daardoor is het aantal studenten bij een ad-opleiding is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. Hierdoor benadert dit onderwijstype dit studiejaar de omvang van de masteropleidingen. Maar ook het aantal masterstudenten is met 5,7% gegroeid. “Meer aandacht voor differentiatie van ons aanbod, keuzemogelijkheden in de vorm en perspectief om verder te studeren door verruiming van het aanbod van masteropleidingen wordt duidelijk zichtbaar in onze instroomcijfers.”

Met hetdashboard instroom, inschrijvingen en diploma'sis het mogelijk om studentenaantallen per vestiging of per opleiding te raadplegen.

(Video) Metallica: Fuel (Nashville, TN - January 24, 2019)
Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (9)

6 FEBRUARI 2019

Werkconferentie KUO Next 2016-2020 6 februari 2019

Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm

(Video) Metallica: Hardwired (Little Rock, AR - January 20, 2019)

Op 6 februari jl. vond bij de HKU weer een werkconferentie plaats rondomKUO Next Agenda 2016-2020. Ruim tweehonderd deelnemers vanuit de kunsthogescholen keken vooruit naar het kunstonderwijs van de toekomst. De dag viel uiteen in twee delen. In de ochtend stonden studenten en docenten centraal en het belang van KUO Next voor hun visie op toekomstig onderwijs. In de middag gingen leden van de disciplinenetwerken, specialisten, leden van het sectoraal adviescollege en bestuurders verder de diepte in op de vier KUO Next thema’s. Studenten van de HKU luisterden de dag op met installaties en (muziek)producties.

Keynote speaker Tinkebell prikkelde aanwezigen met een schets van haar loopbaan als student aan verschillende kunsthogescholen. Ze was een “student from hell”, die alles ter discussie stelde en bepaald geen vooraf geplande route door de kunsten doorliep. Tinkebell riep studenten op hun eigen pad te kiezen en te leren door op verschillende plekken rond te kijken en regelmatig van perspectief te wisselen.

Dagvoorzitter Gaby Allard (voorzitter van het Sectoraal Adviescollege KUO) riep alle aanwezigen op de werkconferentie te gebruiken om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen door te delen en samen te werken om de aanwezige kennis verder te ontwikkelen. Tijdens twee plenaire sessies spraken deelnemers zich uit over het belang en de urgentie van de KUO Next thema’s en de waarde van het kunstonderwijs. Bovenaan plaatste men talentontwikkeling. In het kunstonderwijs wordt het artistieke talent van morgen opgeleid: mensen die voor nieuwe perspectieven zorgen en creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke uitdagingen; professionals die ook buiten de kunstensector zeer relevant zijn.

Onderzoek staat ook nog steeds hoog op de agenda, naar nieuwe technologie, diversiteit, inclusiviteit, en nieuwe methodologieën. Het investeren in de vooropleidingen blijft voor alle aanwezigen een belangrijk punt, maar over het inzetten van budget hiervoor is men verdeeld. Kunsthogescholen zetten zich via de sectorale afspraak uit het voormalige sectorplan al in, ook met budget, om de vooropleidingen te verbeteren. Ze vinden het noodzakelijk om te investeren in de volgende generaties kunststudenten. Maar dit kan niet alleen vanuit de hogescholen worden opgepakt. Aanwezigen zien hier ook een rol voor het reguliere onderwijs in samenwerking met het KUO weggelegd. Verder werd gediscussieerd over de waarde van een inmiddels aanzienlijke groep internationale studenten. Ze zorgen voor nieuwe perspectieven en brengen nieuwe visies. Op die manier worden studenten voorbereid op een internationaal werkveld. Tegelijk werd ook de vraag gesteld over het percentage studenten op het totaal en of dat van invloed is op de toegankelijkheid voor Nederlands talent. Tenslotte konden aanwezigen zich uitspreken over het onderwijs van de toekomst. Is over tien jaar een vierjarige bacheloropleiding nog wel de norm of is het onderwijs helemaal modulair opgebouwd?

In twee rondes break-out sessies hebben de aanwezigen vervolgens verder gewerkt aan de KUO Next thema’s.


Talent
In de ochtend stond de vooropleiding van studenten van verschillende kunstvakopleidingen centraal. Studenten werden hierover geïnterviewd en gaven aan welke kansen en belemmeringen ze hebben ervaren. De keuze voor een kunstopleiding blijkt vanuit het voortgezet onderwijs vaak niet optimaal gefaciliteerd of gestimuleerd. Doorslaggevend om toch voor de opleiding te kiezen is een bemoedigend tegengeluid en voldoende doorzettingsvermogen. Studenten zijn zich er zeer van bewust dat werken in de kunsten niet betekent dat je in een gespreid bed terecht komt. Een vaste werkplek is de uitzondering en vaak vervul je meerdere functies en rollen tegelijk.

In de middag heeft Team Talent onder andere verder gesproken over de samenwerking met hetFonds Cultuurparticipatieom talentroutes transparant(er) te maken en talent te faciliteren dat de weg naar het kunstvakonderwijs minder goed weet te vinden. Vanuit eigen middelen financieren hogescholen een met het Fonds opgezet programma. Verder heeft het team stil gestaan bijbest practicesop het gebied van het vergroten van diversiteit in de instroom en toelating aan de hand van de ervaring van de Filmacademie (AHK). Belangrijkste leerpunt daar is dat, hoe ingewikkeld het onderwerp ook is, het begint met het maken van de keuze en het gaan doen.

Onderzoek
Tijdens de ochtendsessie presenteerden vier postdocs vanuit de kunsthogescholen hun onderzoek. Zij ontvingen financiering uit de nieuwe hbo-postdoc regeling van Regieorgaan SIA. Vervolgens is met studenten en docenten verder gepraat over de onderzoeken en de betekenis ervan voor het onderwijs.

In de middag is een eerste schets besproken van een visie op de derde cyclus voor het kunstonderwijs. Aanwezigen spraken over noodzaak en opbrengsten van zo’n derde cyclus en hoe de kwaliteit ervan geborgd en verder ontwikkeld kan worden.

Internationalisering en Relatieagenda
In de ochtend is bij studenten en docenten input opgehaald voor de storyline: Herkennen de studenten en docenten de thema’s, hoe zien zij die terug in de praktijk en hoe zouden zij het uitleggen? Een kern van de storyline is dat het KUO een aantal competenties centraal stelt en het vermogen om hiertussen te schalen: maken, denken, durven, delen.

In de middag is, na presentaties vanDutch Cultureen de cultureel attaché in Italië, onder andere gediscussieerd over hoe het KUO de verbinding kan leggen tussen kunstvakonderwijs en de infrastructuur van het postennetwerk.

Flexibilisering
Inmiddels heeft CINOP de FlexScan helemaal toegespitst op het kunstonderwijs. Er ligt nu een instrument om binnen de kunsthogescholen en de sector als geheel het gesprek te voeren over flexibilisering. In de ochtend- en middagsessie is met de scan gewerkt. Daar bleek dat het begrip flexibilisering heel verschillende beelden oproept. Duidelijk is wel dat door allerlei verschillende ontwikkelingen talentontwikkeling steeds meer vraagt om flexibel onderwijs. Een programma-gedreven curriculum is niet langer de enige vorm waarin onderwijs wordt aangeboden. Het vraagt moed van een organisatie om vanuit de signatuur van een student en het pad dat hij/zij doorlopen heeft te denken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een student wordt doorverwezen naar andere opleidingen voor een aangepaste route.

Vol op stoom gaan de teams nu richting het eind van de KUO Next Agenda. De volgende werkconferentie vindt plaats op 2 oktober 2019 bij AKV|St. Joost.

Fotografie: Anne Toonen
Videoverslag: Jorn Prinsen

Februari - Jaarbericht jan-jun 2019 (10)

20 FEBRUARI 2019

Geen noodzaak maatregelen numerus fixus

Werken aan eerlijke kansen, toegankelijkheid en studiesucces is voor hogescholen een blijvende opdracht die ze graag samen met hun regionale partners oppakken. Maar de hogescholen zijn beducht voor nieuwe regelgeving omdat die vanwege de daarmee gepaard gaande bureaucratie vaak contraproductief uitpakt. Een voorbeeld daarvan vormt het voornemen om iedere numerus fixus aanvraag in de toekomst vooraf te gaan toetsen. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, wijst op het zeer beperkte aantal numerus fixusopleidingen dat is gedaald van 125 in 2016/17 naar slechts 41 in 2019/20. “Voorkom dus bureaucratie en geef hogescholen het vertrouwen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Hogescholen maken alleen de keuze een numerus fixus op te leggen als dat echt noodzakelijk is”, aldus Maurice Limmen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de brief kansengelijkheid en toegankelijkheidvan de minister van OCW waarin zij uiteen zet welke maatregelen zij gaat nemen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te waarborgen en om de kansengelijkheid in het hoger onderwijs verder te stimuleren. De aandacht die de minister geeft aan de thema’s kansengelijkheid, toegankelijkheid en studentenwelzijn bevestigt de maatschappelijke opdracht van het hbo en de waarde daarvan. Dat de minister tevens werk wil maken van een nieuwe visie op studiesucces sluit aan bij de wens van de hogescholen. De huidige blik op studiesucces is te nauw en te veel rendement georiënteerd. Maar dat de minister bureaucratische maatregelen voorstelt voor de numerus fixus gaat de hogescholen echt te ver.

Geen noodzaak tot maatregelen tegen numerus fixus
In het sectorakkoord hebben de hogescholen aangegeven dat het voor het borgen van de toegankelijkheid van belang is dat er zo min mogelijk drempels worden opgeworpen om door te kunnen stromen naar en in het hoger onderwijs, in het bijzonder bij opleidingen waar tekorten worden verwacht (in de sectoren techniek, onderwijs, en de zorg). Dat betekent dat hogescholen kritisch bezien of capaciteitsbeperking (numerus fixus) wenselijk en noodzakelijk is. Vanzelfsprekend willen de hogescholen, net als de minister van OCW, zo min mogelijk opleidingen met een numerus fixus. Het aantal fixus opleidingen is in het hbo de afgelopen jaren met twee derde afgenomen (van 125 in 2016/17 naar 41 in 2019/20), dus ontbreekt iedere noodzaak hogescholen vooraf te gaan controleren bij een voorgenomen besluit om een fixus te hanteren. Daarbij zijn de hogescholen beducht voor de extra bureaucratie van nieuwe controles. Hogescholen begrijpen dat de minister uitvoering wil geven aan de regeerakkoordpassage over de numerus fixus. Een controle achteraf, op een kennelijk onredelijke fixus of een fixus die wordt ingesteld op oneigenlijke gronden, zou wat hogescholen betreft een betere invulling zijn van het regeerakkoord.

Hogescholen hebben er dan ook geen bezwaar tegen om het instellen van een numerus fixus goed te onderbouwen en daarover het gesprek aan te gaan, maar hogescholen zien niet de noodzaak voor extra bureaucratische maatregelen om het instellen van een numerus fixus te blokkeren.

Definitie numerus fixus:

“Als voor een opleiding eennumerus fixusbestaat wordt slechts een beperkt aantal studenten tot die opleiding toegelaten. De Latijnse term staat voor vastgesteld aantal.“

(Video) Metallica: Whiskey in the Jar (Slane Castle - Meath, Ireland - June 8, 2019)

11 FEBRUARI 2019

Aan de slag voor de klas

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

In januari publiceerde het ministerie van OCW nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het tekort aan leraren nog steeds groot is en in alle onderwijssectoren verder oploopt. Voor de komende jaren wordt het tekort geraamd op ruim 4000 leraren in het basisonderwijs en een kleine 1000 leraren in het voortgezet onderwijs. Ook het mbo kampt met een docententekort, vooral in de techniek- en zorgopleidingen.

Overstap op maat
De ondertekenaars werken samen om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Met een oriëntatietraject kunnengeïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs.

Deze grootschalige samenwerking bouwt voort op eerdere regionale initiatieven, waarbij onder andere al de Rabobank, Nationale-Nederlanden, a.s.r. en de Volksbank betrokken waren, met als doel de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen.

Grote toename bij instroom in lerarenopleidingen
Vorige week publiceerde de vereniging Hogescholen haar nieuwste instroomcijfers. De grootste absolute instroomtoename in een opleiding vindt plaats bij de opleiding tot leraar basisonderwijs. De instroom in deze opleiding groeit landelijk met 10,2% ten opzichte van vorig jaar (+442 studenten). Opvallend hierbij is de grote instroomtoename van 30-plussers (+49,3%) in vergelijking tot studenten onder de 30 (+7,4%). Hierdoor is dit studiejaar 9,2% van de pabo-instromers 30 jaar of ouder, terwijl dit vier jaar geleden nog 3,5% was. “Hogescholen bieden hun deeltijdonderwijs steeds flexibeler aan, zodat ieder in zijn eigen tempo, op zijn eigen niveau en met zijn eigen talent kan leren. Deze samenwerking kan er voor zorgen dat nog meer mensen de routes naar onze opleidingen weten te vinden”, aldus Maurice Limmen.

(Video) The Best Of Armin Only (FULL SHOW) [Live from the Johan Cruijff ArenA - Amsterdam, The Netherlands]

Februari < Januari Maart >  Hoogste instroom in hbo ooit 1 februari2019 Hoogste instroom in hbo ooit De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. 6 februari2019 Kunsthogescholen geven onderwijs van de toekomst vorm Op 6 februari vond bij

vond bij de HKU weer een werkconferentie plaats rondom KUO Next Agenda 2016-2020 .. In de ochtend stonden studenten en docenten centraal en het belang van KUO Next voor hun visie op toekomstig onderwijs.. Tinkebell riep studenten op hun eigen pad te kiezen en te leren door op verschillende plekken rond te kijken en regelmatig van perspectief te wisselen.. Dagvoorzitter Gaby Allard (voorzitter van het Sectoraal Adviescollege KUO) riep alle aanwezigen op de werkconferentie te gebruiken om ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen door te delen en samen te werken om de aanwezige kennis verder te ontwikkelen.. Tijdens twee plenaire sessies spraken deelnemers zich uit over het belang en de urgentie van de KUO Next thema’s en de waarde van het kunstonderwijs.. Ze vinden het noodzakelijk om te investeren in de volgende generaties kunststudenten.. Maar dit kan niet alleen vanuit de hogescholen worden opgepakt.. Ze zorgen voor nieuwe perspectieven en brengen nieuwe visies.. Tegelijk werd ook de vraag gesteld over het percentage studenten op het totaal en of dat van invloed is op de toegankelijkheid voor Nederlands talent.. In twee rondes break-out sessies hebben de aanwezigen vervolgens verder gewerkt aan de KUO Next thema’s.. In de middag heeft Team Talent onder andere verder gesproken over de samenwerking met het Fonds Cultuurparticipatie om talentroutes transparant(er) te maken en talent te faciliteren dat de weg naar het kunstvakonderwijs minder goed weet te vinden.. Belangrijkste leerpunt daar is dat, hoe ingewikkeld het onderwerp ook is, het begint met het maken van de keuze en het gaan doen.. Aanwezigen spraken over noodzaak en opbrengsten van zo’n derde cyclus en hoe de kwaliteit ervan geborgd en verder ontwikkeld kan worden.. Duidelijk is wel dat door allerlei verschillende ontwikkelingen talentontwikkeling steeds meer vraagt om flexibel onderwijs.. Het vraagt moed van een organisatie om vanuit de signatuur van een student en het pad dat hij/zij doorlopen heeft te denken.

Wooosh! Het eerste maandoverzicht van 2019. Op financieel gebied een maand met een hoop veranderingen, impact van de regeringsbesluiten, jaarlijkse verhoging, bonus en nieuwe inkomsten en uitgaven verhoudingen. Ga ik er op vooruit of achteruit? Nou ja of januari nu zo’n goede graadmeter is, dat betwijfel ik. Dat bonus aspect geeft een vertekend beeld. Als ik deze achterwegen laat, dan heb ik een kleine percentage groei van rond de 2% in het inkomen. Mijn maandelijkse lasten zijn in vergelijking van eind vorig jaar ook geslonken, €1919 tegen €1990. Dat heeft niets met de regering te maken, dat is handiger aanpakken van verzekeringen en dan met name de zorgverzekering. Zonder die regering had dat wellicht hoger kunnen uitpakken. Het effect van de BTW verhoging heb ik niet goed gezien bij de boodschappen, ik ben deze maand een 1/3 lager uitgekomen in het boodschappenbudget. Dat is meer die DryJanuary (en die zaten niet eens in het lage BTW tarief) en strak houden aan wat er nodig is, weekbudget en tegen welke prijzen. Voor dat laatste vind ik handscanners altijd een fijne toevoeging.

Dat heeft niets met de regering te maken, dat is handiger aanpakken van verzekeringen en dan met name de zorgverzekering.. Het effect van de BTW verhoging heb ik niet goed gezien bij de boodschappen, ik ben deze maand een 1/3 lager uitgekomen in het boodschappenbudget.. Nog even kort: in het maandoverzicht wordt een financieel overzicht bijgehouden, dus verschil van mijn nettowaarde ten opzichte van de vorige stand, mijn RateToGoal (Rtg, mijn eigen savings rate) en de verdeling in de potjes.. We komen ook steeds meer in de buurt van een financieel jaar (vanaf april/mei), de YoY zal dan een nieuwe waarde zijn om in de gaten te houden.. Voor de resultaten van DryJanuary, februari wordt even een thermometer moment zonder stok achter de deur, en met weer een paar belgische bier momenten in de planning.

De feestdagen zijn voorbij, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer te doen is in ons koele kikkerlandje. Al zijn het de koudste maanden van het jaar, is er genoeg reden om in januari en februari de winterse kou te trotseren. Geniet van de mooiste ijsbanen van het land, pluk verse tulpen in het hartje van onze hoofdstad of laat je hart verwarmen door de mooiste musicals en concerten in de eerste maanden van een gloednieuw jaar!   Unox Nieuwjaarsduik aan de Scheveningse kust ter hoogte van De Pier en het Kurhaus. Dinsdag 1 januari 2019 12:00 – 12:30 uur De grootste Nieuwjaarsduik van Nederland vindt plaats in Scheveningen. Start het nieuwe jaar fris met een duik in het koude Noordzeewater aan de Scheveningse kust ter hoogte van De Pier en het Kurhaus. Ook voor de niet dappere dodo’s is het een perfect dagje uit in Den Haag, want het is en blijft een prachtig schouwspel met al die bibberende mensen! Sluit de eerste dag van het nieuwe jaar af met een warme mok chocolademelk. Tekst Joke-JiersBotma

Ook voor de niet dappere dodo’s is het een perfect dagje uit in Den Haag, want het is en blijft een prachtig schouwspel met al die bibberende mensen!. Op De WinterParade bestaat uit verhalen, ontmoetingen en bovenal samenzijn.. De prachtigste gerechten worden bereid aan tafel en serveersters en artiesten serveren het op een spectaculaire wijze uit.. Rotterdam, t/m 6 januari 2019. Dit jaar is de ijsbaan nog groter en vind je op het ijs het ‘nieuwe’ Koek & Zopie waar je met de schaatsen nog onder gebonden, een glühwein of chocomel kunt drinken.. Van 28 januari 2019 t/m 1 februari 2019. Theater aan het Vrijthof, Maastricht. Kaatsheuvel. Tot en met 31 januari 2019 elke dag geopend vanaf 11.00 uur.. De Winter Efteling is een ultieme klassieker voor de families van Nederland.. Diverse locaties7 tot en met 10 februari 2019. Art Rotterdam viert van 7 tot en met 10 februari 2019 haar twintigste verjaardag in de Van Nellefabriek.. Amsterdam. 15 en 16 februari 2019. t/m 17 maart 2019. Fries Museum, Leeuwarden

Beste lezers,

We hopen dat jullie, net als wij, hebben genoten van de feestdagen.. Ons voornemen voor het komende jaar: het MARCH IV exoskelet ontwikkelen dat de Cybathlon zal winnen en waar Sjaan zich fijn in voelt.. In deze nieuwsbrief zullen we jullie weer een update geven over waar onze ingenieurs mee bezig zijn geweest afgelopen maand, welke evenementen we hebben bezocht en wat er voor komende tijd op de planning staat.. Nu de concepten voor de functies van het exoskelet gekozen zijn, moeten deze tot in de details uitgewerkt gaan worden op zo een manier dat alle onderdelen van het exoskelet perfect op elkaar zullen aansluiten.. De tweede week van de 20 weken planning is al van start gegaan en de departments zijn druk bezig met het maken van eerste versies van 3D modellen van de onderdelen.. Naast het ontwerpen van de onderdelen worden er ook testen uitgevoerd.. De rekstrookjes zijn voor de vakantie op verschillende specifieke plekken van de botten en de bevestigingspunten van het MARCH III exoskelet geplakt.. Tijdens deze test zijn de krachten gemeten en wij hopen deze kennis te kunnen gebruiken bij het ontwerpen van de botten van ons eigen exoskelet, met name de sterkte ervan.. Ook zijn er gewichtjes aan de voorkant van het exoskelet toegevoegd om te onderzoeken of het exoskelet op deze manier statisch stabiel kan staan.. Op uitnodiging van oud-teamlid Sjoerd (MARCH I) zijn Didi en Jan (MARCH III) langsgeweest bij Fugro om een inspiratie talk te geven over hoe het mogelijk is om ieder jaar met een volledig nieuw team een compleet design proces te doorlopen en uiteindelijk een werkend product af te leveren.. We hebben het gehad over het durven te maken van fouten en hoe je hier als team juist ontzettend veel van kan leren, zeker ook voor latere generaties.. Ook zullen wij volgende week weer het buitenland intrekken, dit keer naar München.. Onze Electrical Engineers zijn uitgenodigd om ook hier een presentatie te geven over de hardware die wij in ons exoskelet gebruiken.. Project MARCH is in de race voor de Innovation Award aangeboden door Altium op dit evenement: een hele eer!. Op 18 februari, na de voorjaarsvakantie, zullen de algemene interesseborrels van de D:DREAM Hall plaatsvinden voor alle dreamteams.

2018 is het vierde jaar dat Kennisplatform Integratie & Samenleving actief was met onderzoek, advies, praktische tips en instrumenten rond integratie, migratie en diversiteit. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

Methode transitiearena voor verbeteren positie EU-migranten Vraagsteller: Stichting Lize. Vraag: Op welke wijze kan de methode transitiearena worden ingezet zodat bestaande kennis, ervaring en bereik van professionele en vrijwillige organisaties van en voor EU-migranten duurzaam benut kan worden voor het verbeteren van de positie van EU-migranten in de Nederlandse samenleving?. In 2018 vonden nog twee transitiearena's plaats, werd een slotbijeenkomst gehouden en is een artikel gepubliceerd.. Product: en artikel .. Toegankelijke hulp LHBT Vraagsteller: Mokum Roze & COC Nederland. Vraag: Hoe gaan hulpverleners (in opleiding) ermee om als ze liever geen hulp willen bieden aan mensen die lesbisch, homo, bi of transgender (LHBT) zijn?. Product: Rapport en artikel .. Product: Rapport en artikel .. Online jongerenwerk Vraagsteller: Stichting Het Inter-lokaal & Tandem Nijmegen. Vraag: Welke kennis is er al beschikbaar over online jongerenwerk gericht op jongeren met een migratieachtergrond en over de vraagstukken waar zij mee te maken hebben?. Welke specifieke hulp hebben asielzoekerskinderen nodig en kunnen gemeenten de jeugdhulp hier voldoende op toesnijden?. Hoe kunnen we deze kennis in de toekomst benutten voor de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van deze interventies?. Is de communicatie effectief en wat zijn aanknopingspunten voor eventuele verbetering?. Product: Rapport en artikel .. Product: Artikel en verslag van het kennisatelier.. Product: Rapport en artikel .. Hulp na achterlating in land van herkomst Vraagsteller: Ministerie van Buitenlandse Zaken en LKHA. Vraag: Wat zijn de omstandigheden waarin jongeren worden achtergelaten in het buitenland?

Videos

1. Magnus Carlsen and the Aggressive G-pawns | Lichess Titled Arena, June 2019
(ChessNetwork)
2. Jaarverslag 2019 van de Vereniging Rembrandt
(Vereniging Rembrandt)
3. Jabardasth | 6th June 2019 | Full Episode | ETV Telugu
(ETV Jabardasth)
4. LIVE: Jan. 6 Committee Holds Public Hearing On 2021 Capitol Attack | NBC News
(NBC News)
5. The Download - June 2019
(Nintendo)
6. FRAGMENT 8er 't nieuws 21 feb 2019
(STVS Suriname)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 10/01/2022

Views: 5851

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.