Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS (2023)

Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

20 maja 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 12 głosów

12 głosów

5 komentarzy

Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS (1)

Założenie i prowadzenie firmy wiąże się z kosztami. Na ich wysokość wpływają również składki ZUS. Jeżeli zdecydowałeś się na zawieszenie firmy, to powinieneś wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo tego dokonać. Czy konieczne jest informowanie ZUSu o powziętej decyzji?

Spis treści

Szukasz pracy? Znajdź ofertę na

Do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej prawo ma każdy przedsiębiorca. Najczęściej na taki krok decydują się osoby, które prowadzą sezonowy biznes lub osoby, które mają przejściowe problemy finansowe lub zdrowotne. Niezależnie od przyczyny, warto wiedzieć, w jaki sposób poprawnie zawiesić działanie swojej firmy. Brak dopełnienia formalności może być bowiem przyczyną wielu kłopotów. Poza tym często pojawia się pytanie: czy konieczne jest zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zamiarze zawieszenia działalności gospodarczej? Składki ZUS to jedna z największych ze zmór polskich przedsiębiorców. Szczególnie uciążliwie obowiązek comiesięcznego regulowania zobowiązań na rzecz ZUS-u odczuwają właściciele niewielkich firm i tych, które dopiero weszły na rynek.

Każdy przedsiębiorca musi odprowadzać składki od pierwszego miesiąca działania, i to niezależnie od tego, czy uzyskał dochód, czy też poniósł stratę. Skoro ustawodawca w ten sposób uregulował kwestię opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców, to wcale nie powinno dziwić, że niektórzy właściciele firm zadają sobie pytanie, czy zawieszając prowadzenie działalności gospodarczej, w dalszym ciągu będą zobowiązani płacić tę daninę.

Kiedy najczęściej przedsiębiorcy zawieszają działalność gospodarczą?

Z punktu widzenia urzędów, które zostają poinformowane o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, nie ma znaczenia powód, dla którego zdecydował się on na taki krok. Przejściowe kłopoty finansowe, zdrowotne czy też dłuższy urlop – to tylko niektóre przyczyny, dla których osoby prowadzące firmy decydują się na taki krok.

Niektóre firmy zarabiają wyłącznie w czasie sezonu letniego lub zimowego. Skoro przez resztę roku przedsiębiorca nie może liczyć na dochód, to prowadzenie działalności w tym okresie nie ma sensu. Zawieszenie wydaje się zatem najrozsądniejszym wyjściem.

'"> Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS (3)

Szukasz pracy?

Praca w Berlinie- składanie elementów metalowych -oferta pracy od zaraz! Posiadaj własne zakwaterowa

GRUPA CONTRAIN

  • Niemcy

Dodana

Elektryk/Elektromechanik

Valmont Polska Sp. z o.o.

  • Siedlce

Dodana

Polecana

Ekspert(-ka) ds. audytu (dla obszaru ryzyka płynności i rynkowego)

mBank S.A.

  • Warszawa

Dodana

Operator maszyn linii produkcyjnej -Holandia

GRUPA CONTRAIN

  • Holandia

Dodana

Kierowca C+E, 2600/2850 Euro na rękę, naczepa skrzynia, Kassel, wokół komina, 2 miesiące płatnego ur

Dungito Polska Sp. z o.o.

  • Niemcy

Dodana

Praca Warszawa Praca Wrocław Praca Kraków Praca Katowice


Bez składek ZUS, bez dochodów

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że przedsiębiorca nie musi opłacać obowiązkowych składek ZUS, nie musi również regulować zobowiązań podatkowych, bo nie uzyskuje dochodu. Takie zapisy sprawiają, że zawieszenie działalność jest korzystne z punktu widzenia osób, które np. przez część roku kalendarzowego nie uzyskują dochodów.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczenia, np. nie wykonuje pracy na podstawie umowy o pracę lub zlecenia? W takiej sytuacji może on dobrowolnie opłacać składki. Jeżeli zdecyduje się na taką opcję, musi liczyć się z koniecznością złożenia stosownego pisma. Wówczas będą go obowiązywać terminy, przekroczenie których będzie wiązało się z brakiem dostępu choćby do publicznej służby zdrowia.


Na ile i kiedy możesz zawiesić prowadzenie działalności?

Skoro zawieszenie działalności gospodarczej pozwala uniknąć opłacania składek ZUS i podatków, to w niektórych sytuacjach jest lepszym rozwiązaniem niż jej zamknięcie. Dotyczy to oczywiście przedsiębiorców zamierzających kontynuować prowadzenie firmy po pewnym czasie. Na ile maksymalnie przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą? Zgodnie z przepisami na 24 miesiące. Aby jednak zawieszenie okazało się skuteczne, zainteresowany musi pamiętać o kilku kwestiach.

Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem. Co stało by się z twoją pracą zawodową, jeżeli pracodawca cię zatrudniający oznajmiłby, że zawiesza prowadzenie działalności?

Aby uniknąć takich sytuacji, ustawodawca pozwala skorzystać z zawieszenia wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę. Oznacza to, że właściciel firmy zatrudniający na podstawie umów cywilnoprawnych ma możliwość zawiesić działalność.

Dlaczego? Trzeba pamiętać, że np. umowa zlecenie nie chroni zleceniobiorców w taki sposób, jak robi to umowa o pracę – zleceniobiorca nie może skorzystać choćby z okresu wypowiedzenia.

Ważny punkt ? CEIDG

Z punktu widzenia każdego prowadzącego działalność gospodarczą istotnym podmiotem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Zawieszając prowadzenie firmy przedsiębiorca nie musi składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych żadnych dokumentów, ale powinien przekazać informację o tym fakcie właśnie do CEIDG. Ważne jest przy tym wypełnienie odpowiedniego formularza ? CEIDG-1. Na pracownikach zatrudnionych w CEIDG spoczywa zaś ciężar poinformowania ZUS o decyzji przedsiębiorcy. Po otrzymaniu stosownej informacji, Zakład jest zobowiązany do sporządzenia odpowiednich dokumentów.

Mowa tu o jednym z dwóch niżej wymienionych:

  • ZUS ZWPA ? wyrejestrowanie płatnika składek,

  • ZUS ZWUA ? wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby ubezpieczonej (mowa tu o emerytach lub rencistach, którzy zdecydowali się na otwarcie działalności gospodarczej).

Ta informacja będzie też podstawą dla przedsiębiorcy by twiedzieć, że wszelkie formalności zostały dopełnione we właściwy sposób.

Jak wznawiać?

Działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorcę może zostać zawieszona z jakichkolwiek przyczyn. Podobnie jest w przypadku wznowienia jej prowadzenia. Osoba, która się na to zdecydowała, również nie musi wysyłać stosownej informacji do ZUS. Droga jest podobna do wyżej opisanej ? przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć odpowiedni formularz (CEIDG-1) w CEIDG. ZUS natomiast zgłasza właściciela firmy ponownie jako płatnika składek lub do ubezpieczeń społecznych. W drugim przypadku odbywa się to zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom, ale tylko wówczas, gdy w międzyczasie nie było żadnych zmian w tym zakresie.

Zawieszenie prowadzenia działalności a składki ZUS (9)

Zawieszenie prowadzenia działalności ? co dalej?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa zawsze do momentu jej zawieszenia lub zlikwidowania. Wówczas też przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, nie ma również obowiązku opłacania składek. To duży problem dla części osób. Warto jednak pamiętać, że zawieszenie działalności nie oznacza, że przedsiębiorca nie może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Nie zawsze jednak będzie mu przysługiwał zasiłek dla osób bezrobotnych.

Komu przysługuje zasiłek?

Przedsiębiorcy, który zarejestrował się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna przysługuje zasiłek, ale dopiero po okresie 90 dni od dnia rejestracji. Warto przy tym dodać, że istnieje szereg innych, dodatkowych wymagań, które musi spełnić osoba zainteresowana. Mowa tu przede wszystkim o konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania (łącznie przez co najmniej 365 dni) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oznacza to, że zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które w czasie prowadzenia firmy opłacały składki w preferencyjnej wysokości. Co więcej, w urzędzie musi być brak dla takiego przedsiębiorcy propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych czy robót publicznych. Dopiero spełniając wszystkie te warunki łącznie, urząd pracy wyda pozytywną decyzję i przyzna zasiłek dla osób bezrobotnych.

To może Cię również zainteresować

Działalność gospodarcza - wybierz odpowiednią formę prawną

Najczęściej zadawane pytania

Zawieszenie działalności gospodarczej - co musisz wiedzieć o składkach ZUS

Powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą, jest wiele. Co w takiej sytuacji ze składkami odprowadzanymi do ZUS-u? Czy przedsiębiorca – mimo że nie uzyskuje dochodu – jest zobowiązany je opłacać?

Obowiązki regulowania składek przy zawieszeniu działalności

Składki ZUS to jedna z największych zmor polskich przedsiębiorców. Szczególnie uciążliwie obowiązek comiesięcznego regulowania zobowiązań na rzecz ZUS-u odczuwają właściciele niewielkich firm i tych, które dopiero weszły na rynek.

Podziel się

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 19/03/2023

Views: 5998

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.